Specializované a odborné knihovny

 

Státní technická knihovna

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Národní pedagogická knihovna Komenského

Národní filmový archiv

Národní lékařská knihovna (záznamy nejsou obsaženy v ANL)

 

Státní technická knihovna   (přispívá do ANL)

 

Seznam seriálů (periodik) aktuálně zpracovávaných

1.   Applied and Computational Mechanics  (nové)

2.   Acta technica ČSAV

3.   A Radio. Konstrukční elektronika

4.   A Radio. Praktická elektronika

5.   Acta polytechnica

6.   Amatérské rádio

7.   Archivum mathematicum

8.   Automa

9.   Automatizace

10.   Automobil revue

11. Autotyp

12. Bezpečnost jaderné energie

13. Ceramics - Silikáty

14. Computerworld

15. Connect

16. Czechoslovak Mathematical Journal

17. Doprava

18. Engineering Mechanics

19. Geodetický a kartografický obzor (přešlo na NKČR)

20. Geotechnika

21. Chlazení a klimatizace

22. IT systéme (nově)

23. Koroze a ochrana materiálu

24. Kybernetika

25. Kvasný průmysl

26. Letectví + kosmonautika

27. Listy cukrovarnické a řepařské

28. MM Průmyslové spektrum

29. Model hobby magazín

30. NDT Welding Bulletin

31. Neural Network World

32. Nová železniční technika

33. Papír a celulóza

34. Pixel

35. Plasty a kaučuk

36. Plyn

37. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

38. Povrchové úpravy

39. Sborník Univerzity obrany. Řada B, technické a přírodní vědy (nově)

40. Sdělovací technika

41. Sklář a keramik

42. Slévárenství

43. Stavební informace

44. Stavitel

45. Střechy, fasády, izolace

46. Střelecká revue

47. Technik

48. Telekomunikace (zahrnuty do excerpce koncem r. 2004)

49. Tepelná ochrana budov

50. Uhlí rudy geologický průzkum

51. Věda, technika a my

52. Vytápění větrání instalace

53. Zbraně & Náboje

54. 3T. Teplo, technika, teplárenství

 

 

 

 

Ústav zemědělských a potravinářských informací  (přispívá do ANL)

 

Seznam seriálů (periodik) aktuálně zpracovávaných 

1.  Acta veterinaria 
2.  Agricultural Economics (dříve Zemědělská ekonomika)

3.  Czech Journal of Animal Science (dříve Živočišná výroba)
4.  Czech Journal of Food Science (dříve Potravinářské vědy)
5.  Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (dříve Genetika a šlechtění)

6.  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Crop science  (Sborník Zemědělské fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, řada fytotechnická )    

7.  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Animal Sciences

(Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, řada zootechnická)         

8.  Farmář
9.  Horticultural Science (dříve Zahradnictví)
10. Chovatel 
11. Journal of Forest Science (dříve Lesnictví)
12. Myslivost 
13. Náš chov 
14. Plant Protection Science (dříve Ochrana rostlin)
15. Plant, Soil and Environment (dříve Rostlinná výroba)
16. Research in Agricultural Engineering (dříve Zemědělská technika)

17. Research in Pig Breeding

18. Rostlinolékař
19. Rybářství 

20. Scientia Agriculturae Bohemica 
21. Soil and Water Research

22. Úroda 
23. Včelařství 
24. Veterinární klinika (zahrnuty do excerpce koncem r. 2004)
25. Veterinární medicína 
26. Veterinářství 
27. Zahrádkář 
28. Zemědělec 

 

Další seriály s řídkou periodicitou, monografická čísla, monografie zpracovávané v jednotlivých letech od r. 2000 a dále

 

Rok 2000

1.9. mezinárodní konference pozemkových úprav  (1999)

2. Acta Pruhoniciana č. 65 (seminář Využití topolů v sadovnické a krajinářské tvorbě (1998)

3. Aktuální otázky výživy a krmení skotu, Pohořelice  (1999)

4. Aktuální problémy chovu prasat   (1999)

5. Bioodpad '99, (1999)

Celostátní přehlídky sýrů (2000)

6. Den mléka 1999 zaměřený na současné problémy výroby a odbytu mléka  (1999)

7. Eucarpia '99 (1999)

8. Sborník referátů celostátní konference Introdukovaná spárkatá zvěř '99  (1999)

10. Lesní semenářství a šlechtění lesních dřevin (1999)

11. MendelNET '99 (1999)

10. Možnosti využití přírodě blízkých technologií pro opravy lesních cest (1999)

11. Nové poznatky v chovu koní   (1999)

12. Nové poznatky v chovu skotu (1999)

13. Odhad plemenné hodnoty u prasat v Česku a na Slovensku - aktuální stav a perspektivy dalšího vývoje  (1999)

14. Ochrana zdraví akvarijních ryb (1999)

15. Osivo a sadba (1999)

16. Pastvina a zvíře (1999)

17. Perspektivy povolání dřevorubce, 1999

18. Pěstování a užití krytokořenného a sadebního materiálu (1999)

19. Problematika zachování porostu náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor (1999)

20. Monitoring přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v ČR. 1999 (Příroda :  sborník prací z ochrany přírody ; 14) (v bázi ANL popsáno pod  Příroda - Sborník prací z ochrany přírody)

21. Sborník 3. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat  (1999)

22. Sborník referátů ze semináře pro pěstování kmínu (1999)

23. SEC 99. Informační systémy v zemědělství (1999)

24. Sluneční energie (1999)

25. Škodliví činitelé v lesích Česka (1999)

26. Technologie pro spalování biomasy (1999)

27. Toxicita a biodegradabilita odpadu a látek významných ve vodním prostředí (1999)

28. Výroba drůbežího masa (1999)

29. Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Možnosti získání a práce s informacemi v sadovnické praxi (1999)

30. Zpravodaj Beskydy (1999)

 

Rok 2001

1. Aktuální problémy chovu prasat (2000)

2. Biodiverzita ichtyofauny České republiky (III) ( 2000)

3. Chov ovcí a koz v předvstupním období do Evropské unie (2000)

6. Možnosti využití kalů z ČOV v zemědělství, (2000)

7. Nealko 2000 (2000)

8. Predátoři v myslivosti 2000 (2000)

9. Problematika zachování a ochrany starých či krajových odrůd ovocných dřevin (1999)

10. Problematika zachování a ochrany starších krajových odrůd ovocných dřevin (2000)

11. Současné trendy ve výživě prasat (2000)

12. Strategie rozvoje zemědělství a výživy do roku 2010 (2000)

13. Technika a technologie pro nepotravinářské využití půdy (2000)

14. Úkoly životního prostředí pro vstup České republiky do Evropské unie, Kutná Hora, 2000

15. Vědecké práce 11 (2000)

16. Voda - legislativa Evropského společenství a příprava na členství v EU( 2000)

17. XXIX. Lenfeldovy a Höklovy dny (1999)

18. XXX. Lenfeldovy a Höklovy dny (2000)

19. Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1999 (1999)

 

Rok 2002

1. 50 let pěstebního výzkumu v Opočně (2001)

2. Agrární trh, příjmy zemědělců a ceny potravin ve vertikálách z hlediska vstupu do EU (2001)

3. Agricultura - Scientia – Prosperitas (2001)

4. Aktuální poznatky v chovu a šlechtění prasat (2001)

5. Aktuální problémy chovu prasat (2001)

6. Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2002 (2002)

7. Drůbež 2002. Technologické systémy v chovu drůbeže (2002)

8. Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinární předpisů  (2001)

9. Konference k problematice N-látek v rostlinných produktech (2001)

10. Kukuřice v praxi (2002)

11. Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích (2002)

12. Mikrobiologie potravin a výhledy do 3. tisíciletí (2002)

13. Mikroelementy 2001 (2001)

14. Mykotoxiny a jejich stanovení metodou ELISA (2001)

15. Ochrana zdraví ryb (2001)

16. Pěstování a využití některých opomíjených netradičních plodin v ČR  (2001),

17. Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření  (2002)

18. Respirační syndrom prasat II (2001)

19. Využívání vegetativně namnoženého reprodukčního materiálu lesních dřevin (2002)

20. Zoologické dny Brno 2002 (2002)

 

Rok 2003

2. Aktuální problematika chovu a šlechtění strakaté populace v Evropě (2000)

3. Aktuální problémy chovu prasat (2002)

4. Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2002)

5. Celostátní přehlídky sýrů (2003)

6. Celostátní přehlídky sýrů (2002)

7. Current Trends in the Research of Soil Environment (2002)

9. Informační systémy v zemědělství a lesnictví (2002)

10. Lesnicko-dřevařský sektor České republiky a zemí Evropské unie (2002)

11. MENDEL NET 2002 (2002)

12. Methylestery mastných kyselin a směsné palivo (2002)

13. Nové aspekty v pěstování obilovin (2002)

14. Obhospodařování travních porostů a jejich využití skotem v době přibližování ČR do Evropské unie (2002)

15. Physical methods in agriculture (2001)

16. Posouzení finanční situace zemědělských podniků a možnosti exportu zemědělských výrobků na zahraniční trhy (2002)

17. Praktické semenářství a vztah k platné legislativě (2002)

18. Produkce násadového materiálu ryb a raků (2002)

19. Racionální rostlinná produkce a precizní zemědělství (2002)

20. Řepařství (2002)

21. Sborník přednášek z 40. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků (2000)

22. Sborník příspěvků z 2. semináře pro pěstitele léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (2002)

24. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin (2002)

24. Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003 (2003)

26. Trávníky 2002 (2002)

30. Voda a pozemkové úpravy (2002)

 

Rok 2004

1. Bioodpad 2002 (2002)

2. Dialog o vodě, zemědělské produkci a životním prostředí ve střední a východní Evropě (2002)

3. Krajina 2002, Praha, 2002

4. Mikrobiologie potravin a její příspěvek ke zdraví a moderní technologii (2002)

5. Ochranná pásma vodních zdrojů (2002)

6. Proměny krajiny a udržitelný rozvoj (2002)

 

 

Národní pedagogická knihovna Komenského (přispívá do ANL)

 

Seznam seriálů (periodik) aktuálně zpracovávaných

1.  Andragogika
2.  Archa
3.  Aula 
4.  Biologie - chemie - zeměpis 
5.  Cizí jazyky 
6.  Česko-slovenská pediatrie 
7.  Česká a slovenská psychiatrie 
8.  Český jazyk a literatura 
9.  Čeština doma a ve světě
10.Člověk a výchova
11.Děti a my 
12. Gong 
13. Grantis

14. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku
15. INFO Zpravodaj
16. Informatorium 3-8 
17
. Komenský 
18. Matematika - fyzika - informatika 
19. Moderní vyučování
20. Můžeš 

21. Pedagogická orientace 
22. Pedagogika 
23. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
24. Rodina a škola 
25. Rozhledy matematicko-fyzikální 
26. Řízení ve školství 
27. Sociální práce
28. Speciální pedagogika 
29. Společenskovědní předměty
30. Školství 
31. Talent
32. Tělesná výchova a sport 
33. Tvořivá dramatika 
34. Učitel matematiky
35. Učitelské listy 
36. Učitelské noviny 
37. Universitas
38. Věstník MŠMT a MK ČR 
39. Výtvarná výchova 
40. Závislosti a my

41. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství

 

 

Národní filmový archiv  

 

1.  Cinema

2.  Cinepur

3.  Filmový přehled**

4.  Film a doba

5.  Iluminace

6.  Premiere

 

** zpracovávají, ale zatím ne v ANL

  

Národní lékařská knihovna  (není součástí ANL), širší koopearční systém

Kooperace v rámci širšího kooperačního systému, některé tituly též zpracovány

 v NKČR – dohoda na spolupráci; záznamy nejsou zahrnuty v bázi ANL

 

1. 112: Odborný časopis požární…

2. 21. století

3. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica

4. Acta chirurgiae plastice

5. Acta chirurgica orthopedica traum. čechoslovaca

6. Acta med.

7. Adiktologie

8. Akademický bulletin

9. Aktuality v nefrologii

10. Aktuality v prevenci úrazů

11. Alergie

12. Alergie, astma, bronchitida

13. Alkoholismus a drogová závislost

14. Anesteziologie a intenzivní medicína

15. APERIO

16. APPEL - Sdružení praktických lék.ČR

17. Arcus

18. Archives of Dermatology (JAMA - Dermatology)

19. Archives of General Psychiatry

20. AULA - Revue pro vysokoškol. a věd. politiku

21. Aura

22. Bezpečnost a hygiena práce

23. Bezpečnost jaderné energie

24. Bio (bionoviny)

25. Bioetika - Scripta biotika

26. Biologické listy                    zpacovává také NKČR

27. Bioprospect

28. Bolest

29. Bonus info

30. Bulletin České společnosti pro biochemii a mol.biol.

31. Bulletin československé společnosti mikrobiologické

32. Bulletin HPB

33. Bulletin odb.svazu zdrav.a soc. péče ČR

34. Bulletin Sdružení prakt.lékařů ČR

35. Causa subita

36. Central Europ. Journal of Public Health

37. Central European Vascular Journal CEVJ

38. Circulation

39. Collection of Czechoslovak chem.comm.

40. Cor et vasa

41. Current medical literature - Oftalmologie

42. Current medical literature - Rakovina prsu

43. Current Opinion in Allergy and clinical immunology

44. Current Opinion in Pulmonary Medicine

45. Časopis českých lékárníků

46. Časopis lékařů českých

47. Česká a slovenská farmacie

48. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie

49. Česká a slovenská hygiena

50. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

51. Česká a slovenská oftalmologie

52. Česká a slovenská psychiatrie

53. Česká geriatrická revue

54. Česká gynekologie

55. Česká hlava - Svět vědy

56. Česká kinantropologie

57. Česká oční optika

58. Česká radiologie

59. Česká revmatologie

60. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

61. Česká urologie

62. České pracovní lékařství

63. Česko-slovenská dermatologie

64. Československá fyziologie

65. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství

66. Česko-slovenská pediatrie

67. Československá psychologie

68. Demografie             poslední zpracované č. 4/05; viz NKČR                

69. Dentální trh

70. Desinfekce, desinsekce, deratizace

71. Děti a my

72. Dia život

73. Diabetologie,metabolismus, endokrinologie, výživa

74. Diagnóza v ošetřovatelství

75. Diastol

76. Doteky

77. EIA-posuzování vlivu na živ.prostř.

78. Endoskopie

79. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

80. Esprit

81. Experimental and Clinical Cardiolog.

82. Farmakoekonomika

83. Farmakoterapeutické informace

84. Farmakoterapie

85. Farminews

86. Fit pro život

87. Fitness

88. Fitstyl

89. Florence

90. Folia gastroenterologica et hepatologica

91. Folia microbiologica        zpracovává také NKČR

92. Folia parasitologica         zpracovává také NKČR

93. Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae

94. FONS - informační bulletin

95. Fontána Esotera

96. Geriatria

97. Gong

98. Gynekolog

99. Gynekologie po promoci

100. Hemofilický zpravodaj

101. Hiporehabilitace

102. Homeopathic links

103. Homeopatický bulletin

104. Homeostasis in health and disease

105. Hubneme s rozumem

106. Hypertenze

107. Chemické listy                    zpracovává také NKČR

108. Informace pro lékařské praxe

109. Interní med.pro praxi

110. Intervenční a akutní kardiologie

111. IZIP Knížka

112. JAMA-CS (The Journal of the American Medical Assoc.)

113. Journal of Applied Biomedicine zpracovává také NKČR, bude jen  NLK od r. 2007

114. Journal of Diabetes and its Complications (čes.vyd.)

115. Kapitoly z kardiologie

116. Kardiofórum

117. Kardiologická revue

118. Kazuistiky v diabetologii

119. Kazuistiky v pneumologii

120. Klinická biochemie a metabolismus

121. Klinická farmakologie a farmacie

122. Klinická mikrobiologie a infekční lék.

123. Klinická onkologie

124. Konfrontace

125. Kontakt

126. Labor Aktuell

127. Lékárna

128. Lékárna a léky

129. Lékař a technika

130. Lékařské zprávy lékařské fakulty Univ.Karlovy v HK

131. Liečivé rostliny

132. Liga proti rakovině

133. Listy celiaků

134. LKS-čas.čs.stomatol.komory

135. Maminka

136. MAMITA. Maminka miminko tatínek

137. Medical Tribune

138. Medicína po promoci

139. Medicína pro praxi

140. Medicína sportiva bohemica et slovaca

141. Medinews

142. Medium

143. Meduňka

144. Miminko

145. Moderní gynekologie a porodnictví

146. Moje zdraví

147. Multidisciplinární péče

148. Můžeš

149. Nemocnice

150. Nemocniční listy FN Brno

151. Neurologie pro praxi

152. Newsbulletin. Česká společnost pro sexuální medicínu 

153. Nová Akropolis - Zrcadlo kultury

154. Noviny Červeného kříže

155. Nozokomiálne nákazy

156. Ochrana ovzduší     poslední zpracované č 3/05; NKČR

157. Onkologická péče

158. Onkookno

159. Ortodontie

160. Osobní lékař

161. Osteologický bulletin

162. Ošetřovatelství

163. Otorinolaryngologie a foniatrie

164. Pace News

165. Parkinson

166. Pediatrie po promoci

167. Pediatrie pro praxi

168. Pelikán

169. Physiological Research    zpracovává také NKČR, bude jen NLK

170. Pediatrické listy

171. Pohoda pojištěnce

172. Pohybové ústrojí

173. Porodní asistence

174. Postgraduální medicína

175. Postgraduální nefrologie

176. Postgraduální onkologie

177. Postgraduální psychiatrie

188. Práce a mzda

189. Pracovní lékařství

190. Practicus

191. Prague Medical Report

192. Praktická flebologie

193. Praktická gynekologie

194. Praktická radiologie

195. Praktické lékárenství

196. Praktický lékař

197. Prevence sociálně nežádoucích jevů

198. Psych&som

199. Psychiatrie          zpracovává také NKČR

200. Psychiatrie pro praxi

201.Psychologie dnes  poslední zpracované č. 4/05; NKČR

202. Psychologie v ek.praxi

203. Puls

204. Quintessenz

205. Quintessenz – parodontologie

206. Quintessenz - zubní laboratoř

207. Radiační onkologie

208. Referátový výběr a aktuality z urologie

209. Referát. výběr z anesteziologie, resuscitace a inten.medicíny

300. Referátový výběr z dermatovenerologie

301. Regena                        poslední zpracované č. 2/06

302. Regenerace                 poslední zpracované č. 2/06

303. Rehabilitace a fyzikální lékařství

304. Rehabilitácia

305. Remedia

306. Rescue report

307. Revizní a posudkové lékařství

308. Revue České lékařské společnosti J.E.Purkyně

309. Revue psychoanalitické psychoterapie

310. Rodiče

311. Roska

312. Rozhledy v chirurgii

313. Sanquis

314. Scan

315. Scientific American

316. Scripta medica

317. Sestra

318. Sestra v diabetologii

319. Skok do reality

320. Sociální péče

321. Sociální práce

322. Současná klinická praxe

323. Speciální pedagogika

324. Srdce a metabolismus

325. Stěžeň

326. Stomateam (čtvrtletní příloha Stomatip)

327. Studia pneumologica et phtiseologica

328. Svět grálu

329. Svět vědy

330. Škatulata batolata

331. Tempus Medicorum (s přílohou Campus)

332. The Lancet Oncology

333. Transfuze a hematologie dnes

334. Trendy v medicíně

335. Universitas: Revue Masarykovy Univ.v Brně

336. Úrazová chirurgie

337.Urologické listy

338. Urologie pro praxi

339. Vesmír        poslední zpracované č. 12/04; NKČR

340. Věstník ministerstva zdravotnictví

341. Věstník SÚKL

342. Visus Motoli

343. Vita nostra revue

344. Vnitřní lékařství

345. Vojenské zdravotnické listy

346. Vox pediatrie

347. Vozíčkář

348. Výběr atestačních prací z alergologie a klinické imunologie

349. Výživa a potraviny

350. Zaostřeno na drogy

351. Závislost a my

352. Zdraví

353. Zdravotnická statistika

354. Zdravotnické noviny

355. Zdravotnické právo v praxi

356. Zdravotnictví a finance

357. Zdravotnictví a právo

358. Zdravotnictví v ČR

359. Z-Magazín

360. Zpravodaj AMD

361. Zpravodaj ILCO

362. Zpravodaj klubu Levret

363. Zpravodaj sdružení celiaků

364. Zpravodaj vojenské farmacie

365. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

366. Živa                 poslední zpracované č. 6/04; NKČR

 

 

 

 

Na základě zaslaných materiálů zpracovala I. Anděrová

200805