logo - Národní knihovna knihovnická revue logo - Národní knihovna knihovnická revue

zpět na obsah čísla - obrázek

 

Rok 2003,  roč. 13,  č. 1, s. 70-71

Ďurovič, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. 1. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. 517 s.
ISBN 80-7185-383-6

 

Na konci loňského roku se potěšilo srdce všech restaurátorů, konzervátorů a ostatních pracovníků, kteří se zabývají péčí o obsah knihoven a archivů. Na pultech knihkupectví se objevila publikace „Restaurování a konzervování archiválií a knih“ kolektivu čtrnácti autorů, předních odborníků v dané tematice. Jak je psáno v úvodu knihy (který obsahuje celou řadu užitečných informací, takže doporučuji nepřeskakovat), snahou autorů bylo shrnutí a zaznamenání současného stavu poznání, přístupů a názorů na péči o archivní a knihovní sbírky.

Kniha seznamuje čtenáře nejprve s podstatou, strukturou a vlastnostmi materiálů, příčinami jejich rozpadu, zásadami preventivní péče a s metodami jejich konzervování a restaurování.

Převažujícími materiály archivních a knihovních sbírek jsou papír (včetně záznamových prostředků), kůže, pergamen a s ním související pečetě. Těmto materiálům, doplněným problematikou knižní vazby, je v knize věnován velký prostor. Nejsou opomenuty ani fotografické dokumenty.

Důležitou část knihy zaujímá preventivní péče, v které v současnosti spočívá těžiště péče o kulturní památky. Jak rozsáhlá je tato oblast, naznačují názvy jednotlivých kapitol: Klimatické podmínky. Systémy ukládání. Dokumentní a archivní papír. Biologické napadení a hygienický režim. Zpřístupňování památek. Manipulace s písemnými památkami. Ochrana památek reprodukcí. Bezpečnostní opatření. Parametry účelové budovy. Kontrolní prohlídky a průzkum stavu uložených památek.

V Příloze jsou uvedeny některé praktické návody pro práci v laboratoři a vybrané receptury.

Odborný text je doplněn mnoha názornými obrázky a fotografiemi.

Podobnou publikaci dlouho postrádali nejen již zmiňovaní restaurátoři a konzervátoři, ale především studenti středních a vysokých škol, kteří teprve získávají základní informace v oboru. Knihu ale využijí při své práci i správci fondů a sbírek knihoven, archivů, muzeí a galerií, odborné informace může využít i širší čtenářská veřejnost.

A nakonec malá zajímavost: kniha je vytištěna na papíru vyrobeném dle normy ISO 9706 Papír pro dokumenty.

Magda Součková

obrázek-zpět na obsah