Kooperační systém článkové bibliografie - KOSABI

Management KOSABI

Článkové informace v ČR

 

 

1. Kooperační systém článkové bibliografe -  stručná historie a charakteristika, integrace dat, projekty

 

Kooperační systém článkové bibliografie byl založen v r. 1992.    

 

Spolupracují v něm:   NKČR, krajské knihovny  (užší kooperační systém) +  odborné knihovny (širší kooperační systém), specializované instituce.

Součástí  kooperačního systému je i Národní lékařská knihovna, která však do systému nepřispívá.

Kooperace spočívá zejména v rozdělení titulů ke zpracování po linii regionální a oborové, dále pak v metodice zpracování a v pravidelných dávkách dat do souborné databáze ANL.

 

Výsledkem spolupráce je souborná bibliografická databáze  Anl Články v českých novinách, časopisech a sbornících spravovaná v NKČR, do které knihovny pravidelně přispívají.

Kromě toho si jednotlivé knihovny budují své vlastní bibliografické  databáze.

Knihovny postupně přistupují ke zpracování  dat ve formátu M21.

Plnotextová databáze ANL FULL vznikla v NKČR v rámci projektů řešených v letech 1999-2004.

 

 

Integrace heterogenních dat

Data jsou zpracovávána v různých formátech - Výměnný formát,  UNIMARC, .MARC 21.  Knihovny postupně přistupují ke zpracování  dat ve formátu M21.

 

V současné době se zpracovávají především tištěné seriály (periodicky vycházející publikace) , monografická čísla seriálů a sborníky seriálového typu. U některých bibliografických záznamů jsou linky na elektronické plné texty on line.

Koncem, r. 2006 probíhá v NKČR experiment se zpracováním elektronických zdrojů off line.

 

Báze  ANL – obsahuje bibliografické záznamy kooperačního systému a linky na plné texty z báze ANL FULL, Anopress, volné www články (viz též bod  4  )

Báze  ANL  obsahuje linky na plné texty obsažené v bázi ANL FULL a na volné on-line www texty - viz soubory  na:

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/stat_1.htm

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/stat_2.htm

 

Báze ANL/SKA – pomocná databáze pro upload záznamů KOSABI

 

Báze ANL FULL – obsahuje plné texty s metadaty DC v několika formátech  zpracovaných v lince automatické indexace (výběr z novin a časopisů vydaných v letech 1997-2004); tatáž metadata jsou v bázi ANL  (viz též bod  4)

 

Periodika na WWW – portál oborových a regionálních periodik na full.nkp.cz

 

 

2.   Management KOSABI a zdroje článkových informací v ČR

 

2.1  Management KOSABI

 

Účastníci Kooperačního systému článkové bibliografie

Zpracování bibliografických záznamů článků v rámci KOSABI v různých SW a metodické vedení;

příjem záznamů od spolupracujících institucí do pomocné DB ANL/SKA a jejich upload do DB ANL;

MNG DB ANL, DB ANL

MNG DB ANL FULL  zpřístupnění plných textů.

 

V současné době zpracování tištěných zdrojů, experiment s off-line analytickým popisem v r. 2006.

Podrobněji na Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavatelé, JAK KOOPEROVAT

 

2.2   Zpřístupnění článků v ČR - některé další zdroje

 

Souborný katalog článků - katalog Clavius

Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze

Souborný katalog Masarykovy Univerzity - Katalog článků

AVČR - některé ústavy

Oborové článkové bibliografie

Regionální článkové bibliografie

Zdroje článkových informací zpřístupňované v JIB

 

Některé další zdroje a související zdroje lze nalézt na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/zdroje.htm

 

 

2.3  Excerpční - titulová základna systému,  server  anl.nkp.cz  pro management Kooperačního systému článkové bibliografie,

DB ANL/SKA pro upload záznamů do ANL,  DB ANL, stav kooperace

 

Podrobně na adresách:

http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init

Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavatelé, JAK KOOPEROVAT

Server anl.nkp.cz, aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie- stav v r. 2004-2005, perspektivy

 

Titulová (excerpční) základna - kategorizace titulů

 

Výběr titulu knihovnami ke zpracování probíhají na základě toho, kde titul vychází (regionální princip) a dle oboru (oborový princip).

Podle typu vydavatale/nakladatele se tituly dělí do kategorií.

Na tyto kategorie se váže úplnost excerpce článků. Články se dále vybírají podle typu.

 

Výběr zpracovávaných dokumentů  je orientován na širší odbornou veřejnost:

 

A: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané AVČR a vysokými školami v ČR

B: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR

C: noviny (ústřední, regionální), kulturně politické  a společenské časopisy

D: populárně naučné časopisy

 

Vyloučena periodika místní, závodní a zábavného charakteru, časopisy pro děti event. mládež

 

1=excerpce je prováděna v úplnosti (100-80 % počtu článků)

2=excerpce je prováděna částečně (80-25 % článků)

3=excerpce je prováděna výběrově (25%- článků)

 

A: 1

B: 1 (sborníky, ročenky), 1-2 (odborné časopisy)

C: 2, 3

D: 3

Titulová základna - textové soubory

Krajské knihovny a MZK

Specializované – odborné knihovny

Národní knihovna

Instituce přistupující do kooperace

Tituly-statistiky

          

Báze Titulů - zobrazení (stará verze - r. 2004)  pro pracovní účely

           Postupné převedení do provozu na bázi volného SW plánováno na r. 2007 (v současné době neaktuální)

 Báze Titulů - statistiky (nová verze, experiment, ladí se - r. 2007 )

 

Správa a údržba DB ANL – upload záznamů do ANL/SKA , import do DB ANL

 

Spolupracující knihovny provádějí pravidelně upload svých záznamů  do báze ANL/SKA..

Z báze ANL/SKA provádí export  záznamů pro import do báze ANL administrátor.

Upload pod jedinečným heslem knihovny.

Formálně logické kontroly, kontroly na UNIMARC a MARC 21 na vstupu do báze ANL SKA, statistiky chyb.

Úpravy záznamů na výstupu z báze ANL/SKA.

Export z báze ANL/SKA do adresáře k opravám nebo do adresáře pro import do Alephu na základě  mailu.

KOSABI Admin (administrace ANL) - registrace (Test URL adres, Báze titulů, dokumentace)

 

V r. 2005, 2006 laděny chybové hlášky  uploadu

 

V r. 2006 aplikace pro  upload převedena na volně dostupný SW – systém Oracle a Linux.

Návrh nové definice  excerpční základny.

 

Pojmenování uploadovaných záznamů

Upload je možný v několika kódech a formátech. Systém sám přejmenuje uploadované soubory do jednotné struktury dle příslušného formátu a kódu.

 

 

Stávající  formáty dat

 

UNIMARC - exportní soubor ALEPH 300

at

Řádkový UNIMARC

rum

UNIMARC ISO 2709

uis

KPWIN

kpw

VF 2709 (VFO)

vfo

VF, CDS/ISIS

vfi

UNIMARC - exportní soubor ALEPH 500

dtt

Formát Clavius

cla

MARC21 – exportní soubor ALEPH 500

mal

MARC 21 – ISO 2709 

mis

 

 

 

Stávající kódy

                                          

Veškerá diakritika po mocí GIZMO

gi

ISO 646 nebo ISO 5426

um

PC Latin 2 + GIZMO

lg

Kód kamenických + GIZMO

kg

UNICODE UTF8

uc

ISO-8859-2 + GIZMO

sg

Kód Kamenických

ka

ANSEL

an

WINDOWS 1250

wg

 

 

Aktualizace formátů a kódů v r. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vážení“ záznamů

V současné době stanoveno kvalitativní ohodnocení záznamů na základě věcného popisu

 

 

2.4. Server full.nkp.cz, báze ANL FULL  - stav v r. 2004 a 2005. Perspektivy. Návrh vývoje

 

ANL FULL - plnotextová databáze  (zatím plné texty Anopress)

 

Zpracování plných textů a bibliografických záznamů z plných textů v rámci linky poloautomatické indexace/extrakceTTSNK a TTDE (v letech 2000-2004)

 

TTSNK  licence (TamTam Special NK) – speciální přístup do báze TAMTAM Anopress (stahování plných textů do linky TTDE)

 

Windows linka zpracování TTDE (TamTam Data Extractor)  -  lokálně v NKČR

(zpracování bibliografických záznamů z plných textů, zpřístupnění ve formátech UNIMARC s odkazem na plný text, DC, HTML, XHTML, XML) -  používána v letech 2000-2004 pouze pro .txt  vstupy z Anopressu, výstup pro bázi ANL a ANL FULL

 

WWW linka zpracování TTDE (TamTam Data Extractor) - internetová verze (registrace), uvedena do provozu v prosinci  2004, napojena na národní autority přes Z39.50  Toolkit Klienta, .txt vstupy z Anopressu, libovolné html soubory z www, modifikovatelná pro další formáty vstupů (zpracování bibliografických záznamů z plných textů, zpřístupnění ve formátech UNIMARC/M21, DC,  HTML, XHTML, XML), výstup pro bázi ANL a ANL FULL

 

Zpřístupnění plných textů –  báze ANL FULL aplikace v systému TOPIC (vyhledávání viz bod 3)

 

Technologicky vyřešen export plných textů v různých formátech - zatím nevyřešena autorsko právní problematika  (vztah autor – vydavatel/nakladatel/distributor/uživatel-čtenář)

 

V r. 2005 dynamicky generované statistiky na http://full.nkp.cz/nkdb/stat.asp

 

V r. 2006 automatické generování formátu RSS

 

Perspektivy a návrh vývoje full.nkp.cz

V letech 2005 a dále pouze udržovací chod

 

3. Obsahový profil báze ANL a  ANL FULL, popis, formáty,  vyhledávání, plné texty

 

3.1 Obory

všechny (lékařství a sport okrajově, technika posílila)

 

3.2

Typy seriálů

 

a) ANL - kategorie A,B,C,D ( D omezeně), systém ALEPH

b) ANL FULL zatím převážně kategorie C, systém TOPIC, linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů (báze vznikla v letech 2000-2004 v rámci projektů, od té doby v udržovacím chodu)

 

3.3

Popis a formáty

ANL a ANL FULL – MARC 21, UNIMARC, AACR2, MDT-MRF, předmětové kategorie, hesla, klíčová slova

ANL FULL  navíc  DC, XHTML, XML; RSS

ANL navíc konspekt

 

3.4

Vyhledávání

 

3.4.1 Vyhledávání v bázi ANL  

 

3.4.2

Vyhledávání v  ANL FULL pomocí základního (jednoduché vyhledávání). 

Vyhledávání pomocí rozšířeného formuláře, dále pak pomocí rozšířeného formuláře s topiky (rozšířené vyhledávání).  Podrobně viz Charakteristika báze ANL FULL.

 

 Vyhledávat lze ve všech formulářích v rámci dotazovacího okna (text dotazu), v rozšířeném formuláři podle strukturovaných metadat (DC), v rozšířeném formuláři s topiky navíc podle topiků.  Kromě toho je možné vyhledat metadata pomocí rejstříků .

 

3.4.3

Složitější vyhledávání ANL FULL pomocí prvků DC přímo v textu dotazu (dotazovacím okně) - prvky Dublin Core a Anl Core aplikované v bázi ANL FULL

V dotazovacím okně lze také vyhledat metadata DC pomocí prefixů nebo podle prvků DC s příslušnou konvencí.

Tabulka prefixů pro text dotazu v textu dotazu

Prvky Dublin Core **

Prvky  Anl Core aplikované zatím pro vyhledávání dat v ANL FULL***

Prvky DC a AC jsou obsaženy v hlavičce plného textu v bázi ANL FULL a tvoří zároveň bibliografický záznam v bázi ANL.

 

 Dublin Core prvky s kvalifikátoreM

 

Použité Schéma

(kvalifkátor  hodnoty)

ANL CORE  Prvky**

Hodnota

Prefixy pro vyhle

dávání (Čes.)***

Prefixy pro vyhle

dávání (Ang.)***

DC.Title

 

 

Název

naz

ti

DC.Title

 

anl.tipart

Název části/Název článku na pokračování

nan

tip

DC.Subtitle*

 

 

Podnázev

pdn

sbt

DC.Creator.

personalName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Creator.

corporateName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Contributor

 

 

Přispěvatel (vedlejší, sekundární, další autor)

auv

aus

DC.Publisher

 

 

Vydavatel

vyd

pub

DC.Source

 

 

Zdroj (název, roč., č. datum, strany)

zdr

src

 

 

anl.so-part

Zdroj (název části)

zdn

sop

 

 

anl.cap

Rubrika

rbr

cap

DC.Source

ISSN

anl.issn

Zdroj (ISSN)

issn

issn

 

 

anl.vol

Svazek/ročník

roc

vol

 

 

anl.nr

Číslo

cis

nr

DC.Date.

Issued

W3C-DTF

 

Datum (vydání)

 

 

DC.Date.modified

W3C-DTF

 

Datum (zpracování)

dac

dac

DC.Type

DCMI

 

Typ (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Type

 

 

Typ/druh (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Format

 

 

Formát (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Language

RFC1766

 

Jazyk

 

 

DC.Rights

 

 

Práva

 

 

DC.Identifier

SICI

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

URN

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

 

 

Identifikátor (URL)

 

 

 

 

anl.id

Identifikátor (identifikační číslo článku)

id

Id

DC.Coverage.spatial

GAC

 

Pokrytí (prostorové)

zek

gac

DC.Coverage.spatial

 

 

Pokrytí (prostorové)

 

 

DC.Coverage.temporal

 

 

Pokrytí (časové)

 

 

DC.Subject

 

 

Předmět (klíčová slova)

kls

key

 

 

anl.key

Předmět (klíčová slova)

kls

key

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

phnk

phnk

 

 

anl.sub

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

sub

sub

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, geografické jméno jako předmět

phnk

phnk

 

 

anl.geo

 

geo

geo

DC.Subject

ANL-KATEGORIE

anl.topic

Předmět (předmě

tové kategorie ANL)

top

top

DC.Subject

 

 

 

 

 

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (osoba jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.person

Předmět (osoba jako předmět)

oso

per

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (korporace jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.corporation

Předmět (korporace jako předmět

kor

cor

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (akce jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.act

Předmět (akce jako předmět)

akc

act

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (název jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.wrc (bude)

Předmět (dílo jako předmět)

dil

wrc

DC.Subject (bude)

PHNK

 

Předmět (autor/dílo jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.awr

Předmět (autor/dílo jako předmět)

adi

awr

DC.Subject

MDT

 

 

 

 

 

 

anl.mdt (bude)

Předmět (notace MDT)

mdt

udc

DC.Subject  (bude)

DDC

 

 

 

 

 

 

anl.ddc

Předmět (notace DDC)

ddc

ddc

DC.Subject  (bude)

Konspekt

anl.kns

Předmět

(Konspekt)

kns

Cns

 

 

 

 

 

 

DC.Relation

zatím nedefinován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využito 14 prvků DC, navíc přidán DC.Subtitle (vzhledem k minimálnímu

záznamu pro ANL),  14 prvků anl.core definovaných pro vyhledávání a užívaných

v popisu článku (dialogové okno „dotaz“, „text dotazu“)

Př.: zdr=Lidové noviny

zdr#Lidové noviny

 

Konvence pro vyhledávání dle prvků DC

 

Př.: dc.creator#Klaus

      dc.creator <CONTAINS> Klaus

 

3.4.4

Témata (topiky), podle kterých lze vyhledávat v Rozšířeném formuláři pro vyhledávání

s topiky  v bázi ANL FULL

 

Přehled dosud nadefinovaných/navržených topiků strukturovaných do tří úrovní

 

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

Tematická oblast

Skupiny témat

Detailní témata

 

 

 

Ekonomika, obchod, finance

Ekonomika, ekonomie

Ekonomika, ekonomie

Makroekonomika

Pozemky, nemovitosti, byt

Regionální hospodářství

 

Finance

Bankovnictví

 

 

Daně

 

 

Finance

 

 

Investice

 

 

Kapitálový trh

 

 

Měna

 

Obchod

 

 

Práce

 

Geografie

Ostatní země světa

Filipíny

 

 

Malajsie

 

 

Srí Lanka

 

 

USA

 

Evropa

Albánie

 

 

Andora

 

 

Arménie

 

 

Ázerbajdžán

 

 

Belgie

 

 

Bělorusko

 

 

další země (celkem 49)

 

Geografie

 

Hospodářství, výroba

Doprava, spoje

 

Doprava

Letecká doprava

MHD

Pošta, filatelie

Silniční doprava

Taxislužba

Telekomunikace

Vodní doprava

Železniční doprava

 

Energetika

 

Energetika

Hornictví, těžební průmysl

Jaderná energetika

Plynárenství

 

Meteorologie, normy, standardy

 

 

Průmysl

Automobilový

Dřevozpracující

Elektrotechnika

Farmaceutický

Hutnictví

Chemický

Papírenství

Petrochemie

Polygrafie, tiskařský

Stavebnictví

Strojírenství

Textilní

Zbrojní

 

Výpočetní technika

 

 

Zemědělství

Lesnictví, myslivectví

Mlékárenství

Pivovarnictví

Potravinářství

Zemědělství

 

Kultura, umění

Kultura

 

 

Literatura, písemnictví

Písmo

Literatura

Tisk

Vzácné tisky

 

Umění

Architektura

Divadlo

Film, kinematografie

Fotografie

Hudba

Urbanismus

Výtvarné umění

Přírodní a matematické obory

Matematika, fyzika

Astronomie, astrofyzika

Fyzika

Kybernetika, robotika

Matematika

Statistika

Umělá inteligence

 

Přírodověda

Biologie

Botanika

Ekologie, životní prostředí

Genetika

Geodézie, kartografie

Geografie

Geologie

Chemie

Mykologie

Příroda obecně

Veterinářství

Zoologie

Společenské a humanitní obory

Humanitní vědy

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Knihovnictví a informační věda

Autority

Bibliografie

Databáze

Dokumentace

Knihovnictví

Knihovny

Kybernetika

Informační služby

Jmenný popis

Písmo

Příručky

Seriály

Standardizace

Věcný popis

Zpracování dokumentů

 

 

Společnost

Feminismus

Náboženství

Politika

Právo

Sociální zabezpečení

Školství

Věda a technika

Veřejná správa

Vojenství, vojenská technika

Sport, volný čas

Společenské a lidové zábavy

 

 

Sport

Atletika

Basketbal

Cyklistika

Fotbal

Gymnastika

Lední hokej

Motorismus

Tenis

Volejbal

 

Volný čas

 

Zdravotnictví, lékařství (bude lépe specifikováno a rozpracováno)

Zdravotnictví

Červený kříž

Léčitelství

Terapie

Toxikologie

Úrazy

Vitamíny

Zdravotnická zařízení

 Zdravotnictví

 

Farmacie, farmakologie

 

 

 

Lékařské obory

Cestovní medicína

 

 

Gynekologie, porodnictví

 

 

Kardiologie

 

 

Neurologie

 

 

Oční

 

 

Ortopedie

 

 

Stomatologie

 

 

Urologie

 

 

Ušní, nosní, krční

 

Nemoci a onemocnění

AIDS

 

 

Alergie

 

 

Cukrovka

 

 

Encefalitida

 

 

Epilepsie

 

 

Hepatitida

 

 

Chřipka

 

 

Mozková mrtvice

 

 

Pohlavní choroby

 

 

Rakovina

 

 

Salmonelóza

 

 

Vzteklina

 

 

4. Zpřístupnění plných textů

  

a) Báze ANL - přes linky báze propojení na plné texty DB ANL FULL, Anopress, www texty

 

c) Náznak spolupráce s nakladateli a vydavateli:

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/stat_1.htm

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/stat_2.htm

 

b) Zpřístupnění plných textů v DB ANL FULL přímo

 

Ukázka:

Stahování, export metadat (údaje o článku a plné texty) – ukázka výstupu (zatím pouze technologicky řešeno v rámci projektů, nevyřešena autorská práva)

 

 

Limity zpřístupnění plných textů DB ANL FULL

Interní čtenáři NKČR mohou plné texty prohlížet a tisknout na papír, nikoli hromadně stahovat a kopírovat, metadata veřejně přístupná.

Externí uživatelé: po registraci a přihlášení totéž jako interní uživatelé, ale po registraci a přihlášení pouze na jeden den.

 

Zpřístupnění plných textů Anopress

Texty přístupné v rámci konzorcia knihoven.

 

5. Katalogizační politika. Záznam pro soubornou DB. Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC 21

 

Katalogizační politika

 

Záznam pro soubornou databázi:

Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály. 1999 

Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály. 1999

Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály . 2004

 

Metodika popisu článků

Popis elektronických off line zdrojů – experiment a metodika

 

Hlavní úkol:

Harmonizace popisu článků v rámci KOSABI se soubory autorit  v oblasti jmenného a zejména věcného

zpracování (předmětová hesla, předmětové kategorie, metoda konspektu, anglické ekvivalenty)

 

Vývoj věcného popisu v bázi ANL a současné tendence

 

6. Perspektivy KOSABI  a systému článkových informací v ČR - organizace a spolupráce, metodika popisu, plné texty
 

6.1 Organizace

  

Rozšiřování spolupráce s dalšími knihovnami a institucemi, zejména pak s vysokými školami, AVČR, archivy, muzey, městský knihovnami

Adekvátní přerozdělování titulové základny

Postupné  začleňování dalších knihoven do JIB napojování báze ANL na oborové brány v rámci JIB

Návaznost na báze NKC, SK, SKAT apod. a další zdroje (viz bod 2.2.)

Návaznost na digitální knihovnu - zejména na projekt Kramerius a WebArchiv

Návaznost na Národní digitální knihovnu a Českou digitální knihovnu, The European Library

Spolupráce s nakladateli a vydavateli

Návaznosti na nové formy a způsoby zpřístupňování bibliografických informací - OAI

Další ladění aplikace pro management KOSABI (v rámci poskytnutých prostředků)

 

6.2 KOSABI a jeho  hypotetické  subsystémy  z hlediska typů a formy titulů, návaznost na systém článkových informací v ČR, plné texty

 

I. Zpracování tištěných dokumentů   v tradičních systémech

 

II. Zpracování dokumentů exitujících v paralelní elektronické formě  v rámci spolupráce s nakladateli/vydavateli a producenty "plných textů", linky zpracování ?

 

III. Zpracování elektronických textů exitujících jen v elektronické formě?

 

III. Zpracování elektronických textů exitujících jen v elektronické formě?

 Viz  Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů  

III. Zpracování plných textů volně přístupných na www na základě automatického sběru dat

pouze vytipované spolehlivé seriálové zdroje - za spolupráce s Webarchivem?

 

IV. Návaznost na již existující a nově vznikající DB (katalogy, sítě apod.) článkových informací a systematické zpracování článků v ČR (bez duplicit)

 

V. Spolupráce s SK ČR?

 

6. 2 Metody zpracování, standardizace, zpřístupnění článkových informací

 

V souladu s katalogizační politikou v ČR  a v zahraničí:

Další ladění metodiky popisu článků - ISBD, FRBR, AACR2R/RDA aj.

Moderní formáty zpřístupněni - XML, DC Czech, DCMI,   METS, MODS aj.?

 

 

Poznámka: 

(Koncem r. 2004 zprovozněna www linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů s napojením na soubory autorit (Z39.50 Toolkit Klient) a s konverzí dat též do M21.

Koncem r. 2004 rozhodnuto převést zpracování komplet pod ALEPH, tedy nezpracovávat bibliografické záznamy z plných textů dále v r. 2005 vyvinutou linkou v NKČR. Škoda.)

 

6. 4 KOSABI a zpřístupnění českých plných textů, archivace - perspektivy

 

Řada členů KOSABI přístup k plným textům v rámci konzorcia Anopress - báze TamTam

(původně založeného v roce 2000 a iniciováno v rámci řešených projektů)

 

Září 2002  multilicenční zpřístupnění databází TamTam a ČTK  v rámci VISK 8

 

V budoucnu zpřístupnění databáze TamTam (i ANL FULL?) v rámci JIB v rámci konsorcia knihoven a externím uživatelům přes proxy?

 

Propojení zpracovaných metadat přes SFX s dalšími českými příslušnými plnotextovými zdroji

 

Předpoklad: dohoda mezi zainteresovanými subjekty, legislativně právní otázky

 

Využití serveru full.nkp.cz k archivním účelům, zpřístupnění odborných textů

 

7. Grafické zobrazení poměru zpracovávaných záznamů v rámci KOSABI – srovnání poměru v r. 1999 a 2004

 

30.12.2004 Anděrová

24.3.2005 Grafická úprava textu

16.1. 2006 Grafická úprava textu

1.11. 2006 Aktualizace

jaro 2007 Aktualizace

200904 aktualizace formátů bod 2.3