5.1 Analýza excerpční základny a plné texty na českém webu

Zpracovávané typy titulů a výběr článků z hlediska úplnosti: v kooperačním systému jsou zpracovávány články a statě české novinové, časopisecké a periodické sborníkové produkce (sborníky vysokých škol, muzeí, archivů, materiály z konferencí, ročenky, odborné i polytematické časopisy, kulturně-politické časopisy a populárně-naučné časopisy).

A: Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky)
B: Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR
C: Noviny (ústřední i regionální) a kulturně-polické časopisy
D: Populárně-naučné časopisy

1=excerpce je prováděna v úplnosti (100-80% počtu článků)
2=excerpce je prováděna částečně (80-25% počtu článků)
3=excerpce je prováděna výběrově (25%- počtu článků)

A: 1
B: 1 (sborníky ročenky), 1-2 (odborné časopisy)
C: 2,3
D: 3

Typy článků: faktograficky přínosné články, články odborné, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, vyhlášení, komuniké, usnesení), zprávy a informace o kulturních, sportovních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách, divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, besedách, sportovních soutěžích), souhrnné a hodnotící články, závažné polemiky, diskuze a komentáře. Dále jsou zachyceny reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné), recenze publikací různého zaměření, gramofonových desek, kompaktních desek, filmů apod. Obě báze jsou výběrové.

 

 

Analýza excerpční základny kooperačního systému:

 

Národní knihovna České republiky  (ALEPH) - Oddělení analytického zpracování:  celkem 195 seriálů z toho 6 deníků,  cca 11 týdeníků, 6 čtrnáctideníků,  31 dvouměsíčníků, 4 čtvrtletníky, ostatní periodika s menší periodicitou ; dále nepravá periodika  - ročenky, nepravidelně vycházející periodika, sborníky - počet pohyblivý (5 titulů převzala STK).

NKČR - Odbor knihovnictví: 17 titulů.

Moravská zemská knihovna v Brně (ALEPH): celkem cca 49 titulů,  1 deník,  vlastivědné časopisy, zpravodaje, sborníky a nepravá periodika, část excerpce převzala Krajská knihovna Vysočiny (cca 4 tituly postupně přebere krajská knihovna Vysočiny, Brno přestalo excerpovat).

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (Tinlib): celkem 23 titulů, 3 deníky z toho 2 přílohy regionální deníků, periodika s menší periodicitou a nepravá periodika.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (ISIS) : celkem cca 17 titulů, z toho 7 deníků, postupně  delimitace titulů po dohodě  s Krajskou knihovnou v Pardubicích, Krajskou knihovnou Vysočiny, Krajskou  knihovnou v Liberci (4 tituly přešly na Krajskou knihovnu Vysočiny).

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (Rapid): celkem 37 titulů, z toho 12 deníků.

Krajská vědecká knihovna v Liberci (Rapid, resp. ARL): celkem 11 titulů, z toho 2 deníky.

Vědecká knihovna v Olomouc (ALEPH): celkem 17 seriálů: 2 deníky - pouze regionální přílohy, 6 týdeníků,  nepravá periodika. Delimitace titulů s MVKOS.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (Tinlib, resp. T-Series): celkem 16 titulů, z toho 1 deník, 1 týdeník, 4 čtvrtletníky,  ostatní nepravá periodika a sborníky.

Studijní a vědecká knihovna v Plzni (ALEPH)): celkem  22 titulů, z toho  5 deníků, 5 týdeníků, 6 měsíčníků  a další periodika (zatím neposílá).

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem  (Tinlib): celkem16 titulů, z toho 7 deníků.

 

Nově konstituované krajské knihovny - příprava kooperace

Krajská knihovna Františka Josefa Bartoše ve Zlíně (KP-sys): pro ANL cca 15 titulů, jinak cca 67 periodik,  duplicita s celostátními deníky a časopisy, do její báze přispívají městské knihovny okresu Zlín, nutná delimitace s titulů s MZK, VKOL, MVKOS . Stanovena excerpční základna s ohledem na nové státoprávní uspořádání: cca  2 deníky, 1 týdeník, 2 měsíčníky, 2 ročenky, 7 dalších seriálů.

Krajská knihovna Karlovy Vary (LANius): celkem cca 16 titulů,  5 deníků, 3 týdeníky, další seriály, zpracovává články pro LANius.

Krajská knihovna v Pardubicích (KP-sys):  celkem cca 9 titulů, výběrově vlastivědné a místní zpravodaje.

Krajská knihovna Vysočiny (Havlíčkův v Brod, Clavius): celkem cca 15 titulů, 4 deníky,  doporučeno nejdříve zpracovávat  tituly týkající se  Havlíčkobrodska, postupně přibrat další, nutná delimitace s MZK , krajskou knihovnou v Budějovicích a Hradci Králové, nedostatečné personální obsazení.

 

Kooperující specializované knihovny

Státní  technická knihovna (ISIS): celkem 47 odborných titulů (některé tituly převzala od NKČR, která po redukcích nemůže zpracovávat)

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ISIS) : celkem 25 odborných titulů

Ústav pro informace ve vzdělávání - Státní vědecká knihovna Komenského (ISIS) : celkem cca 50 titulů

Česká geologická služba (ISIS): odborná periodika v rámci experimentu

 

Excerpční základna reálně kooperujících institucí je pravidelně aktualizována.V rámci řešení projektu byla vyvinuta aplikace pro aktualizaci excerpční základny v dialogovém režimu s názvem Báze titulů v rámci Managementu KOSABI.

 

V době zahájení projektu i v současné době jsou poměrně dobře zpřístupňovány plné texty z deníků a časopisů. Většinou však neobsahují důležitá detailnější metadata nutná pro popis článků a k propojení bibliografických záznamů s plnými texty.

Obsah databáze TamTam obsahuje regionální a celostátní deníky a časopisy zpracované v jednotné struktuře a odpovídá převážně kategorii C. Deníky a časopisy zpřístupňované Anopressem v sobě obsahují metadata, která jsou do plných textů vkládána na základě speciálních postupů vypracovaných v Anopressu. Obsah databáze TamTam obsahuje regionální a celostátní deníky a časopisy zpracované v jednotné struktuře a odpovídá kategorii C. Databáze Anopressu obsahuje cca 30 titulů regionálních, které by bylo možno eventuelně zpracovávat.v lince.

 

 

Po analýze základny a zdrojů na WWW bylo rozhodnuto:

 

·         deníky a některé odborné časopisy zpracovávat v lince TTDE

·         odborná volně dostupná periodika propojovat zatím staticky na WWW z báze ANL

·         vytvořit portál WWW periodik ve struktuře regionální  a oborové

 

 

Excerpční základna Národní knihovny obsahuje cca 40 titulů zpracovávaných vydaných v AV a cca 10 titulů vydávaných UK – tj. kategorie A. Obsahuje 162 titulů ostatních, z toho 6 deníků (celostátní vydání, regiony popisují mutace a regionální přílohy k těmto deníkům) – kategorie C, 156 titulů vydaných odbornými nakladatelstvími a vydavatelstvími – převážně kategorie B.

 

V lince TTDE zpracováváno 17 titulů – převážně kategorie C a  méně B, statické propojení z báze ANL – 26 titulů převážně kategorie B a A, Portál WWW periodik – cca 176 titulů převážně kategorie C a B.

 

 

Přehled propojovaných titulů:

 

Linka TTDE

Bankovnictví, Ekonom,  Haló noviny, Hospodářské noviny, Kapitál, Lidové noviny, Magazín Práva, Mladá fronta Dnes, Pátek magazín LN, Právo, Profit, Reflex, Respekt, Týden, Kapitál,Večerník Praha, Euro – celkem 17 titulů.

 

Statické linky z báze ANL

Odborná knihovnická periodika - Ikaros, U nás, Bulletin SKIP,  Národní knihovna – celkem 4;

Další odborová periodika - Veřejná správa, Vesmír, Lesnická práce, Literární noviny, Psychologie Dnes, Harmonie, Psychiatrie, Jezuité, Collection of Czechoslovak Chemical Communications,  Kriminalistika, Bulletin advokacie, Souvislosti, Moderní řízení, Československý časopis pro fyziku, Chemické listy, HOST, Odpady, Tvar, Země Světa, Revue církevního práva, Obec a finance, Právní rádce – u tohoto časopisu připojené plné texty některých zákonů, Národní knihovna, U nás, Ikaros, Bulletin SKIP - celkem počet 22 titulů.

 

Portál www periodik

 

Regionální periodika

BudNEWS, Jihočeské týdeníky, Jindřichohradecký zpravodaj, Kaplické listy, Písecký servis , E-metro,

Hodonín, Kult, Naše noviny,  Region , Slavkovský zpravodaj  aj. celkem 98 titulů.

Oborová periodika

Čas videa, Harmonie,  Hudební rozhledy, Opus Musicum,  Divadelní noviny aj.  celkem 76 titulů.

 

Globální počty:

 

Počet zpracovávaných titulů: ANL - cca  212 v NKČR, 208 v regionech,  122 v odborných knihovnách, celkem cca 542 titulů; ANL FULL 30 titulů, běžně zpracovávaných zatím 17 v lince poloautomatické indexace/extrakce TTDE v NKČR; cca 26 titulů propojováno na volné texty v NK; cca 176 titulů (malé procento titulů momentálně nefunkčních) zpřístupněno v portálu Periodika na WWW.

 

Časové pokrytí: ANL 1990/91 -, ANL FULL 1997- .

 

Záznamy NKČR  tvoří 79,5 procent báze ANL. Záznamy regionů tvoří 14,1 procent. Záznamy specializovaných knihoven tvoří  6,4 procent. (Podíl v procentech souhlasí zhruba s údaji z r.1999).

 

V současné době se objevují ve větší míře odborné tituly. Dá se předpokládat rozvoj a nárůst elektronického publikování na vysokých školách a v jiných odborných institucích, tituly vydávané AV jsou již poměrně dobře vystaveny v plnotextové formě. V budoucnu lze předpokládat poměrně velkou možnost propojení s těmito tituly pomocí SFX.