Záznam pro soubornou databázi  : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály

 

Aktualizace :

 

20080507 – aktualizace pole 072  o podpole 9, též poznámka pro UNIMARC, aktualizace příkladů 

 

Komentář

 

Při koncipování doplňku UNIMARC a  záznamu v M21 jsme vycházeli kromě materiálu  MARC 21. Bibliografický formát  zejména z následujících zdrojů:

 

Katalogizační politika

 

Metodika popisu článků

 

MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data. 2003 Concise Edition.  Library of Congress Network Development and MARC Standards Office. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html

 

ISBD(CP) : International Federation of Library Associations and Institutions Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts . IFLA. London : IFLA UBCIM Programme : British Library National Bibliographic Service, 1988. Dostupný z: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/Component_Parts_final.pdf

 

UNIMARC. Guidelines No. 1. Component PartsJournal Articles and Articles in Book. IFLA.

nchen : Saur, 1994

 

UNIMARC Guidelines no. 1 .Guidelines for Using UNIMARC for Component Part. IFLA.

1999-05-01. Dostupný z: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid1.htm

 

Definition of Data Elements for Article Level Description. Proposal No: 2003-03. California Digital Library. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html

 

Pro M21 je pro nás závazná a výchozí oranžová příručka Záznamu pro soubornou databázi UNIMARC. Zelena se nebude vydávat (Rozhodnutí Rady pro katalogizační politiku z prosince 2001).

SICI : Serial Item and Contribution Identifier Standard. ANSI/NISO Z39.56-1996 Version 2. Dostupný z: http://sunsite.berkeley.edu/SICI/

 

SICI GENERATOR. ANSI/NISO Z39.560-1996 (Version 2). Last update December 1, 1997.

Dostupný z: http://www.eprg.org/~sgp/sicisend.html

 

Závazná a výchozí je pro nás  oranžová příručka Záznamu pro soubornou databázi UNIMARC. Zelená se nebude vydávat (Rozhodnutí Rady pro katalogizační politiku z prosince 2001)

 

 

Do M21 jsou převedeny všechny údaje uvedené původně v unimarcovém záznamu pro soubornou databázi.

 

Modře jsou údaje  schválené pracovními skupinami pro jmenné a věcné zpracování pro záznam pro Souborný katalog a které jsou navíc oproti původnímu  unimarcovému záznamu, žlutě jsou doplňky pro analytiku odpovídající doplňkům pro záznam v UNIMARCu.

V M21 odpadají vazební pole.

Zrušené pole (pole 440).

Neobsazené první i druhé  indikátory jsou pro přehlednost znázorněny spojovníkem.

Uvádíme pro názornost navíc i přílohu E, kde je příklad  článku na pokračování. V příloze je uveden navíc příklad  se SICI.

Seznam polí  pro minimální záznam a příklady v M21 budou uvedeny v manuálu MARC 21. Bibliografický formát, který je vydáván Národní knihovnou.

 

Stručně:

UNIMARC je komplet promítnut do M21. V M21 je navíc podpole 003.

V M21 nejsou vazební pole, k popisu zdrojového dokumentu je určeno pole 773. Pole 773 je doplněno oproti manuálu M21 o podpole q kde se uvádějí číselné údaje a první strana článku.

Je to zkrácená podoba SICI a lze ji rychle aplikovat. Vychází z návrhu Kalifornské univerzity.

Slouží k propojeni informaci na základě zdrojového dokumentu. Lze dobře využít v propojeni přes SFX.

 

 

MARC 21 – minimální záznam pro nesamostatné části dokumentů (tištěné monografie a seriály)

 

Příloha A:  Přehled polí a podpolí minimálního záznamu v M21

Část dokumentu a zdrojový dokument společně

 

Návěští           

 

001       Kontrolní číslo

 

0031      Identifikátor kontrolního čísla

 

005       Datum posledního zpracování           

                                                                                 

008       Údaje pevné délky

           

00-05    datum uložení do souboru +

06        typ data/publikační status (kód) ++

07-10    datum 1+++

11-14    datum 2++++

15-17    místo vydání, produkce nebo realizace (používají se kódy na úrovni země, nikoli nižší úrovně)

35-37    jazyk popisné jednotky (kód, stejný jako 1. podpole pole 041)

            38        modifikace záznamu (převažuje #)

 

024**2,3  Jiná standardní čísla

           

indikátor 1: typ standardního čísla či kódu

                        3  mezinárodní číslo EAN

                        4  identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)

                        7  zdroj specifikován v podpoli  $2

 

indikátor 2: indikátor rozdílnosti

                        # - není informace

           

            a  standardní číslo nebo kód

            z zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód

            2 zdroj čísla nebo kódu

 

040--     Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole)

           

            indikátor 1: nedefinován

            indikátor 2: nedefinován

a  agentura zajišťující původní katalogizaci

            b  jazyk katalogizace

            c  agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

d  agentura, která záznam modifikovala (pouze toto podpole je opak.)

            e  použitá pravidla popisu (jiná než AACR2)

            9  úplnost záznamu 3

 

041**    Kód jazyka (vždy v případě opakovaných výskytů $a u vícejazyčných publikací)

           

indikátor 1: indikátor překladu

                        0 - popisná jednotka není/neobsahuje překlad

                        1 - popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

            indikátor 2: kódovník jazyků MARC

                        # - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

                        7 - zdroj kódů je uveden v podpoli $2

           

            a  kód jazyka textu

                       

072-*+++++8   Kód předmětové kategorie

 

indikátor 1 : nedefinován

indikátor 2 : kód zdroje

      7 - zdroj specifikován v podpoli $2

 

a  klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

x  slovní označení skupiny Konspektu

2  kód zdroje - Konspekt

9 číslo předmětové kategorie

 

080--3,8  Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

 

indikátor 1: nedefinován

indikátor 2: nedefinován

 

a – klasifikační znak MDT

2 – vydání

    

100*-    Hlavní záhlaví - osobní jméno

           

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                        1 - jméno se uvádí pod příjmením

                        3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

            indikátor 2: nedefinován

 

            a   osobní jméno

            b   římské číslice

            c   doplňky ke jménu jiné než data

            d   data související se jménem

            q   rozpis iniciál rodného/křestního jména

                       

110*-    Hlavní záhlaví - jméno korporace

           

indikátor 1: indikátor formy jména

                        0 . invertovaná forma jména

                        1 - jméno jurisdikce

                        2 - jméno v přímém pořadí

            indikátor 2: nedefinován

 

            a   jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            b  podřízená složka

            c  místo konání akce

            d  datum konání akce nebo podpisu smlouvy

            g  další různé informace

            n  číslo části/sekce/akce          

 

111*-    Hlavní záhlaví - jméno akce

           

indikátor 1: indikátor formy jména

                        0 - invertovaná forma jména

                        1 - jméno jurisdikce      

                        2 - jméno  v přímém pořadí

            indikátor 2: nedefinován

           

            a   jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            c   místo konání akce

            d   datum konání akce

            e   podřízená složka

            g  další různé informace

            n   číslo části/sekce/akce

            q   jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce                     

           

245**    Údaje o názvu

           

indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví

                                                      0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

                        1 - vedlejší záhlaví se vytváří

            indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

0-9   - počet vyloučených znaků

 

            a  název

            b  další údaje o názvu

            c  údaj o odpovědnosti atd.

            h  obecné označení druhu dokumentu (výraz „tištěný text“ se neuvádí) 4

            n  číslo označení části/sekce díla

            p  název části/sekce díla

 

250--     Údaje o vydání

 

indikátor 1: nedefinován

            indikátor 2: nedefinován

a  označení vydání

                       

3005      Fyzický popis

 

indikátor 1: nedefinován

            indikátor 2: nedefinován

a – rozsah

 

           

440-*6   Údaje o edici/vedlejší záhlaví – název

           

indikátor 1: nedefinován

            indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

0-9   počet vyloučených znaků

a  název

n  číslo části/sekce díla

 

5XX--7     Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

 

indikátor 1: nedefinován

            indikátor 2: nedefinován

a  poznámka

 

700**    Vedlejší záhlaví – osobní jméno

           

indikátor 1: indikátor formy jména

0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                        1 - jméno se uvádí pod příjmením

                        3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

            indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 - analytické záhlaví
 

a  osobní jméno

            b  římské číslice

            c  doplňky ke jménu jiné než data

            d  data související se jménem

            q  rozpis iniciál rodného/křestního jména

           

710**    Vedlejší záhlaví - jméno korporace

           

indikátor 1: indikátor formy jména

                        0 - invertovaná forma jména

                        1 - jméno jurisdikce

                        2 - jméno v přímém pořadí

            indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 - analytické záhlaví

                                  

            a  jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            b  podřízená složka

            c  místo konání akce

            d  datum konání akce nebo podpisu smlouvy

            g  další různé informace

            n  číslo části/sekce/akce

           

711**    Vedlejší záhlaví - jméno akce

           

indikátor 1: indikátor formy jména

                        0 - invertovaná forma jména

                        1 - jméno jurisdikce      

                        2 - jméno  v přímém pořadí

            indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 - analytické záhlaví

 

            a  jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            c  místo konání akce

            d  datum konání akce

            e  podřízená složka

            g  další různé informace

            n  číslo části/sekce/akce

            q  jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

 

773**    Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka       

 

indikátor 1: indikátor formy jména

                        0 - poznámka se generuje

            indikátor 2: návěští

                        # - In:

           

a  hlavní záhlaví9

            b údaj o vydání9

            d  místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání6

            g  informace o propojení10

t  název

            x mezinárodní standardní číslo seriálu

            z mezinárodní standardní číslo knihy

            q číslování a první strana2,10

 

910       Údaje pro provozní potřeby souborné databáze

           

a  sigla vlastníka

            t  typ dokumentu3

           

·         Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první i druhé  indikátory jsou pro přehlednost znázorněny spojovníkem).

 

Vysvětlivky:

1 - nejedná se o běžnou siglu knihovny, o identifikátor se žádá na adrese

                http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

2 - fakultativní údaje; doporučené buď pole 024 a/nebo podpole 773$q pro propojování informací na základě údajů týkajících se zdrojového dokumentu

3 - vysvětlivky použití podpole 024$2, 040$9,  080$2 a 910$t obsahují přílohy C,D,F

4 - výraz "tištěný text" se v podpoli 245$h neuvádí

5 - uvádí se pouze celkový počet stran, a to v případě, tvoří-li část dokumentu jako jediná obsah příslušného seriálu; jinak se rozsah uvádí v podobě rozmezí stran  v  lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu, tj. v podpoli 773$g event. 773$q)

6 - uvádí se povinně pouze v popisu části dokumentu (nejsou-li údaje již uvedeny v podpolích 245$a a 245$n, doporučen je zápis v poli 245)

7- poznámky jsou povinné jen v případech jednoznačně vymezených v AACR2; uvádějí se pouze v popisu části dokumentu; pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky v poli 500

8 -  fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT nebo skupiny Konspektu; jedno z těchto polí je povinné, mohou se uvádět obě (v UNIMARCu : 615##$atext vstupního prvku$nkód tj. MDT$2Konspekt$9číslo předmětové kategorie

9 Popdpole 773$a,$b,$d se uvádí vždy při popisu monografií.

Pro popis seriálů se uvádí : podpole 773$d - údaj pro místo vydání pro rozlišení seriálů se stejným názvem, podpole 773$d - údaj pro  jméno nakladatele seriálů se stejným místem vydání. Podpole 773$a  se u seriálových dokumentů obvykle neuvádí.

10 - údaje o lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu se uvádí se v popisu zdrojového dokumentu, tj. v podpoli 773$g; číslo ročníku nebo svazku :číslo sešitu a první číslo strany uvozené < se uvádí v 773$q; první číslo strany se v praxi zatím neuvádí

 

Poznámky:

+

datum uložení do souboru v podobě RRMMDD

 

++      

kód  s,  má-li datum vydání podobu RRRR

kód e,  má-li datum vydání podobu RRRRMMDD nebo RRRRMM

 

               +++    

            datum má podobu RRRR (pro monografie a seriály kromě novin)

 

            ++++  

            datum má podobu RRRRMMDD (noviny, tj. deníky, týdeníky a čtrnáctideníky)  

 

+++++

pole, které se bude užívat v kooperačním systému po přechodu analytického zpracování v NKČR na M21; analytické předmětové kategorie nejsou (zatím) součástí minimálního záznamu a budou uvedeny v bibliografickém záznamu v poli 695

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 

Příloha C: Varianty MDT - kódovník (pro 080$2)

        MDT:

 

u - úplné vydání (FID 419 + doplňky a změny)

 

s - střední vydání (FID 590, Matica slovenská 1981)

 

v - vybrané znaky (MAKS v.1.1, NK ČR 1993)

 

z - výtah pro veřejné knihovny (FID 640, Praha 1987)

 

h - hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů nebo i komplexů oborů (např. 51, 52, 53..., v  krajním případě jen 5)

 

m -  MDT-MRF   nahradit „MRF“

 

n - vybrané znaky MDT-MRF  nahradit „MRF-sel“

 

Klasifikační znaky přidělené jednotlivým tématům dokumentu se zapisují v samostatném výskytu podpole 675$a.

 

Příloha D: Předmětové selekční jazyky -  bude doplněno;  hodnota pro 024$2 - zdroj čísla nebo kódu; úplnost záznamu - kódovník pro 040$9

          

                 Hodnota pro 024$2 – zdroj čísla nebo kódu

                 doi   - Digital Object Identifier

 

              

                  Úplnost záznamu – kódovník pro 040$9

0 nestandardní   (neodpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou databázi)

1 minimální        (odpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou  databázi)

3 nadstandardní (nad rámec povinného minima podle Záznamu pro soubornou                         databázi)

 

 

Příloha E:

Poznámka: v příkladech jsou místo mezer a prázdných 1. i 2. indikátorů, tj. znaku # použity zatím znaky pro spojovník, tj. -

Popis částí na pokračování (vícedílné části dokumentů)

V rámci souborné databáze jsou články na pokračování popisovány zdola, samostatným záznamem pro každou část.

 

Příklad:

 

Lab  -----naa-a22-----7a-4500

001   an92abd105011

005   19980809

008   920423e19920423cs-----------u000-0-cze--

040   $aABA001$bcze$dABA001$91

072-7$a323$xVnitropolitický vývoj, politický vývoj $2Konspekt$915

080--$a323$2v

1001-$aBok, John

24510$a[Rozhovor s Johnem Bokem]$n1. část,$pOdmítám filozofii, že účel světí prostředky /$c[zapsala] Pavla Grünthalová   +/

7001-$aGünthalová, Pavla

7730-$tMetropolitan$gRoč. 2, č. 83 (19920423), s. 1, 3

910       $aABA001$trs

 

 

+/ Poznámka: Pokud se jméno autora vyskytuje v názvu článku (v poli 245$a), neopakuje se již v poli 245$c

 

 

Příklad se SICI a s 773$q

 

 

Lab  -----naa-a22-----7a-4500

001    an2004abdh0001174

008  040421e20040421xr------------000-0-cze--

0244-$a0862-9587(20040421)48:78<15, 23:HN20040421000081>3.0.CO;2-4

040   $cANOPRESS$bcze$dABA001$91

072-7$a33$xEkonomie$2Konspekt$94

080--$a338$2MRF-sel

080--$a338.2$2MRF-sel

080--$a(047.53)$2MRF-sel

080--$a(4)$2MRF-sel

080--$a(437.3)$2MRF-sel

1001-$aCotis, Jean-Philippe

24510$aDaně v přistupujících zemích jsou vysoké, říká hlavní ekonom OECD /$cJean-Philippe Cotis ; Václav Lavička

7001-$aLavička, Václav

7730-$tHospodářské noviny$gRoč. 48, č. 78 (20040421), s. 15, 23$x0862-9587 $q48:78<15

910  $aABA001$trd

 

 

Příloha F: Podpole 910

Pole 910 slouží pro provozní potřeby souborné databáze.

Podpole:

 

 

označení

Název

Závaznost

opakovatelnost

a

sigla vlastníka

povinné

neopakovatelné

t

typ dokumentu

povinné

neopakovatelné

 

Sigla vlastníka se zapisuje velkými písmeny a číslicemi bez mezer uprostřed.

 

Typ dokumentu se zapisuje v podobě kódu:

rm                          rozpis monografií

rs                            rozpis seriálů

rd                           rozpis deníků 

 

Definice typu dokumentu a nově se objevující kategorie dokumentů

 

Monografie

Publikace vydaná jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více fyzických částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen.

Seriál

Publikace v tištěné nebo netištěné podobě (pozn.: zde tištěné) postupně vydávaná v částech, mající číselné či chronologické označení a bez předem stanovené doby ukončení. Seriálové dokumenty zahrnují periodika, noviny, ročenky (výroční zprávy, adresáře atd.), odborné časopisy, zprávy. Sborníky atd. typu proceedings a monografické edice. Tato definice nezahrnuje díla s předem stanovenou dobou ukončení. Nově je zahrnut do kategorie „pokračující zdroje“.

 

(Pravé) Periodikum

Druh seriálového dokumentu, vydávaného v pravidelných intervalech, častěji než ročně a s delší než 14denní periodicitou (v pojetí české praxe též s kratší periodicitou, pokud má odpovídající vydavatelskou úpravu); jednotlivá čísla se obecně vyznačují růzností obsahu a přispěvovatelů, a to jak v rámci jednoho čísla, tak v celé řadě čísel.

Nepravé periodikum

Druh seriálového dokumentu vydávaného méně než dvakrát ročně

Pro pravé a nepravé periodikum se užívá kód rs.

 

Doplněk k základním standardům pro části dokumentů:

UNIMARC. Guidelines No. 1. Component Parts – Journal Articles and Articles in Book / IFLA. -- Mü

nchen : Saur, 1994

 

MARC 21. Bibliografický fomát / Network Development and MARC Standard Office, Library of Congress, Standards and Support, National Library of Canada. – 1. české vyd. – Praha, Národní knihovna České republiky. 2003. – 2 sv.

 

Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. Dodatky 1993 / American Library Association ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. Dodatky 2001, 2002

 

Definition of Data Elements for Article Level Description. Proposal No: 2003-03. California Digital Library. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html

SICI : Serial Item and Contribution Identifier Standard. ANSI/NISO Z39.56-1996 Version 2. Dostupný z: http://sunsite.berkeley.edu/SICI/

 

SICI GENERATOR. ANSI/NISO Z39.560-1996 (Version 2). Last update December 1, 1997.

Dostupný z: http://www.eprg.org/~sgp/sicisend.html

 

 

Anděrová, 29.4.2004

 

Opravy:

15.10.2004  oprava 07 pozice  Leaderu v příkladech  z  kódu „ b“ na  „a“.