Knihovny a instituce přistupující do kooperace a  plánovaná kooperace

 

Některé tituly uvedené v tomto seznamu  nejsou zatím součástí báze ANL. Kooperace postupně nabíhá.

 

Divadelní ústav

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Karlovy Vary 

Krajská knihovna v Pardubicích

AVČR – Archeologický ústav

 

 

Poznámka k mutacím  prosinec 2007:

V seznamu žlutě zvýrazněny celostátní mutace tak, jak jsou evidované v  bázi NKC;  na tyto názvy bychom měli po dohodě v rámci kooperačního systému  přejít; modře je současný stav; šedě je navrhovaný stav (příklady jsou v M21, pro UNIMARC princip stejný, v UNIMARCu se nezapisuje podpole q,9).

Tučně zvýrazněny regionální deníky

 

Poznámka k mutacím květen 2008:

Začátkem roku 2008 jsme debatovali s pracovníky Odd. periodik NKČR, Souborného katalogu a pracovníky ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně o zápisu mutací.

 Zdá se, že vyhovuje forma zápisu pro seriály hlavně s ohledem na Souborný katalog  obecně takto:

hlavni název do podpole pro hlavní název, do podpole pro název části název mutace, varianty názvu do podpole pro variantní názvy, popřípadě ostatní názvy mutací do pole pro různá vydání  na stejném nosiči. Byla vypracována detailnější analýza zápisu, která bude rozeslána a/nebo vystavena na www.

Problém: jaký název mutace stanovit jako základní:  ten současný nebo ten, kdy byl záznam založen.

 

 Pro články by z toho vyplývalo:

v UNIMARCu hlavní název do podpole pro hlavní název,  název mutace do podpole pro název části. V MARCu 21 bychom museli oba názvy zapsat do jednoho podpole pro název navzájem oddělené tečkou, eventuelně název části ještě pro vyhledáni do nově definovaného pole 947 pro variantní názvy zdrojového dokumentu. Nové příklady zápisu budou doplněny k dosavadním návrhům v tomto materiálu.

 

Divadelní ústav  ( v r. 2008 začal pravidelně přispívat, na http://www.divadelni-ustav.cz/kpsys_biblio_zdroje.asp vystavena kompletní titulová základna ústavu)

 

 

1. Amatérská scéna

2. Aplaus

3. Czech Theatre

4. DISK (zatím ne)

5. Divadelní noviny

6. Divadelní revue

7. Dokořán

8. Druhý břeh (Zpravodaj Švandova divadla) – vychází nepravidelně

9. Loutkář (pravidelné uploady od r. 2008)

10. Národní divadlo

11.Opera (Státní opera Praha)

12. Orghast

13. Plzeňská divadelní revue

14. Pontanus (Městské divadlo Most)

15. Svět a divadlo

16. Šlágvort (Zpravodaj Horáckého divadla)

17. Taneční zóna

18. Tsunami (příští vlna/next wave)

19. Zpravodaj KPB (Klubu přátel baletu)

20. Zpravodaj Společnosti Beno Blachuta

 

 

 

Instituce, které v současné době nepřispívají

  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (v současné době nepřispívá)

 

1. Acta musealia (řada Suplementa rozepsána dále dle monotematických čísel) (v ANL ještě ne)

2. Magazín Zlín

 

3. Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Východní Morava)

Návrh: (asi už zapisují)

7730  $$tMladá fronta Dnes - Východní Morava

 

4.  Prostor Zlín

5.  Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí

6.  Týdeník Kroměřížska

7.  Valašsko

8.  Vsetínské noviny

9.  Zlínský deník (v bázi NKC variantní název Deníky Moravia; dříve jako Zlínské noviny)

10. Zpravodaj města Uherské Hradiště

11. Zvuk

 

 

Další seriály s řídkou periodicitou, sborníky monotematická čísla  a monografie v jednotlivých letech od r. 2000 a dále  (v ANL ne)

 

1. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola a zkušenosti z programu Brána muzea otevřená. 4.–5. března 2003 (2003)

2. Wicherek, Jaroslav. Školy a vzdělávací činnost na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století (2005/1)

3. Havelková, Lenka. Personální a sociální politika Baťova koncernu (2005/2)

4. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea. 8.–9. března 2005 (2005/3)

5. Židé a Morava (2003, 2004) 

6. Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb (2005)

7. Voda Zlín 2005  (2005)

8. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi (2005)

9. Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání (2005)

 10. Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy (2005)

11. Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji (2005)

12. SEKEL 2005

13. Sborník ''Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize)''

14. Leather, foot & shoes (2005)

15. Sborník ''Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu'' ( 2006)

16. Nové přístupy v projektové výuce na vysokých školách 2005 (2006)

 

 

Tituly, které nejsou zatím excerpovány (mohla by excerpovat jiná knihovna?)

 

Internet a konkurenceschopnost podniku (sborník -akce)

IRS (sborník Mezinárodního gumárenského sympozia)

ITC (sborník – akce)

Kožařství

Kroměřížské obilnářské dny (sborník – akce)

Medicína katastrof (sborník – akce)

Nové směry v gumárenství (sborník – akce)

Obilnářské listy

Sociální psychiatrie včera, dnes a zítra (sborník – akce)

TD – DIAGON : mezinárodní konference (sborník – akce)

Vědecké práce Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži (sborník)

 

Další excerpce pouze pro regionální účely. 

 

 

Krajská knihovna Karlovy Vary  (v současné době nepřispívá)

 

 1. Bečovský zpravodaj

 2. Historický sborník Karlovarska

 3. Historický seminář Karla Nejdla

 4. Chebský deník (v bázi NKC variantní název Západočeské deníky; Deníky Bohemia)

 5. Chebské radniční noviny

 6. Jáchymovský kulturní zpravodaj

 7. Karlovarský deník (v bázi NKC variantní název Deník: západní Čechy; dříve jako Karlovarské noviny)

 8. Listy Ašska

 9. Mariánskolázeňské listy

 

10.  Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Karlovarské vydání)

Návrh:

7730  $$tMladá fronta Dnes -  Karlovarské vydání   (?Karlovarský kraj)

 

11. Nejdecké listy

12. Na Hroznatově míse

13. Ostrovský měsíčník

 

14. Právo (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Právo - Karlovarský kraj)

Návrh:

7730  $$tPrávo -  Karlovarský kraj  (? Karlovarsko)

 

15. Promenáda

16. Sokolovský deník (v bázi NKC variantní název Západočeské deníky; Deníky Bohemia)

17. Sokolovský patriot

18. Škodovák

19. Týdeník Chebsko

20. Týdeník Karlovarska

21. Týdeník Sokolovska

22. Zpravodaj města Kraslic

 

 

Krajská knihovna v Pardubicích (v současné době nepřispívá)

 

 1.  Chrudimské vlastivědné listy

 2.  Chrudimský vlastivědný sborník

 3.  Krajské noviny - východní Čechy

 4.  Pardubický deník (v bázi NKC variantní název Deník: Východní Čechy; dříve Pardubické noviny)

 5.  Nový Pernštejn

 

 6.  Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes – Pardubické vydání)

 Návrh:

 7730  $$tMladá fronta Dnes -  Pardubické vydání

 

7.   Pardubický deník

8.   Pardubický kraj

9.   Radniční zpravodaj

10. Zpravodaj  Pardubického kraje

11. Zprávy Klubu přátel Pardubicka

12  Vlastivědné listy Pardubického kraje

13. Východočeský sborník historický

 

 

 

AVČR – Archeologický ústav (zatím plánováno do ANL - tučně)

 

1.  Archeologia historica

2.  Archeologia Pragensia

3.  Archeologické rozhledy

4.  Archeologické výzkumy v Jižních Čechách

5.  Archeologie ve středních Čechách

6.  Castrum Pragense

7.  Castellologica bohemica

8.  Dolnověstonické studie

9.  EuroREA

10. Otázky neolitu a neolitu

11. Památky archeologické (experiment)

12. Památky archeologické. Supplementum (Ruralia)

13. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada archeologická

14. Studia mediaevalia Pragensia

 

 

 

 200805 Anděrová