Vážený pán, paní

 

Instituce

Adresa
e-mail:

  

Váš dopis / značka / den

Náš dopis / značka / den

Vyřizuje / kontakt

 

 

 

 

 

V Praze, dne

 

 

 

Věc: žádost o souhlas ke zpřístupnění anotací/abstraktů/resumé uveřejněných v časopise …………………….…… , který je vydáván/redigován …………………… ,  v bibliografické bázi  …………………… .

 

 

                                                                                             

Dobrý den,

 

jmenuji se  ……………. a pracuji jako  …………….. . Jsem zodpovědný/á za zpracování článkových informací v rámci báze  ………. . Obracím se na vás s žádostí o souhlas ke zpřístupnění anotací/abstraktů/resumé zveřejněných ve vámi vydávaném/redigovaném  časopisu v   bibliografické bázi  …………………… (http:// ……).

 

Stručná specifikace systému/báze  (počet záznam, zpracovávaných titulů, výběrovost/úplnost zpracování, souvislost s ostatními systémy, projekty apod., co považujete za důležité zmínit ……... ).

 

 

Metadata k článkům, tj. bibliografické údaje charakterizují článek z hlediska formálního a obsahového (autor, název, věcná hesla aj.) v určité struktuře a formátech. U odborných titulů je velmi žádoucí uvádět co nejvíce informací o obsahu včetně anotací či abstraktů, ideálně však zpřístupnit plný text. V připojených abstraktech/plných textech bude možné v budoucnu vyhledávat.

 

V současné době se hledají nové metody a způsoby zpracování, uchovávání a zpřístupnění informačních zdrojů. Cílem je rychlé poskytnutí (dodání) co nejpřesnější a nejvýstižnější informace uživateli, zároveň je třeba dodržet dosavadní platnou legislativu (týkající se zejména autorského práva a práva o povinném výtisku) eventuelně pomoci tato právní ustanovení aktualizovat tak, aby nedocházelo k narušování práv a zájmů  autorů, vydavatelů/nakladatelů, knihoven.

 

Hledají se cesty, jak navázat kontakt a spolupráci mezi autorem, vydavatelem, nakladatelem a knihovnou, dalšími informačními institucemi. Spolupráce se může týkat např.  přebírání informací zveřejněných v dokumentech, vkládání tzv. metadat samotnými autory, vydavateli a/nebo distributory do plných textů článků,  archivace těchto textů (budování archivů, repozitářů apod.), tak jejich zpřístupňování, které může být diferencované podle různých hledisek.

 

Je zřetelná tendence k co nejvíce otevřenému přístupu k obsahu dokumentu, k  plným textům  prostřednictvím tzv. otevřených archivů s daty v jednotné jednoduché struktuře po stránce formální i obsahové. Archivy by měl být vzájemně kompatibilní a propojitelné na základě dohodnutých standardů. Stále aktuálnější jsou otázky copyrightu a naléhavost rychlého zpřístupnění odborných textů. Tzv. koncept Creative Commons je jedním ze způsobů řešení problematiky copyrightu i u nás  (CC licence s možnostmi, jak nakládat s dílem za souhlasu autora, vydavatele apod., viz např. http://www.ikaros.cz/node/2071 , http://www.creativecommons.cz/ , http://www.webarchiv.cz/ccinfo ). Licence CC pro Českou republiku byly již  oficiálně spuštěny v ČR na jaře  2009.

 

Z tohoto konceptu vychází i částečně text přiloženého Prohlášení/Vyjádření.

 

Byly bychom rádi, kdybyste s přebíráním abstraktů/anotací/resumé  do báze ANL souhlasili. Do záznamů je možno zatím globálně uvést poznámku o copyrightu: Abstrakt @ vydavatel/autor apod., než bychom aplikovali koncept CC.

 

U  bibliografických záznamů se již běžně v ČR zveřejňují obálky dokumentů a jejich obsahy. V zahraničí je tendence u velkých odborných databází abstrakty/anotace/resumé uvádět.

 

Je možno se  dohodnout i na jiné formě propagace vašeho časopisu a v budoucnu na další formě spolupráce.

 

Domnívám se, že připojování anotací/abstraktů/resumé přímo do záznamů je vhodnější a operativnější, než propojování záznamů s vystavenými anotacemi/abstrakty/resumé na www.

Vystavené anotace/abstrakty/resumé na www  mohou měnit url adresu a propojení se tím stávají nefunkční.

 

 

 

Děkuji  za odpověď                                                                 Jméno

                                                                                                 Instituce

                                                                                                 Adresa              

                                                                                                 tel.:

                                                                                                 mobil:

                                                                            e-mail

 

 

Př. Příklad záznamu v zobrazovacím formátu

 

Standardní formát

 

Př.: Příklad ve formátu MARC 21/UNIMARC/jiný formát