1. Porady a semináře týkající se Skupiny ANL

 

Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI. Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, 17.12.2007, aktualizace květen 2008

 

 

2. Porady a uznesení týkající se Skupiny pro analytické zpracování NKČR

 

Pracovní skupina pro analytické zpracování

 

Zápis z porady Pracovní skupiny pro analytické zpracování 28. 6. 1999

 

Zápis z porady pracovní skupiny pro analytické zpracování ze dne 26.6.2001

 

Zápis z hlasování PS pro analytické zpracování ve dnech 26.4. -  29.4.2004 o minimálním záznamu fyzicky nesamostatných částí dokumentů – tištěné monografie a seriály

 

 

3. Příspěvky v rámci SDRUK

 

Aktuální informace o Kooperačním systému článkové bibliografie. SDRUK , 13. zasedání Sekce pro bibliografii, Hradec Králové, 5.-6. 2003

 

Kooperační systém článkové bibliografie (historie, současnost, perspektivy) 19. zasedání Sekce pro bibliografii, Brno, MZK, 25.-26.4.2007

 

 

4. Příspěvky týkající se Kooperačního systému článkové bibliografie z porad vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven organizovaných Státní technickou knihovnou

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané ve dnech 12. a 13. června 2007 v KVK Liberec

 

Kooperační systém článkové bibliografie – KOSABI (historie, současnost, perspektivy)
Prezentace  příspěvku viz  http://full.nkp.cz/nkdb/docs/SDRUK_ANL_200704252_soubory/frame.htm

 

Zpracovala: Anděrová

 

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané 13.12.2006 v  STK

 

Současný stav Kooperačního systému článkové bibliografie  (r. 2006)

 

Účastníci kooperačního systému

– stav nezměněn:  přispívá do kooperačního systému 8 krajských (bývalých SVK) knihoven a MZK, 4 odborné knihovny (STK, UZPI, NPKK, Národní filmový archiv). V menších dávkách přispívají nové krajské knihovny kromě Karlových Varů, Pardubic.

 

Spolupráce

V červnu workshop týkajícího se spolupráce pražských knihoven – shoda týkající se potřebnosti platformy týkající se spolupráce pražských knihoven (http://www.ikaros.cz/node/3536).

 

V r. 2006 pravidleně příspívala opět krajská knihovna v Plzni (ALEPH/M21) a ÚZPI - Ústav zemědělských a potravinářských informací (ALEPH/M21), NPKK - Národní pedagogická knihovna (KPWin/UNIMARC).

 

V 1. pololetí 2006 spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR – metodika popisu. V 2. pololetí spolupráce s Divadelním ústavem – odzkoušen upload a vyjasňována metodika popisu. Koncem roku 2006 odzkoušen upload záznamů  ČGS (České geologické společnosti), nutno v r. 2007 vyladit metodiku popisu. V r. 2007 plánována   spolupráce s těmito institucemi.

 

V r. 2006/2007 přecházely/jí  na nový systém a M21 a : krajská knihovna v Českých Budějovicích  (ARJ/M21), krajská knihovna v Hradci Králové (ALEPH/M21), krajská knihovna ve Zlíně (KP Win/M21), STK - Státní technická knihovna (ALEPH/M21). S těmito knihovnami se ladí nebo bude ladit struktura záznamu, metodika,  upload apod.

 

Pozn: v r. 2007 mají přejít na nový systém krajská knihovna v Ústí nad Labem a  Ostravě.

 

Excerpční základna NLK (Národní lékařská knihovna) vystavena též v rámci kooperačního systému - NLK je součástí tzv. širšího kooperačního systému spolu s dalšími odbornými knihovnami, nepřispívá však do báze ANL, ale delimitace titulů mezi NK a NLK. Některé vyloženě lékařské tituly přejdou od r. 2007 na NLK, naopak tituly související pouze okrajově s lékařstvím NLK přestala zpracovávat. Excerpční základna – viz též dále.

(pozn.: užší koop. systém – NKČR a krajské knihovny, širší – plus odborné knihovny).

 

SW a formáty v kooperačním systému

Stále ISIS, RAPID/ARL, KP Sys/KP Win, Clavius, Tinlib/T-Series, ALEPH. Data jsou zpracovávána v různých formátech - Výměnný formát,  UNIMARC, MARC 21.  Knihovny postupně přistupují ke zpracování  dat ve formátu M21.

 

Zpracování dat

V současné době se zpracovávají především tištěné seriály (periodicky  vycházející publikace) , monografická čísla seriálů a sborníky seriálového typu. U některých bibliografických záznamů jsou linky na elektronické plné texty on line, dále pak na DB Anopress a ANL FULL.

 

Koncem r. 2006 proběhl v NKČR experiment se zpracováním  elektronických off line zdrojů.

 

Popis

V r. 2006 byly laděna metodika popisu článků zejména ve formátu M21 - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm . Byl zpracován návrh metodiky analytického popisu elektronických zdrojů (bude ještě doplněn) - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21_elz.htm .

 

Jmenný popis

 V metodice jmenného popisu byla aktualizována pole 9XX (4.7 Pole 9XX), která umožňují zapisovat selekční údaje týkající se zejména zdrojového a recenzovaného dokumentu, který je předmětem článku   (zápis dalších autorů, variantních názvů edic) - uplatňují  se  v popisu zejména odborných titulů - v monografických čísel seriálů  a dokumentů sborníkového typu.

 

Byl aktualizován materiál

Příloha 5 – Návrh analytického zpracování seriálových / monografických
publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. a jedinečných akcí .

Dále byl proveden a zveřejněn základní průzkum situace kolem typologie druhu/typu dokumentů a aktivit  v rámci Joint Steering Commitee for Revision of AACR a doporučeny informační zdroje v této oblasti – viz Katalogizační dotazy http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=303 , http://www.collectionscanada.ca/jsc/working2.html#rda-pta-cat. V současné době probíhají aktivity týkají se revize typologie druhů dokumentů.

Věcný popis

Většina kooperujících institucí aplikuje konspekt, kromě knihoven popisujících v ISIS. Analytické předmětové kategorie jsou užívány navíc v NKČR, v krajské knihovně v Olomouci, vznikají konverzí ze systému ISIS ze záznamů Hradeckých a z STK. V budoucnu mohou být využity k výzkumným účelům. V NKČR jsou postupně zaváděny anglické ekvivalenty k předmětovým heslům a konspektu.

V roce 2007 bude vypracována metodika přidělování angl. ekvivalentů.

Byla provedena analýza týkající se věcného  popisu ( Příloha 5 – Vývoj věcného popisu v ANL a současné tendence). Významné jsou aktivity ALA v rámci FAST (Faced Analysis of Subject Terminology) ( http://fast.oclc.org/).

 

 

Aplikace pro  Management Kooperačního systému  článkové bibliografie (http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init , http://full.nkp.cz/nkdb/docs/anl_sprav.htm ).

Vzhledem k tomu, že  parametry a vybavení serveru anl.nkp.cz byly nevyhovující (zastaralé) a vzhledem k  nefinancování licencí Oracle, byl   proveden ugrade aplikace a serveru anl.nkp.cz (instalován Oracle XE, operační systém Linux  RedHat - volně dostupný SW  na WWW.) tak, aby byl umožněn diferencovaný přístup jednotlivých knihoven při uploadu.

 

V konverzi přebíraných záznamů bylo zajištěno pro bázi ANL jednotné generování číselných údajů , resp. formalizované podoby data vydání do podpole 9 v poli zdrojový dokument pro účely jednotného řazení v rejstříkách a vyhledávání záznamů knihoven pracujících v UNIMARCu (knihovny v M21 jej zapisují). Pro knihovny Tinlib bylo zajištěna správná podoba data vydání dokumentu v poli 100).

Pro složitější zápis podnázvů a souběžných názvů zdrojového a recenzovaného dokumentu byly u UNIMARC záznamů vytvořeny předpoklady pro jejich správný převod do M21.

 

Byla navržena nová definice excerpční základny  v M21na bázi volně přístupného SW - v současné době se prakticky implementute  a není  zatím přístupná. Přístupná je zatím starší naktualizovaná   Báze titulů.

 

Aktuální kompletní excerpční základna je vystavena v textové podobě na

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/tituly_napoveda.htm .

 

Excerpční základna: některé knihovny popisují nepravá periodika, sborníky  apod. V excerpční základně jsou sledovány jednak tituly pravidelně aktuálně excerpované, jednak tzv. nepravá periodika, sborníky a monografická čísla seriálů, která nejsou zahrnuta v seznamu pravidelně aktuálně excerpovaných titulů.

 

Spolupracující knihovny provádějí pravidelně upload svých záznamů  do pomocné báze ANL/SKA pod jedinečným heslem knihovny. Upload dat se do aplikace pro management  kooperačního systému provádí v několika  formátech a/nebo struktuře a kódech. V rámci aplikace se data upravují a konvertují  do pomocné báze ANL/SKA. Z ní se potom exportují , procházejí konverzí do M21 a importují do  báze ANL.

 

Doporučení:

·         vždy k  1.3.,  k 1.6,  k 1.9, k 1.12 aktualizovat  excerpované sborníky aj. (které nejsou zahrnuty v aktuálně zpracovávaných titulech);

·         vždy k 1.6, k 1.12 aktualizovat seznam aktuálně zpracovávaných periodických titulů.

 

Statistika zpracovávaných titulů je vystavena na www  pod názvem Aktuální statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie .

 

Stav k 200611 – v  kooperační systému  zpracováváno v aktuálním roce cca 651 titulů seriálů  institucemi, které přispívají do báze ANL, dále bylo od r.  2000 zpracováno 318 seriálů s řídkou periodicitou a monografií.

366 titulů je zpracováváno v Národní lékařské knihovně.

V současné době se excerpční základna opět aktualizuje.

 

Zpřístupnění plných textů v r. 2006

V rámci oddělení připraveno k propojení přes pole 856 s DB Anopress (vložena základní adresa k doplnění o ID) cca 13 600 (spolupráce odd. anl. zpracování a odd. služeb).

V r. 2006 v rámci záměru Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů .... (Dr. Stoklasová) propojeno cca 10 000 záznamů na volné www články (odd. anl. zpracování, ÚZPI).

 

Je evidentní, že  propojování na www plné texty je někdy nespolehlivé. Spolehlivé je propojení na trvale existující fungující  báze  a archivovaná data. Archiv odborných textů, který by odpovídal zpracovávaným titulům, je žádoucí. Podmínkou  je jednání s vydavateli/nakladateli.

 

Plnotextový server http://full.nkp.cz  pouze v udržovacím chodu.

 

Smlouvy

Stav vzhledem k r. 2005 nezměněn.

V platnosti Smlouva o sdružení pro ČNB. V r. 2004 byly naposledy uzavřeny kupní smlouvy mezi NKČR  a odbornými knihovnami. 

V r. 2005 vypracován návrh smlouvy na způsob Smlouvy o spolupráci na Souborné databázi resp. Souborném katalogu 

 

Statistiky zpracování a propojení na plné texty v bázi ANL

(přibližné počty, v příslušných polích nejsou vždy uvedeny potřebné údaje, přibližně v 52 000 záznamech nejsou v bázi ANL uvedeny sigly, některé duplicity vymazány – dále třeba postupně analyzovat, nejsou započítány záznamy uploadované v lednu 2007 a zpracované v prosinci 2006).

 

Z báze ANL cca 201 837 linků na plné texty z toho aktivních cca 189 000,  z toho na volná www periodika cca 42 000 , 147 500 na texty Anopress (na bázi ANL FULL propojeno cca 120 000 , na db Anopress přímo cca 13 900 za r. 2005, 13 600 za r. 2006, tj. 27 500 celkem).

Počty propojení na volná www periodika jsou proměnlivé vzhledem k měnící se strategii vystavování www textů a jejich přístupnosti.

 

K 200701  v ANL obsaženo cca 1 021 000 záznamů. Záznamy vyhledány dle  obsahu pole 040, kde je uvedena sigla instituce. Z toho cca 675 407 zpracovaných v NKČR,  ve spolupracujích institucích  cca  293230 + cca 52 000 záznamů, kde není uvedena sigla instituce (většinou jde patrně o regionální záznamy).

 

Za rok 2006 do  báze přibylo cca 72 000, z toho v kooperaci zpracováno a importováno cca 33 167 záznamů.

Zpracovala: Anděrová

 

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané ve dnech 13. a 14. června 2006 v SVK Kladno

 

Současný stav Kooperačního systému článkové bibliografie  (1. pololetí 2006)

 

V současné době   přispívá do kooperačního systému 8 krajských (bývalých SVK) knihoven a MZK, 4 odborné knihovny (STK, UZPI, NPKK, Národní filmový archiv). V menších dávkách přispívají nové krajské knihovny (v 2. pololetí má spolupracovat i krajská knihovna v Karlových Varech).

Rutinně přispívají opět: krajská knihovna v Plzni (M21) a ÚZPI (M21). V 2. čtvrtletí začala rutinně přispívat i NPKK (KPWin).

Pokračuje spolupráce  s Archeologickým ústavem AVČR - ladí se metodika popisu vzhledem k článkům odborně zaměřeným, které jsou publikované v akademických titulech. Ladí se i výstup v UNIMARCu (KPSys) s Divadelním ústavem. Metodické kontakty se Západočeskou univerzitou v Plzni. Byla posouzena hrubá konverze ISIS M21 vypracována v Hradci Králové (knihovna má přejít koncem r. 2006 na M21).

 

SW a formáty v systému

ISIS, RAPID/ARL, KP Sys/KP Win, Clavius, Tinlib/T-Series, ALEPH

 

Smlouvy

Stav vzhledem k r. 2005 nezměněn.

V platnosti Smlouva o sdružení pro ČNB. V r. 2004 byly naposledy uzavřeny kupní smlouvy mezi NKČR  a odbornými knihovnami. 

V r. 2005 vypracován návrh smlouvy na způsob Smlouvy o spolupráci na Souborné databázi resp. Souborném katalogu .V současné době v řešení.

 

Popis

V r. 2006 byly laděna metodika popisu článků zejména ve formátu M21.

 

Jmenný popis

 V rámci jmenného popisu byl vypracován návrh polí 9XX pro analytický popis umožňující zápis selekčních údajů zejména pro pole zdrojový a recenzovaný dokument (M21 nedostačuje). Byl navržen zápis edičních údajů důležitých pro popis odborných publikací.

 

Věcný popis

Většina kooperujících institucí aplikuje konspekt. V rámci kooperačního systému jsou postupně zaváděny anglické ekvivalenty k předmětovým heslům (zejména u M21), v NK jsme začali aplikovat anglické ekvivalenty pro konspekt.

 

Zpřístupnění plných textů

V současné době  propojení přes pole 856 z báze ANL do  DB ANL FULL a báze Anopress, dále pak  na volná www periodika. Plnotextový server full.nkp.cz pouze v udržovacím chodu. Propojení na volná www zatím provozuje NKČR a v menší míře ÚZPI. 

 

Management kooperačního systému

Upload v rámci kooperačního systému přes aplikaci vyvinutou v projektech 2000-2004.

 

Excerpční základna: některé knihovny popisují nepravá periodika, sborníky  apod. např. Liberec, Brno, Plzeň, Praha.

V 1. čtvrtletí  2006 proběhla aktualizace excerpční základny. V excerpční základně jsou sledovány jednak tituly pravidelně aktuálně excerpované, jednak tzv. nepravá periodika, sborníky a monografická čísla seriálů, která nejsou zahrnuta v seznamu pravidelně aktuálně excerpovaných titulů. Dále se sleduje počet propojení na plné texty (jak na bázi Anopress, tak na volná www periodika).

 

Kompletní aktualizovaná excerpční základna je na

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/tituly_napoveda.htm

 

Doporučení:

·         vždy k  1.3.,  k 1.6,  k 1.9, k 1.12 aktualizovat  excerpované sborníky aj. (které nejsou zahrnuty v aktuálně zpracovávaných titulech);

·         vždy k 1.6, k 1.12 aktualizovat seznam aktuálně zpracovávaných periodických titulů.

 

Statistiky (přibližné):

 

1. Excerpční základna: cca 654 titulů, z toho

Odd. analytického zpracování  NK ČR kolem 207 titulů

Knihovnický institut - 14 titulů;

rutinně přispívající krajské knihovny (8 knihoven plus MZK) – 210 titulů;

specializované knihovny (STK, NPKK, UZPI, NFA) – 140 titulů;

nově konstituované krajské knihovny: malé dávky, 83 titulů..

 

2. Zpracování

 

2.1 Rok 2006 (k 13.6.2006)

2.1.1 Zpracované záznamy v r. 2006

 

Do ANL přibylo cca  35 763 záznamů

V kooperaci  importováno cca 16 742 záznamů,  plus brněnské záznamy ukládány přímo - cca 1 224 záznamů

NK ČR zpracováno cca  18 000 záznamů

 

2.2 Globální údaje stav ANL z hlediska kooperace a propojení

 

2.2.1 Zpracované záznamy – báze ANL a importy

(k 24.5.2006)

 

Počet platných záznamů  v DB ANL: 980 314

(cca  3373 -  nešlo dohledat podle pole 040 nebo  jiné důvody)

 

Sigla specializované knihovny

Počet záznamů (sigla v poli 910, vyhledáno v Aleph, přibližně odpovídá počtu zaslaných záznamů  k 24.5.2006)

Poznámka

ABA009  ÚZPI

26419

 

ABA012  NPKK

17640

 

ABA013    STK

35856

 

ABC023   Česká geologická služba

  1977

Import v r. 2001 z ISIS

ABC135   Národní filmový archiv

  3035

 

Celkem

84927

 

 

 

 

Sigla krajské  knihovny

Počet záznamů (přítomná sigla v poli 040, vyhledáno v Aleph, přibližně odpovídá počtu zaslaných záznamů  k 24.5.2006)

Poznámka

BOA001   MZK Brno

32729

 

CBA001    JVK Č. Buděj.

34589

 

HBG001    KK Havl. Brod

    956

 

HKA001    SVK Hradec Kr.

15975

 

KLG001    SVK Kladno

23505

 

KVG001    KK Karl. Vary

       0

Tento rok se stěhovali

OLA001    VK Olomouc

27372

 

LIA001      KVK Liberec

14173

 

OSA001    MSVK Ostrava

14585

 

PAG001    KK Pardubice

    177

 

PNA001    SVK Plzeň

  9693

 

ULG001    SVK Ústí n.L.

14860

 

ZLG001       KK Zlín

    397

 

Celkem

189011

 

 

 

Sigla

Počet záznamů (sigla v poli 040, vyhledáno v Aleph)

 

ABA001 NKČR Praha – odd. anl. zpracování

692207

 

ABA003  NKČR  Praha – Knihovnický institut

 11089

 

Celkem

703296

 

 

 

2.2.2 Propojení na plné texty (počty jsou přibližné)

(k 13.6.2006)

 

Celkem na zdroje ANL FULL a Anopress: cca 140 000 linků.

 

Z toho:

z ANL do ANL FULL – celkem cca 125 000 linků  (opr.) (v bázi cca ANL FULL  130 000 plných textů);

propojení z ANL  přímo  do Anopress - cca   19 000 linků

 

Z ANL na volná  www periodika  -  cca 42 000 linků

 

2.3 Zpřístupnění plných textů z báze ANL FULL

(k 13.6.2006)

 

R. 2006   10 044

 

Odkazy:

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC 21 [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2006-06-12]. Dostupné na WWW:

 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm

http://full.nkp.cz/nkdb/docs/tituly_napoveda.htm

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_kooperace.htm

http://full.nkp.cz


Zpracovala: I. Anděrová

 

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané 13.12.2005 v STK

 

Současný stav Kooperačního systému článkové bibliografie (r. 2005)

 

R. 2005 – postupné nabíhání knihoven přecházejících na pro ně nové formáty a systémy, automatický upload záznamů v rámci MNG Kooperačního systému ( v r. 2005 vytvořeny html stránky s dynamickými statistikami, aplikace pro upload uzpůsobena pro jednoho uživatele – nedostatek licencí Oracle). Aplikace zahrnuje automatický upload dat v různých kódech a formátech, evidenci excerpční základny, aplikaci pro kontrolu URL adres. Koncem r. 2005 vytvořeny dynamické statistiky dle ČSN pro bázi ANL FULL volně přístupné.

 

V současné době   přispívá  8 krajských (bývalých SVK) knihoven a MZK., 4 odborné knihovny (STK, UZPI, NPKK, Národní filmový archiv). V menších dávkách přispívají nové krajské knihovny, kromě krajské knihovny v Karlových Varech.

 

 

V r. 2005 pokračoval rutinní provoz v rámci již zaběhnuté kooperace článků. Nové krajské knihovny přispívaly v menších dávkách do báze ANL (kromě krajské knihovny v Karlových Varech).  Kromě toho řada knihoven přecházela na nové systémy a byly laděny jejich výstupy z hlediska popisu i formátu.

Jde o knihovny přecházející v r. 2005  na ALEPH a M21 - krajská knihovna v Plzni a Karlových Varech (rutinně začala po delší odmlce přispívat koncem r. 2005), ÚZPI (rutinně přispívá koncem r. 2005) , dále pak NPKK ÚIV přecházející na KP WIN (koncem roku 2005 vyladěn výstup v UNIMARCu). Byla navázána spolupráce s Archeologickým ústavem AVČR a předány základní informace týkající se metodiky popisu  článků. Ladí se výstup v UNIMARCu (KPSys) s Divadelním ústavem. Navázán kontakt se Západočeskou univerzitou v Plzni.  

 

SW a formáty

ISIS, RAPID/ARL, KP Sys/KP Win, Clavius, Tinlib/T-Series, ALEPH

Od ISISu (Výměnného formátu přes UNIMARC do M21).

 

Smlouvy

V platnosti Smlouva o sdružení pro ČNB. V r. 2004 v platnosti kupní smlouvy mezi NKČR  a odbornými knihovnami.  Vypracován návrh smlouvy na způsob Smlouvy o spolupráci na Souborném katalogu ČR (návrh postoupen nadřízeným). V současné době neexistuje adekvátní smlouva s novými knihovnami, ani s odbornými knihovnami, připravuje se nová smlouva o CNB.

 

Popis

V r. 2005 byly laděna metodika popisu článků zejména ve formátu M21.

 

Jmenný popis

 V rámci jmenného popisu byla důsledněji aplikována  pravidla AACR2R a  ISBD. Byla specifikována pravidla zejména pro popis propojovacích polí M21 773 Zdrojový dokument a 787 Recenzovaný dokument, doplněna definice těchto polí v polích 9XX, byl vypracován návrh zpracování seriálových a monografických publikací z akcí.  Byla laděna konverze těchto polí v rámci aplikace pro management kooperačního systému do UNIMARCu  a následně z UNIMARCu do M21 (MarcMan).

V rámci popisu zdrojového dokumentu bylo  v modifikaci aplikováno doporučení týkající se zabudování segmentu SICI do pole M21, které by mohlo sloužit spolu s ostatními údaji k propojování prostřednictvím SFX. U některých záznamů je třeba provést novu konverzi tohoto segmentu v podpoli 773q (upravenou konverzí MarcMan v r. 2005)   a provést globální úpravy pole zdrojový dokument báze ANL.

Věcný popis

Většina kooperujících institucí aplikuje konspekt. Analytické předmětové kategorie jsou užívány navíc  např. NKČR, v krajské knihovně v Olomouci aj., vznikají též konverzí ze systému ISIS. V budoucnu mohou být využity k výzkumným účelům. V NKČR byly experimentálně zavedeny v r. 2005 v popisu anglické ekvivalenty.

 

Zpřístupnění plných textů

V 1. pololetí 2005 bylo vystaveno na Internetu č.4/2004 periodikum Národní knihovna a zpracována metadata v podobě bibliografických záznamů v bázi ANL Celkem bylo připojeno 13 699 + 597 volných plných textů k bibliografickým záznamům zpracovávaným v Kooperačním systému článkové bibliografie. Dále bylo v rámci oddělení připraveno k propojení na Anopress (vložena základní adresa k doplnění o ID) přes cca 13 000 článků.

(Koncem roku 2004 rozhodnuto dále nedoplňovat bázi anl full o plné texty a pozastavena linky automatické indexace – extrakce (TTDE) a automatického generování url pro bázi ANL. Rozhodnuto doplňovat adresu ručně a propojovat přímo do báze Anoppress (14 denní opoždění).

V roce 2005 spravován server full.nkp.cz, na kterém je v současné době umístěn výběr článků Anopress a rozhraní Periodika na WWW (aplikace pro regionální a oborová periodika na www aj.) - správa aplikační vrstvy, správa fulltextové databáze, správa www stránek – ing. . Mattern, správa systému - fy Comdat. V polovině roku 2005 bylo uloženo zmapovat současný stav server full.nkp.cz a navrhnout perspektivy vývoje, spolu s příslušnou smlouvou. Koncem roku rozhodnuto financování pouze správy serveru na leden-březen 2006.

(Perspektivy hypotetického vývoje full.nkp.cz a serveru anl.nkp.cz (management kooperačního systému) jsou vystaveny na http://full.nkp.cz  v rubrice Dokumenty).

 

Statistiky:

 

Excerpční základna: cca 600 titulů, z toho odd. analytického zpracování kolem 200 titulů. Převládá kategorie B (periodika vydávaná odbornými institucemi). Nejsou zatím zahrnuty tituly institucí, které přispívají málo (nové krajské knihovny – vedeny ve zvl. seznamu), sborníky aj. nepravá periodika a monografická čísla seriálů vedena zvlášť) – viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_kooperace.htm

.

 

V r. 2005 do ANL přibylo cca  68 419 záznamů

V kooperaci importováno a zpracováno do konce r. 2005  cca 31 000 záznamů (bez prosince 2005).

(Brno ukládá přímo do ANL).

V NKČR zpracováno cca 36 000 záznamů.

 

 

Propojení na plné texty:

Z ANL do ANL FULL – celkem cca 125 000 linků (opr.) . V bázi ANL FULL  130 000 plných textů.

Z ANL na volná  www periodika  -  cca 40 000 ‚ cca 3000 neplatných opravit nebo zrušit)

Počet přejímaných záznamů (zároveň i s plnými texty) z báze ANL FULL v r. 2005 - zvenku obsloužení občané: 45 424

 

Odkazy:

 

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC 21 [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2005-12-02]. Dostupné na WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm>

 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_kooperace.htm

http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init

http://full.nkp.cz

 

Zpracovala: Anděrová

 

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané 4.12.2003 v STK

 

Kooperační systém článkové bibliografie současný stav, projekty

 

 

Spolupracující instituce

V kooperačním systému je  v současné době 8 krajských knihoven, MZK a 3 specializované knihovny (STK, ÚZPI, SPKK).

Reálně spolupracuje 7 krajských knihoven a MZK (Plzeň přechází na ALEPH, poslední  dva roky nepřispívá),  dále 3 specializované knihovny.

Navázána spolupráce se 4 nově konstituovanými  krajskými knihovnami (rozdělení excerpční základny), připravuje se spolupráce s Českou geologickou společností.

 

Metodika

Excerpční základna, intenzivnější využívání souborů autorit, předmětové kategorie, v budoucnu konspekt, AACR2R (knihovny, které pracují v UNIMARCu). Ladí se výstupy v UNIMARCu 4 nových krajských knihoven.

 

Projekty

Linka poloautomatické indexace (generuje se UNIMARC, DC) – verze pro lokální pracovní stanice – rutinní provoz.

Linka poloautomatické indexace – verze pro internet – ve stádiu vývoje.

Aplikace pro management kooperačního systému (MNG KOSABI) - ladění uploadu od spolupracujících institucí, vývoj aplikace pro opravu záznamů před importem do ALEPHu, vyvinuta aplikace pro kontrolu URL.

Topiky (témata, strukturované dotazy pro vyhledávání v plných textech) – ladění a definice nových témat.

 

Výsledky projektů: server http://full.nkp.cz, báze ANL FULL (plné texty s metadaty, generuje se XML, XHTML) a portál Periodika na www.

 

Statistiky (k listopadu 2003)

V lince poloautomatické indexace zpracováváno 17 titulů, propojení z báze ANL do báze ANL FULL generováno automaticky.

V lince poloautomatické indexace zpracováno v letech 2001-2002  24 000 plných textů s metadaty za současného generování bibliografických záznamů pro bázi ANL.

r. 2003 – 13 000 plných textů s metadaty.

Báze ANL – propojováno staticky cca 22 www titulů.

Portál www periodik – 98 regionálních (15 nepřístupných), 76 oborových periodik

V ANL propojeno staticky na www volné plné texty  v r. 2003 2181 záznamů, celkem kolem 6 000 URL.

 

Počty ANL – listopad 2003 - 810 000 záznamů, v r. 2003 zpracováno v oddělení analytického zpracování cca   37 000 záznamů (přispívává též Odbor knihovnictví NKČR), 27 000 v kooperujících institucích.

 

ANL FULL - celkem  cca 115 000 plných textů

 

Perspektivy – spolupráce.

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané v 4. 12. 2002 v STK

 

Kooperační systém článkové bibliografie – současný stav, portál www periodik, standardizace a popis článků, linka automatické indexace

 

1. Kooperační systém článkové bibliografie

 

Kooperační systém článkové bibliografie prochází v současnosti transformací po stránce technologické, standardizační, koncepční i organizační. Hledají se metody optimalizace propojení analytických bibliografických záznamů s plnými texty, integrace a správy heterogenních dat za současného plného provozu KOSABI.

 

V krajských knihovnách v Kladně a Liberci se články popisují v systému RAPID, v MZK v Brně v ALEPH, v Olomouci též. V Ostravě, v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem  v systému T-Series. V Hradci Králové, ÚZPI, STK, SPKK-ÚIV přetrvává ISIS. V krajské knihovně v Plane se články zpracovávají v systému KIMS. V nově konstituovaných rajských knihovnách v Pardubicích a Zlíně se používá KP-Sys, v Karlových Varech a Havlíčkově Brodě systém LANIUS, resp. Clavius.  Postupně se ladí metodika ukládání v nových systémech a řeší se otázky převoditelnosti do báze ANL a UNIMARCu.

 

2. Standardizace a popis článků

Data jsou zpracovávána  nebo konvertována do formátu UNIMARC, respektují se pravidla popisu AACR2 s respektováním mezinárodních standardů věcného popisu - MDT-MRF pro oblast systematické indexace. V oblasti verbální věcné indexace se kombinují klíčová slova, předmětové kategorie a předmětová hesla. Vyváženost vazby mezi jednotlivými vrstvami popisu je klíčovým momentem. Většina knihoven vybavuje záznamy předmětovými kategoriemi, které jsou jednotícím prvkem souborné databáze. Oddělení analytického zpracování přistupuje k intenzivnějšímu využívání souborů autorit v NK, korekturám báze ANL a připravuje podklady  pro soubory v jmenných a věcných autorit. K záznamům se zatím nepřidělují skupiny konspektu.

 

Pořadí kategorií, předmětových hesel odpovídá pořadí MDT. MDT vztahující se k osobám a formě článku se uvádí na konec věcného popisu (osoby, forma).  Kategorie: obecné zařazení tématiky dokumentu pod obecné hlavní téma (615a) a zpřesnění (615x). Předmětové heslo: vystihuje hlavní téma dokumentu (600, 601, 606, 607).Důležitý geografický kód (660). Klíčová slova: variantní selekční termíny k předmětovým heslům uvádíme zatím z důvodů postupného propojování báze ANL na soubory autorit, v současné době se eliminují - s postupným provázání věcného popisu na autority i s ohledem ke zpřístupnění plných textů v bázi ANL  prostřednictvím báze ANL FULL. Ve většině kooperujících institucí se používá kombinace těchto tří prvků věcného popisu v různé míře.

 

3. Portál

Nabídka volně přístupných periodik na Internetu se dále bude doplňovat, event. jejich uspořádání měnit. Nejsou zde zahrnuta periodika firemní, inzertní, bulvární, propagující hnutí potlačující lidská práva, sportovní, zpravodajská (zprávy z tiskových agentur bez dalšího kontextu) aj. periodika efemérní povahy.

U každého periodika je uveden oficiální  název, www adresa, popis obsahu, vydavatel, tel., fax, e-mail, adresa. V budoucnu bude možno podle těchto údajů vyhledávat. Nabídka není ještě zdaleka proporcionální,  postupně se ladí.

 

4. Linka automatické indexace

 V rámci řešených grantů (financovaných MKCR) se v odděleni analytického zpracování NKČR zpřístupňují vybrané články z deníků a některých časopisů ve spolupráci s firmou Anopress v lince zpracování bibliografických záznamů z plných textů (akvizice z báze TamTam Anopress, zpracování v jednoduchém formuláři v  NK - automatická extrakce jmenného popisu z plného textu, věcný popis se  doplňuje ručně).

Takto zpracované záznamy jsou importovány do  báze ANL (ALEPH), z ní jsou v lince zpracování automaticky generovaným linkem propojeny na plný text s a v bázi ANL FULL, do které jsou zároveň importovány plné texty s metadaty. Záznamy jsou též tedy přístupné z plnotextové báze ANL FULL (pojmové vyhledávání - TOPIC), která obsahuje metadata DC, která se generují v již zmíněné lince  spolu s formáty XML, XHTML, UNIMARC pro Aleph a klasický Unimarc.

V současné době se připravuje internetová podoba linky. V budoucnu by se mělo rozšířit zpracování bibliografických záznamů z plných textů i na některé instituce spolupracující v KOSABI.

 

 

 

Z porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven konané  13.12. 2001 v STK

Propojení analytických záznamů s plnými texty

1.      Informace o Kooperačním systému článkové bibliografie

Spolupráce NKČR, 8 krajských knihoven (bývalé SVK) a MZK, perspektivně nové krajské knihovny. Různé SW, perspektivně  konverze UNIMARcu do MARC 21. V r. 2001 experimentálně zkonvertovány záznamy Českého geologického ústavu. V současné době nová verze konverze T-Series-UNIMARC (některé problémy).

 

Problematika propojení bibliografických záznamů vznikajících v Kooperačním systému článkové biliografie řešeno ve dvou projektech VaV.

 

2.      Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (MKČR, 1999-2003) - koncepční projekt

 

3.      Souborná databáze kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (MKČR, 2000-2004) - realizační projekt

 

Zpracování celostátních deníků a některých časopisů v rámci linky automatické indexace - jmenné údaje se přebírají z plných textů, které se vybírají z databáze TAM TAM (Anopress) a stahují se do pracovního formuláře, kde se doplňují o věcný popis. Vznikají tak bibliografické záznamy pro bázi ANL s URL adresou na plný text v bázi ANL FULL. Do plných textů jsou automaticky generována metadata DC ve formátech HTML, XHTML, XML. Pro interní uživatele NK přístupné plné texty, pro externí uživatele pouze metadata. Další zpřístupnění se bude v budoucnu řešit - autorskoprávní a ekonomické otázky.

Báze ANL FULL (http:// full.nkp.cz) obsahuje celostátní deníky, některé časopisy a některá regionální periodika výběrově od r. 1997. Bude postupně dále doplňována.

 

4.      Diskuse: potřeba českých plných textů v technických oborech. V roce 2002 prozkoumat možnosti napojení volně přístupných plných textů na Internetu na bibliografické záznamy vznikající v STK.

Zpracovala: I. Anděrová