Elektronický online zdroj, k němuž získáváte touto cestou přístup, je chráněn autorským právem a právy souvisejícími. Při užití tohoto elektronického online zdroje respektujte příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

 

Volným užitím díla - jež není vázáno na udělení oprávnění k tomuto užití autorem díla - je užití díla výlučně pro vlastní potřebu (viz ust. § 30 zák. č. 121/2000Sb.).

 

Užití díla dalšími způsoby, pokud nespadá pod tzv. bezúplatné zákonné licence (viz. ust. § 31 až § 39 zák. č. 121/2000Sb.), je podmíněno dohodou s autorem díla (nebo organizací zastupující práva autora) a jeho souhlasem, popř. dohodou s distributorem plných textů a jeho souhlasem.

 

Povolené použití tohoto zdroje

 

Interní uživatelé NKČR, tj. uživatelé v prostorách NKČR, mohou plné texty prohlížet, tisknout na papír, nikoli však kopírovat, hromadně stahovat a posílat e-mailem. Pokud se na plný text v příslušných studovnách nedostanou, je třeba postupovat jako externí uživatelé.

 

Externí uživatelé NKČR, tj. mimo prostory NKČR, mohou plné texty výjimečně v rámci zkušební registrace na jeden den prohlížet, tisknout na papír, nikoli však kopírovat, hromadně stahovat a posílat e-mailem. O přístup je třeba požádat administrátora na adrese ivana.anderova@nkp.cz.

 

Výjimečně se rozumí: např. ukázka plných textů a služeb za účelem propagace báze, testováni databáze ANL FULL apod.

 

Aplikace umožňuje hromadně stahovat plné texty, v současné době však tato služba z důvodu copyrightu nepřichází v úvahu.

 

Další zpřístupňování plných textů bude řešeno v souladu s vývojem řešení problematiky v ČR a NKČR (autorský zákon, elektronický povinný výtisk, tiskový zákon, dohody s vydavateli, nakladateli, autory aj.).


Četl jsem výše uvedené informace a souhlasím s dodržováním příslušných omezení.