1. Základní koncepční a výchozí materiály

Strategie knihoven v České republice 1999-2003

Návrh nové Strategie rozvoje knihoven 2003-2005

Informace pro knihovny a vydavatele

 

Knihovní zákon 53/1959 Sb. „O jednotné soustavě knihoven“ a jeho novela, zákon o povinném výtisku,  Autorský zákon 121/2000 Sb. (půjčování a poskytování kopií pro osobní potřebu), Zákon 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“.

 

Autorský zákon: nutnost sladění zájmu autora, vydavatele, veřejnosti (přístup k informačním zdrojům) a knihoven (úspěšnost informačních služeb). Zákon umožňuje půjčování, zhotovování rozmnoženin a poskytnutí přístupu za úplatu a v rámci licenčních smluv. V autorském zákoně je třeba kodifikovat možnost  poskytovat kopie elektronickou cestou (v minulosti snahy SKIPu v rámci RISKu). Zákon nereflektuje dostatečně moderní technologie a možnost zpřístupňování elektronických zdrojů.

Zákon o povinném výtisku se netýká elektronických informačních zdrojů.

Národní politika V a V: Národní politika V a V 2004 - 2008 , Národní politika V a V 2000 

 

1.1 Financování - projekty

 

Základní související programy a projekty, v rámci kterých jsou řešeny otázky získávání, zpracování a zpřístupňování plných textů.

 

1.1.1 Programy V a V - MŠMT

 

Informační zdroje pro vědu a výzkum - Program LI (MŠMT): týká se zejména zpřístupňování zahraničních plnotextových zdrojů a systému dodávání dokumentů (document delivery) - r. 2000-2003

Informační infrastruktura výzkumu - Program 1 N (MŠMT): r. 2004-2008

 

1.1.2 Programy V a V - MKČR

 

Záměry v NKČR

Digitální knihovna - produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů (1999-2003)

Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (1999-2003)

Rozšiřování možností rozvoje Caslin - Souborného katalogu ČR (1999-2003)

 

Některé programové projekty v NKČR

Jednotná informační brána pro hybridní knihovny (2001-2002)

OCLC First Search Service  (2000-2003)

Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat  (2000-2001)

Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet (2000-2001)

Souborná databáze kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (2000-2004)

Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních periodik na základě programu Open Society Institute – EIFL Direct

Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací (2000-2003)

VICODI – Visual Contextualisation of Digital Content    (2002-2004)

 

 

1.1.3  Programy VISK   (MKČR) – průběžný program -   Téměř všechny podprogramy VISK nějakým způsobem souvisejí se zpřístupňováním plných textů.

 

V těchto programech jde  o podprogramy:

VISK 4 Digitální knihovna

VISK 6 Memoriae Mundi

VISK 7 Kramerius

VISK 8 Informační zdroje  - Linie A Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí (zaměřen na zpřístupnění zdrojů české provenience – databáze TamTam fy Anopress, databáze ČTK)

Linie B Zpřístupňování informačních zdrojů prostřednictvím JIB (integrace informačních zdrojů v jednotném rozhraní, osobní brány, reduplikace výsledků vyhledávání, jednotný formát vstupu, sdílená katalogizace ? nebo stahování záznamů)

VISK 9 Souborný katalog - Rozvoj souborného katalogu Caslin a souboru národních autorit