Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavatelé, Jak kooperovat

 

1.    Analytické zpracování tištěných zdrojů (u některých titulů propojení na online formu - viz bod 2.)

 

V kooperačním systému jsou zpracovávány v současné době především články a statě české tištěné seriálové produkce.

 

Spolupracující knihovny (zatím NKČR, krajské knihovny, odborné knihovny) přispívají v rámci kooperačního systému do souborné bibliografické databáze ANL, většina těchto knihoven buduje své databáze a katalogy. Výběr titulů probíhá v kooperaci na základě územního principu (kde tituly vycházejí) a/nebo oborového principu (odborná specializace knihovny). Jsou zpracovávány dokumenty získávané na základě povinného výtisku a/ nebo jiným způsobem.  (Česká periodika v Odd. periodik NKČR ; České deníky  - Odd. periodik NKČR ; Unie vydavatelů , Povinný výtisk - neperiodické publikace - NKČR). Návrhy a/nebo seznamy nových titulů jsou zasílány do odd. analytického zpracování. Zde se aktualizuje tzv. excerpční, resp. titulová základna - viz níže.

 

Výsledkem kooperace je DB ANL, která vycházela též na  www  a na CD/DVD pod názvem Články v českých novinách, časopisech a sbornících. V současné době vycházejí Novinky České národní bibliografie.

 

Regionální knihovny tedy zpracovávají články a statě z periodicky vycházejících dokumentů na území příslušného regionu, odborné knihovny spolupracují z hlediska své odborné specializace. NKČR zpracovává tituly z hlediska celostátního, nejčastěji vycházející v pražských vydavatelstvích, nakladatelstvích.

 

Zpracovávají se noviny, časopisy a periodické sborníky (odborné i polytematické časopisy, kulturně-politické časopisy a populárně-naučné časopisy, sborníky vysokých škol, muzeí, archivů aj. institucí, materiály z konferencí, ročenky). Dále se zpracovávají zatím omezeně sborníky seriálového typu (v malé míře i jednorázově vydané sborníky).

 

Výběr článků podle kategorií seriálů jako základní vodítko. Úrovně úplnosti výběru článků

 Kategorie titulů

A: Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky)

B: Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR

C: Noviny (ústřední i regionální) a kulturně-polické časopisy

D: Populárně-naučné časopisy

 

Úplnost výběru

1=excerpce je prováděna v úplnosti (100-80% počtu článků)

2=excerpce je prováděna částečně (80-25% počtu článků)

3=excerpce je prováděna výběrově (25%-  počtu článků)

 

Úplnost výběru a kategorie titulů

A:  1

B:  1 (sborníky ročenky), 1-2 (odborné časopisy)

C:  2,3

D:  3

 

Pravidla pro výběr článků z hlediska typů, formy nebo charakteru:

báze obsahuje především faktograficky přínosné články, články odborné, články s dokumentární a uměleckou  hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, vyhlášení, komuniké, usnesení), zprávy a informace o kulturních, sportovních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách, divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, besedách, sportovních soutěžích), souhrnné a hodnotící články, závažné polemiky, diskuze a komentáře. Dále jsou zachyceny reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné), recenze publikací různého zaměření, gramofonových desek, kompaktních desek, filmů apod.

 

Kompletní seznam  titulů zpracovávaných v Kooperačním systému článkové bibliografie -  viz bod 3.

 

Viz též 5.1 Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) - Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie     

 

 

2.    Analytické zpracování elektronických zdrojů

 

2.1 Online zdroje

2.1.1  Paralelní tištěná a elektronická forma  (viz též bod 3.1, 3.2)

2.1.1.1 Napojení na plné texty  z bibliografické báze ANL  -  http://sigma.nkp.cz

a) Propojení z bibliografické báze ANL na elektronické plné texty obsažené v databázi ANL FULL (ANL FULL obsahuje výběr textů vydaných v letech cca 1997-2004 a zpracovávaných v rámci linky automatické indexace bibliografických záznamů z plných textů v projektech ANL v letech cca 2000-2004; data za léta 1997-2001, 1. pololetí byla doplněna zpětně) a  databázi Tamtam – Anopress  (od r. 2005 -) - viz soubor  statistika 1 - linky

b) Propojení z bibliografické báze ANL na volné www elektronické on-line texty (propojení vznikala v rámci projektu ANL v letech 2000-2004 a JIB 2005-) - viz soubor statistika 2 - linky

c) Souhlas ke zpřístupnění anotací/abstraktů/resumé v anl. záznamech, popř. plných textů k archivaci - statistika 3

 

2.1.1.2 Báze plných textů ANL FULL (texty získané z DB Anopress a zpracované v rámci projektů ANL v letech 2000-2004) - http://full.nkp.cz/

 

2.1.2  Pouze online zdroje

Analytické zpracování elektronických online zdrojů - v r.  2007 návrh analytického popisu online zdroje na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21_elz.htm.

 

2.2 Offline zdroje (paralelní tištěná i elektronická forma v různé míře shody, jen elektronická forma, elektronická i tištěná příloha).

Koncem r. 2006 proběhl experiment s analytickým  zpracováním offline zdrojů a navržena pravidla popisu

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21_elz.htm.

 

 

3.  Evidence excerpční  (titulové) základny

 

3.1

 

Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných  v Národní knihovně ČR v rámci kooperace

 

Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných  v  kooperujících institucích (kromě NKČR)

 

 

3.1. 2  Mutace celostátních deníků  a regionální deníky v ANL

                    

Národní knihovna (2009)

Krajské knihovny a MZK (2009)

 

Zápis mutací v kooperačním systému článků  (květen 2010)

 

 

 

3.1.3  Tituly-statistiky

 

Aktualizace excerpční základny viz též bod 5.2 Poznámka ke zpracovávaným titulům a aktualizaci excerpční základny. Vývoj  a stav kooperace. JIB

 

3.2  Online zdroje

 

Statistiky propojení analytický záznamů tištěné verze článků na online verzi (viz též bod 2.1.1) - statistika 1 - linky (noviny a některé časopisy Anopress),   statistika 2 - linky (volné www texty).

 

3.3  Pracovní verze evidence titulové základny

 

Aplikace Báze titulů

Aplikace určena spíše k pracovním účelům, původně vyvinuta pro evidenci aktuálně zpracovávaných seriálů, zejména pro sledování změn zpracování z hlediska kategorií titulů v rámci systému. Momentálně vystaveny dvě formy: Báze Titulů - zobrazení (stará verze - r. 2004) (pouze aktuální rok bez dalších seriálů s řídkou periodicitou a monografických čísel edic),   Báze Titulů - zobrazení (nová verze - r. 2007) (aktuální rok i seriály s řídkou periodicitou, monografická čísla, monografie). Tato báze je v experimentální verzi založená na volně dostupném SW. Bázi je třeba případně dopracovat.

 

3.4. Aktualizace excerpční základny - viz Poznámka ke zpracovávaným titulům, aktualizaci excerpční základny, vývoji Kooperačního sytému článkové bibliografie a stavu kooperace

 

3.5  Jak zjistit v současné době nejrychleji, který titul,  ročník, číslo je obsažen v kooperační bázi ANL?

 

3.6  Statistika titulů zpracovávaných v Kooperačním systému článkové bibliografie

 

 

4. Nakladatelé/vydavatelé v Kooperačním systému článkové bibliografie

V souborech statistika 1 - linky a statistika 2 - linky  jsou u jednotlivých titulů příslušní nakladatelé/vydavatelé, se kterými by mohla být v budoucnu navázána spolupráce (zpřístupnění  a archivace elektronických forem dokumentů).

Spolupráce by se měla odvíjet od typu spolupráce v kooperačním systému, která probíhá v současné době zejména pro linii odborné a regionální, dále pak od excerpční základny, která je dělena do 4 kategorií.

 

5. JAK KOOPEROVAT (tituly, stav kooperace, upload  záznamů, statistiky)

 

5.1 Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) - JAK SPOLUPRACOVAT v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie     

 

5.2 Poznámka ke zpracovávaným titulům a aktualizaci excerpční základny. Vývoj  a stav kooperace. JIB

 

5.3 Upload záznamů  - http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init

 

5.4 Statistiky importů do báze ANL

 

Poznámka:   bázi ANL je třeba jednotně přečíslovat, tj. zavést jedinečná identifikační čísla pro každý záznam, v r. 2006/2007 se začaly analytické záznamy propojovat přes pole LKR na zdrojové dokumenty obsažené v  bázi NKC).


 

Žádoucí je navázat kooperaci s archivy, AVČR a vysokými školami, městskými knihovnami aj.

 

O kooperačním systému též   

 

Kooperační systém článkové bibliografie - KOSABI. Management KOSABI

 

Kooperační systém článkové bibliografie a excerpční základna

 

Anděrová

2010