logo - Národní knihovna knihovnická revue logo - Národní knihovna knihovnická revue

zpět na obsah čísla - obrázek

 

Rok 2003,  roč. 13,  č. 1, s. 71

Studie o rukopisech. XXXIV/2001. Praha : Archiv AV ČR - Komise pro soupis a studium rukopisů, 2002. 328 s. : obr. příl. v textu

Nové (34.) číslo sborníku Archivu Akademie věd ČR, který připravuje Komise pro soupis a studium rukopisů, je pojato jako blahopřání k osmdesátým narozeninám doc. JUDr. Jiřího Kejře, DrSc. a k sedmdesátým narozeninám prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., kteří patří k nejvýznam-nějším špičkám naší kodikologie. Jim jsou tedy věnovány úvodní stati sborníku od Františka Hoffmanna a Františka Šmahela. J. Kejřovi je věnována též závěrečná bibliografie „Soupis prací Jiřího Kejře“, kterou sestavila Jiřina Urbanová.

Středověkými hudebními rukopisy se ve sborníku zabývá hlavně Jiří Kozina, věnuje se jednak určení provenience tzv. Misálu Miška z Ovence a dále i využití srovnávací metody (posílené možnostmi digitalizace) obecně. Markéta Kozinová se věnuje provenienci misálu XVIII E 16 z Knihovny Národního muzea v Praze, Irena Zachová a Stanislav Petr rukopisu (R 107) Vlastivědného muzea v Olomouci, Anežka Vidmanová veršům M. Jana Husa, František Šmahel přiblížil akta kostnického procesu Mistra Jeronýma Pražského, Kamil Boldan a Milada Studničková pojednává o rabštejnských rukopisech a Božena Kopičková o dodatku ke své editorské práci. Pro období raného novověku je z hlediska metodického využití ostatními badateli zajámavá studie Zdeňka Šimečka „Cenzura novin a časopisů v českých zemích v druhé polovině 17. a na počátku 18. století“. Shrnující stať „Třicet let programu souborného katalogu rukopisů v českých zemích“ pojal František Hoffmann jako příspěvek k 75. narozeninám Jiřího Pražáka. Dílu Františka Čády se věnovala Silvie Marečková.

Z materiálových studií, kde se nachází ještě stať o Vodňanském kancionálu, bych rád zmínil příspěvek Stanislava Petra o objevení rukopisu z 2. poloviny 15. století v knihovně piaristů v Příboře, uloženého ve zdejším muzeu; ve sborníku jsou uvedeny i ukázky jeho textu. Do zpráv přispěli O. Halama, J. Beran a P. Spunar. Závěrem ještě upozorňuji na bibliografický soupis Marty Hradilové „Česká kodikologická literatura 29“.

Václav Bartůšek

obrázek-zpět na obsah