ÚVOD
KOOPERAČNÍ SYSTÉM ČLÁNKOVÉ  BIBLIOGRAFIE - tituly - NKČR
Obsažené instituce, zpracovávané / zpracované tituly  a soubory v materiálu:
Instituce, resp. obsažené soubory a/nebo listy děleny na:
NKČR - Odd. analytického zpracování - soubory NK1, NK2, NK3
Odbor knihovnictví - NK4.1, NK4.2
Soubory (listy) materiálu děleny dle titulů a institucí NKČR,  dle recenovaných a impaktovaných titulů zpracovávaných v kooperačním systému na: 
a) 
Odd. anl. zpracování (OZF NKČR)
NK1_ANL_seriály_souc( všechny serialy zpracovávané v současnosti a obsažené v ANL, )
kurzívou nepopisujeme (ukončeno nebo přeslo na jinou instituci)
NK2_ANL_ost  (seriály s řídkou periodicitou, monografická čísla seriálů aj. obsažené v bázi ANL)
NK3_ANL_drive (seriály dříve zpracované a obsažené v bázi ANL)
Odbor  knhovnictví NKČR
NK4.1_ANL_knih_souc (seriály zpracovávané v současnosti z oboru knihovnictví a obsažené v bázi ANL)
NK4.2_ANL_knih_drive (seriály zpracované v současnosti z oboru knihovnictví a obsažené v bázi ANL)
b) Obě instituce vždy ve struktuře dle titulů, které jsou děleny na:
_serialy - seriály zpracovávané v součané době (tituly číslovány)
_ost - seriály s řídkou preiodicitou, monografická čísla, sborníky, monografie (nejsou číslovány)
_drive - tituly zpracované dříve (nejsou číslovány)
soubory se vzájemně doplňují
v souborech typu _serialy _drive je vetšinou uvedena souvislost mezi názvy titulů soucasnými a dřívějšími stručně přímo v řádku i v samostatném řádku pod současným názvem titulu
v souborech typu _ drive se mohou tituly s dřívějšími názvy opakovat vzhledem k typu soboru _serialy (zřídka) a _ost (zřídka)
v souborech typu _seriály, ost, dříve:
pokud exituje tištěná i elektronická verze, je nejdříve uveden název titulu s údajem ( tištěná verze), pod ním název titulu s údajem (elektronická verze);
pokud exituje elektronický zdroj k titulu, nikoli jeho elektronická verze v bázi NKC, tak je u tištěného zdroje údaj [tištěný zdroj];
pokud existuje jen elektronický zdroj, tak je uveden údaj [elektronický zdroj]
K úplnosti:
u každého titulu uvedena úplnost zpracování článků 
soubory _ost mají 80-100% úplnost
 
V NKČR vedena samostatná databáze knihovnické literatury KKL
c) Recenzované a impaktované tituly v Kooperačním systému článkové bibliografie
RecNeI_Koo - recenzované tituly obsažené v Kooperačním systému článkové bibliografie (viz též titulová základna regionálních a odborných knihoven)
Imp_Koo  - impaktované tituly obsažené v Kooperačním systému článkové bibliografie (viz též titulová základna regionálních a odborných knihoven)
Poznámka:
Recenzované tituly jsou ve všech souborech tučně
V souboru  RecNeI_Koo jsou tučně tituly zpracovávané v NKČR
V souboru  Imp_Koo jsou tučně tituly obsažené v bázi ANL
Kategorie titulů a úplnost zpracování titulů
1)  KTG=KATEGORIE (uvedeny u všech souborů _ serialy, _drive; soubory _ost jsou vetsinou kategorie A,B )
A Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky)
B  Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními odbornými institucemi v  ČR
C  Noviny (ústřední i regionální, místní, zpravodaje, věstníky) a kulturně-politické časopisy
D  Populárně-naučné časopisy (i zájmové)
2)  CCA (přibližná) ÚPLNOST v % v ANL výběru článků z titulů dle zpracovatelů v současnosti 
a odhad úplnosti zpracování úplnosti u titulů dříve zpracovaných
 (uvedena u  souborů typu _ serialy, _drive; soubory _ost jsou vetšinou v 80-100 % úplnosti zpracování)
Úplnost zpracování - základní vodítko (někde zpřesněna ):
1=excerpce je prováděna v úplnosti (80_100% počtu článků)
2=excerpce je prováděna částečně (25_80% počtu článků)
3=excerpce je prováděna výběrově (25%_a méně počtu článků)
Poznámka:
Tituly obsažené v souborech seriály, ost, drive mohou být co do úplnosti zpracování doplněny tituly vlastními
(zpracovanými pro vlastní potřebu z hlediska příslušné instituce)
Sloupce v souborech (některé zatím zakryty)
   Titul (název, recenzované časopisy tučně, deníky šedě) 
   ISSN, ISBN  VAV   (ISSN/ISBN dle VaV bude doplneno  viz  http://www.vyzkum.cz/storage/att/F592FC13E99D6CDF6F35DE8F4BB3E384/Seznam_2010.pdf)
   ISSN, ISBN  TR     (ISSN/ISBN dle Thomson Reuters bude doplneno - viz http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER)
SYSNO v bázi NKC (seriály, knihy, elektronické zdroje)
ISSN/ISBN v bázi NKC (seriály, knihy, elektronické zdroje; pole MARC 020, 022, 901, 902) 
Poznámka k ISSN, ISBN: 
ISSN
V tabulkách jsou obsažena ISSN z podpolí báze NKC  022  |a (označení podpole " |a" není zapisováno pokud je uvedeno jen toto podpole;
 kde je ale uvedeno v bázi NKC jiné podpole nez  |a  a/nebo je uvedeno v poli více podpolí zároveń s podpolem  |a, 
tam je vždy s příslušným podpolem též příslušné ISSN)
ISSN v NKC
022   |a 1801-4410 |y 1211-1139  =1801-4410 * 1211-1139 (chyb.) tj. chybné
022   |a 1214-9888 |z 1211-8230 | = 1214-9888 * 1211-8230 (zruš.) tj. zrušené
022   |a 0009-0468 |l 0009-0468  = v podpoli  |l je uvedeno ISSN-L (spojuje různé verze pokračujících zdrojů na různých médiích)
ISBN
V tabulkách jsou obsažena ISBN z polí 020, 901, 902; jsou vynechány slovní výrazy a s čísly není uvedeno označení podpolí (někde uvedeno více ISBN)
ISBN v NKC
020   |a 80-86064-07-7 (brož.)  
901   |f [1. vyd.] |h [Sv.] 34 |i 978-80-7286-152-1 |o 20091230  Pomocné údaje agentury ISBN 
902   |a 80-85268-38-8 (sv. 21 : brož.)  Nadstandardní ISBN (u seriálů)
ISSN/ISBN v bázi ANL (seriály, knihy, elektronické zdroje; pole 773 x, z)
Kde je ?, tam není shoda mezi NKC, ANL; kde je nevyplněno, nebylo v příslušné db nalezeno. Někde poznámka k opravě v ANL (třeba ověřit).
KTG ANL - kategorie titulů (viz výše)
CCA Úplnost zpracování v % ANL (viz výše)
Roky vydání titulů zpracovaných v bázi ANL
Přílohy/rubriky ANL 
Poznámka ANL (často pro interní potřeby)
REC tituly v  ANL - recenzované tituly v rámci báze ANL
 (ISSN/ISBN dle VaV bude doplneno  viz  http://www.vyzkum.cz/storage/att/F592FC13E99D6CDF6F35DE8F4BB3E384/Seznam_2010.pdf)
IMP tituly v ANL - impaktované tituly v rámci báze ANL 
 (ISSN/ISBN dle Thomson Reuters bude doplneno - viz http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER)
LIC, SFX, odkaz NKC -  propojení na plnotextové zdroje licencované aj. , odkazy na plné texty, vydyvatele v bázi NKC
    (U některých časopisů uvedeny dvě verze: tištěná (s odkazem na www)  a elektronická s propojením na
     licencované nebo volné zdroje dle báze  NKC/seriály, tučně časopisy v bázi ANL, kurzívou nejsou v ANL)
WWW ANL - propojení na volné texty ANL (statistiky na )
Statistiky propojení na plné texty v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie
FULL ANL - tituly obsažené na plnextovém serveru http://full.nkp.cz
Statistiky propojení na deníky, týdeníky -
   České archivy v ANL (http://www.webarchiv.cz/ , http://dml.cz/, http://archiv.ucl.cas.cz)  - bude doplněno
   Kramerius v ANL (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_seznam.htm) - bude doplněno
V souborech _uplnost je vyditelný jen výber nejdůležitějších sloupců z hediska úplnosti zpracování článků z titulu
Sloupce, které jsou zatím úplně prázdné, jsou zatím zakryty
Odkazy a zvýraznění údajů
(podrobně viz NK2 ) nebo netučně
(podrobně viz NK1_serialy_souc_ANL) nebo netučně
(podrobně viz NK4.1_knih_souc_ANL) nebo netučně
elektronická verze
elektronický zdroj
(viz též NK1) nebo netučně
(viz též NK2) nebo netučně
(viz též RecNeKoo) nebo netučně
(viz též Imp)
žluté zvýraznění - odkaz na dřívejší název a/nebo současný název titulu ve stejném a/nebo jiném souboru
190. Report, Music & Style  (Rock report - dříve - 1999_2000)
 Rock report (dříve) (viz též NK3_ANL_drive)
Rock Report (dříve k NK1)
Rock & Pop & musiQ (dříve k NK1)
(dříve )  označení dřívějšího názvu titulu  v rámci jednoho souboru
EMP Jurisprudence viz též Evropské a mezinárodní právo  (Jurisprudence - dále - viz NK1)
Jurisprudence (dále viz NK1)
Evropské a mezinárodní právo viz  též EMP
Popisuje též jiná insituce
12. Krok (popisuje též Olomouc - viz regio.htm)
deníky 
recenzované tituly tučně
Interpunkce 
Intervaly jsou zapisovány s podtržítkem, např. 2001_2004  (cca zpracovaná sekvence let)
Jednotlivé roky jsou odděleny čárkou : př. 2000, 2001
Samostatný rok je zapisován s podtržítkem: 2000_
CCA Úplnost je zapisována s podtržítkem: 80_100
Ostatní interpunkce vychází ze zápisu v bibliografickém záznamu
? Opravit, zkontrolovat
Anděrová, ANL, srpen - říjen  2010
Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání,Zobrazení exemplářů s možností jejich objednání