Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek

Rok 2001, č. 2, s. 137-139

AACR2R v české katalogizační praxi

Dnes už není téměř pro žádného českého katalogizátora tato zkratka záhadou. Stejně tak ani termín “UNIMARC”. Současnosti výměnného formátu UNIMARC byla však věnována předcházející  stať v této rubrice, následující řádky jsou malou rekapitulací aktivit souvisejících s AACR2R.

Pokud jde o vývoj původních anglo-amerických katalogizačních pravidel,  nejde v současnosti o zásadní koncepční změny; z dalších  revizí a dodatků jsou patrné především úpravy speciálních druhů dokumentů. I nadále jsou AACR2R doporučována jako základní standard pro jmennou katalogizaci. Kromě českého vydání AACR2R (z let 1994-1995) a zatím dvou dodatků z roku 1997 a 2000 jsou v Národní knihovně ČR k dispozici původní interpretace  AACR2R - v tištěné podobě (do roku 1997), a  komplet původního vydání a interpretací dovedených až do současnosti na CD-ROM.
V českém jazyce byla vydána pouze interpretace AACR2R Kongresové knihovny  z roku 1989 (MAXWELL, Margaret F.: Příručka k AACR2R, revize 1988 : výklad a příklady k Anglo-americkým katalogizačním pravidlům. Praha : Národní knihovna ČR, 1995).  Aktualizované vydání této publikace je v Národní knihovně ČR k dispozici pouze v anglickém jazyce (Maxwell’s handbook for AACR2R : explaining and illustrating the Anglo-American Cataloguing Rules and the 1993 Amendments. Chicago : ALA, 1997).

V roce 2001 je patrné, že české vydání AACR2R přijali naši katalogizátoři v podstatě za své, o důvodech a o smyslu jejich používání není již třeba nikoho přesvědčovat. Velký zájem o kurzy AACR2R/UNIMARC, které pořádá Národní knihovna ČR a některé další knihovny,  svědčí o tom, že stále více knihoven katalogizuje podle těchto standardů, event. chce být připraveno pro sdílenou katalogizaci či přejímání záznamů ze souborných katalogů, kde jsou tyto standardy povinné.

K některým kapitolám AACR2R se připravují instrukce pro jejich používání v českém prostředí, vlastně se vytvářejí české interpretace k AACR2R. S tímto cílem pracuje v Národní knihovně ČR několik pracovních skupin - pro jmenné a věcné zpracování dokumentů a pro speciální druhy dokumentů - zastřešených Radou pro katalogizační politiku.
Cesta za českými intepretacemi AACR2R často připomíná cestu bludištěm, včetně návratů do výchozích pozic a nového hledání přijatelné cesty. Promyšlená důkladnost a provázanost  původních AACR2R umožňuje totiž opravdu pouze mírnou korekci směrem k jejich použitelnosti  v českém prostředí. Po deseti letech aplikace a používání AACR2R jsme si však při rozhodování o řešení katalogizačních problémů jistější, katalogizační politika se  zaměřuje spíše  na podstatnější problémové okruhy. Postupně vznikají příručky pro jednotlivé druhy dokumentů, ve kterých katalogizátor najde opravdu vše potřebné - včetně českých příkladů. Je tedy již co nabídnout, k řešení problémů se přistupuje pragmatičtěji, s větším nadhledem. Uvažujeme i o podobné prezentaci AACR2R, jakou nabízejí jejich autoři formou CD, tzn., aby jednoduchá instalace a následná manipulace s CD umožnila každému katalogizátorovi sledovat nejnovější stav katalogizačních pravidel  včetně  posledních dodatků, revizí  a interpretací.

Jaké české interpretace k AACR2R  a příručky  ke katalogizaci (včetně českých příkladů)  byly dosud vydány? Jsou nějaké novinky a co je jejich obsahem?

Dosud byly schváleny následující české interpretace (v tištěné podobě v edici Standardizace, v elektronické podobě na elektronické adrese http://www.nkp.cz v rubrice odborné činnosti/odborné aktivity/katalogizace a národní bibliografie/katalogizační politika/schválené materiály.

Uvedené  pokyny se týkají dosud  projednaných českých interpretací k některým kategoriím unifikovaných názvů, přesněji k pravidlu 25.15 Zákony atd. a k pravidlu 25.18A Bible. Použití unifikovaných názvů pro uvedené kategorie je sice nepovinné, doporučuje se však.
Samostatný materiál bude připraven pro používání unifikovaného názvu u hudebních děl, kde je unifikovaný název povinný i na úrovni minimálního záznamu. Rovněž tak bude samostatný materiál připraven i pro metodiku používání unifikovaných názvů ve věcném zpracování dokumentů. Na tvorbě českých interpretací - českých unifikovaných názvů pro bibli a její části se podílela Společná katalogizační komise SKIP a ČIS.
Zbývající část materiálu, týkající se zápisu názvu originálu a dalších vedlejších záhlaví v bloku propojovacích polí  (4- -), by měla být dokončena v letošním roce.

Problematiku doplňují  schválená řešení v dotazech č. 80 a 81 v databázi katalogizačních dotazů NK ČR.
Dotaz č. 80 se týká uvádění unifikovaného názvu pro zákony na společné téma, dotaz č. 81 informuje, jak postupovat při tvorbě unifikovaných názvů u novelizací, aktualizací, v dodatcích apod. k základním zněním zákonů.

Užitečnou pomůckou je také český překlad doporučení IFLA Seznam unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve v redakční úpravě Hany Vodičkové (Standardizace; č. 21) a Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy. Praha : SKIP, 2001.

l Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování
Na elektronické adrese http://www.nkp.cz/standard/schv.htm jsou vystaveny dva materiály, které přinášejí české interpretace ke kapitole 23 Geografická jména a ke kapitole 24 Korporativní záhlaví tak, aby jmenní i věcní katalogizátoři mohli používat jednotnou formu selekčních údajů.
V úvodu k prvnímu z nich  jsou komentovány důvody, které vedly k “formalizaci” korporativního záhlaví, k přehodnocení stupně této formalizace v souvislosti s budováním souboru autorit  jmen korporací a ke kategoriím korporací, kde je tvorba formalizovaných korporativních forem povolena.
Další instrukce jsou určeny pro tvorbu jmen českých korporací; pro jména zahraničních korporací je doporučeno jejich ověřování v souboru autorit Kongresové knihovny (LC Names).

Materiály řeší:
- Zápis jmen korporací popsaných  pod geografickým jménem (geografické jméno jako vstupní prvek) včetně doporučených příručkových pramenů a tabulky s přehledem vstupních prvků v korporativním záhlaví v případě popisu pod geografickým jménem pro Českou republiku
- Zápis jmen mezinárodních korporací, používaných v českém prostředí, pod českou  obecně užívanou formou
- Zápis jmen korporací složených z iniciál
- Stručnou formu jména korporace
- Použití kvalifikátoru v korporativním záhlaví, typy kvalifikátorů
- Jména korporací, zapsaná vždy s kvalifikátorem místa v podpoli $c (galerie, knihovny, muzea, nemocnice, školy (základní, střední))
- Podřízené a související korporace zapsané v podříze-ném vztahu
- Státní organizace zapsané v podřízeném vztahu ke jménu státního/správního celku

Problematiku doplňují  schválená řešení v dotazech č. 12, 17, 65, 79 v databázi katalogizačních dotazů NK ČR.
Dotaz č. 12 se týká obecných kvalifikátorů v korpo-rativním záhlaví, č. 17 používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu, č. 48 zápisu údajů o vydavateli v korporativním záhlaví, č. 49 zápisu iniciál ve jménu korporace, č. 86 zápisu pořadového čísla konference v kvalifikátoru v korporativním záhlaví, č. 65 korporativních záhlaví při katalogizaci studijních plánů VŠ a dotaz č. 79 kódů rolí v korporativních záhlavích, vedlejších záhlaví pro univerzitu (u dizertací).

Příručky ke katalogizaci, zohledňující dosud schválené české interpetace:

Předpokládá znalost obecných standardů (AACR2R, UNIMARC, ISBD), uvádí odkazy na příslušná pravidla AACR2R. Zahrnuje i české interpretace pravidel tak, jak bylo dohodnuto na jednáních Pracovní skupiny pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin. Doplněno příklady v bibliografickém formátu UNIMARC, převzatými z báze Národní knihovny ČR, včetně vysvětlení zvoleného postupu katalogizace.

Zájem o problematiku katalogizace potvrzuje i často používaná databáze katalogizačních dotazů, spravovaná odbornými pracovníky Národní knihovny ČR. Obsahu databáze se budeme  věnovat postupně, protože v součas-nosti již obsahuje řešení téměř stovky katalogizačních problémů; prezentace řady z nich i touto cestou by byla na místě.
S dotazy se katalogizátoři obracejí nejen na Národní knihovnu. Konzultační centra jsou  téměř ve všech větších knihovnách. Také časopis Čtenář (ročník 2000) uveřejnil sérii článků věnovaných problematice AACR2R a UNIMARC. Zuzana Hájková (SVK České Budějovice) spolu s Hanou Vochozkovou (Ústav výpočetní techniky MU Brno) v nich odpovídaly na nejčastější dotazy katalogizátorů.
Některé dotazy ale vyžadují hlubší analýzu a  týmové řešení,  odpověď na daný problém tak získává postupně  podobu interpretace příslušného pravidla. Materiály tohoto typu jsou vystaveny na již zmíněné elektronické adrese - nejdříve v rubrice “Materiály k připomínkování”, po schválení příslušnou Pracovní skupinou, event. Radou pro katalogizační politiku pak  v rubrice “Schválené materiály”. Informace  a připomínky k postupu řešení jsou k dispozici v elektronické konferenci  “Katalogizační politika” (Katpol@cesnet.cz).
 

Hana Kubalová
Národní knihovna ČR