Zdroje informací o článcích, plných textech a související zdroje na WWW v ČR  s důrazem na  české plnotextové zdroje, některé zahraniční zdroje

 

Zdroje z hlediska:

 

Organizace

A) Plnotextové zdroje zpřístupňované v rámci Jednotné informační brány   

B) Zdroje zpřístupňované v rámci dalších informačních bran, portálů, digitálních knihoven, dalších systémů

 

Provenience

A)České

B) Zahraniční  např. Infozdroje

                         AuthorMapper 

 

Přístupu

A)Licencované

B)Volné

 

Formy uspořádání

A) Bibliografie

B) Katalogy

C) Databáze

D) Seznamy

 

Institucí

 

Obsahového

A) Univerzální

B) Oborové

C) Specializované

 

Způsobu zpracování

Souběžné zpracování

Retrokonverze

 

 

České plnotextové zdroje z hlediska přístupu (zatím neoznačeny)

 

(i)   volně dostupné zdroje (všechny zdroje volně dostupné)

(i)   částečně volně dostupné zdroje / některé zdroje volně dostupné / některé články volně  dostupné

(i)   registrace pro vzdálené uživatele

(i)   zdroje přístupné v rámci konsorcií a licencí knihoven / institucí

(i)   zdroje přístupné v rámci konsorcií knihoven / institucí pouze lokálně

(i)   zdroje přístupné pouze lokálně jednotlivě bez vazby na konzorcia

 

Výše uvedené skupiny zdrojů se navzájem prolínají.

 

 

Některé instituce na svých stránkách poskytují linky na volně dostupné zdroje české provenience na www, na zdroje, které vydávají nebo na plnotextové zdroje zakoupené -  v následujícím  přehledu  neoznačené.

 

Informační zdroje obsahující (české) články ve větší míře jsou  jsou zvýrazněny 

 

 

Zdroje článkové bibliografie souhrnně - přístupné ze stránek NKČR

 

Knihovny.cz

 

Regionální článkové bibliografie

 

České oborové bibliografie přístupné na internetu

 

Retrospektivní článková bibliografie

 

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie

 

Znakem * jsou označeny  instituce spolupracující v kooperačním systému,** nově přistupující instituce do kooperace nebo dočasně  přerušená kooperace, *** kooperující instituce nepřispívající do báze ANL. Výsledkem spolupráce je báze  ANL a  ČNB.

 

Národní knihovna ČR - báze ANL * (Články v českých novinách, časopisech a sbornících)

Novinky České národní bibliografie

NKČR-AiP (Česká národní bibliografie)

Moravská zemská knihovna*

 

 

 

Krajské knihovny

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích*

Krajská knihovna F. Bartoše (Zlín)*

Krajská knihovna Karlovy Vary*

Krajská vědecká knihovna v Liberci*

Krajská knihovna v Pardubicích*

Krajská knihovna Vysočiny*

Moravskoslezská knihovna v Ostravě*

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem *

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje*

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové*

Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně*

Vědecká knihovna v Olomouci*

 

 

 

Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústav pro informace ve   vzdělávání*

Národní technická knihovna*

Ústav zemědělských a potravinářských informací*

Národní filmový archiv*

Divadelní ústav  **

Knihovna ČGS**

 

 

AVČR, Archeologický ústav

 

 

 

Národní lékařská knihovna – Bibliografia Medica Čechoslovaca ***

UK, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Geografická knihovna***

 

 

 

V budoucnu  kooperace s knihovnami vysokých škol a AVČR, muzea, galerie, archivy, městské knihovny aj.

 

Plné texty v českých novinách a časopisech (báze ANL a ANL FULL - NKČR, ANOPRESS, WWW) zpřístupňované v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie

 

ANL FULL, ANL                             Statistika 1 – linky

ANOPRESS            

(noviny, týdeníky ... vydané do r. 2004 - plné texty přístupné jen v NKČR)                  

 

ANL                                               Statistika 2 – linky  

WWW  

(plné texty  volně přístupné na www)                 

 

 

Regionální periodika  (volně na www)

Oborová periodika  (volně na www)

 

 

Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie ANL

SKAT článků

Masarykova veřejná knihovna & Vsetín

Články v JIB

NKČR (Jak najít, Články)

 

 

Další souborné katalogy a databáze (obsahují též zdroje zahraniční provenience)

 

Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČVUT

Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR

Souborný katalog Masarykovy univerzity

Centrální katalog UK

Souborný katalog Univerzity Palackého

e-VŠKP

 

Informační agentury

 

Newton IT

Anopress IT

ČTK             

 

Parlament, Senát, právo, veřejná správa, mezinárodní vztahy

Automatizovaný systém právních informací (ASPI) 

Dokumenty Senátu

Český parlament

Český právní portál

Portál veřejné správy

Sbírky zákonů

Server českého soudnictví

Ústav mezinárodních vztahů

 

 

Divadlo, film, umění, kultura, literatura, hudba aj.

 

Akademie múzických umění v Praze

Archiv literárních časopisů

České muzeum výtvarných umění

Divadelní ústav

Divadelní ústav - Bibliografie článků o divadle

Lexikon vytvarnych umelcu

Knihovna uměleckoprůmyslového muzea

Literatura

Multikulturní centrum Praha

Národní filmový archiv

Portál české literatury

Oborová brána Umění a architektura

Oborová brána Musica

Vokabulář

 

                                                         

Lékařství, technika, zemědělství, přírodní vědy

 

CaseMed

Citovanost webových zdrojů medicíny

Knihovna ČGS

Národní lékařská knihovna – Bibliografia Medica Čechoslovaca, Medvik

NUŠL

Portál ČGS

Portál STM

Portál životního prostředí

Státní technická knihovna*

ÚZPI/UZEI

Česká zemědělská univerzita v Praze

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Oborová brána technika

Geografická bibliografie

 

Pedagogika, školství

 

Edu Brána

Moje škola

Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústav pro informace ve   vzdělávání

ŠkolaOnLine

Osel (Open Source E-Learning)

 

 

Lingvistika

 

Český národní korpus

 

 

Statistika

 

Ústřední statistická knihovna

 

 

České vysoké školy viz též Další souborné katalogy, Publikační činnost

 

Adresář vysokoškolských knihoven

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Elektronické informační zdroje na vysokých školách ČR (Asociace knihoven VŠ)

Evidence systémů a projektů pro zpřístupnění e-VŠKP na VŠ v ČR

Seznam serverů vysokých škol

Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Články z českých teologických časopisů v katalozích teologických ...

ČVUT

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katalog článků MU

Masarykova univerzita - Informační systém

Ostravská universita v Ostravě

Policejní akademie

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova - články:

CENTRÁLNÍ KATALOG UK

Katalog Filozofické fakulty UK  - články

Katalog Evangelické teologické fakulty UK    - články

Katalog Katolické teologické fakulty UK - články

Katalog Knihovny Právnické fakulty UK  - články

Katalog Knihovny společenských věd T.G. Masaryka UK v Jinonicích - články

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická - články

Vysoká škola chemicko technologická

Západočeská univerzita v Plzni

 

 

Publikační a vědeckovýzkumná činnost  na vysokých školách a jiných institucích

 

AVČR - publikační činnost

AVČR - publikační činnost

Evidence publikací v AVČR: ASEP

VŠCHT - patentová a publikační činnost

Ostravská univerzita

Západočeská univerzita v Plzni

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Univerzita Karlova v Praze

Palackého univerzita v Olomouci

Masarykův ústav , Archiv AVČR

ČVUT FEL

ČVUT - publikační činnost

Knihovna města Plzně

Masarykova univerzita

Vysoká škola ekonomická

Agentura ochrany přírody a krajiny

Sdružení knihoven ČR

Vlastivědné muzeum v Olomouci

SKIP

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Česká zemědělská univerzita  v Praze

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Sanatorium Pronatal - Publikační činnost

Severočeská vědecká knihovna

VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno (Publikační činnost)

Státní oblastní archiv v Třeboni - Publikační činnost

Vysoká škola finanční a správní

Vojenský historický ústav

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Publikační činnost | Sdružení hliněného stavitelství

Parlamentní knihovna

Výzkumná stanice Opočno

Publikační činnost VŠB Brno

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Národní technické muzeum

Národní knihovna

 

 

Akademie věd ČR

 

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR

Archiv literárních časopisů (AVČR)

AVČR - knihovna

AVČR - Časopisy vydávané AVČR

AVČR Struktura

Publikační činnost AVČR ASEP

Souborný katalog knihoven ústavů AVČR

Archeologický ústav Praha-analytika

Historický ústav AVČR

Ústav pro českou literaturu - Bibliografie české literární vědy (od 1963)

Ústav pro českou literaturu - Bibliografie české literární vědy (1770 do 1945)

 

 

 

Věda a výzkum

 

Výzkum a vývoj v ČR, Databáze RIV

 

 

Podnikové knihovny ?

 

Muzea, archivy, památky aj.

 

Archivnictví (Ministerstvo vnitra ČR)

Archiv hlavního města Prahy

Archivy, muzea, knihovny - konference

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Česká archivní společnost

E-archiv J. Peterky

Knihovna uměleckoprůmyslového muzea

Lexikon českých výtvarníků - Společnost pro současné umění

Národní muzeum

Medard - Sociologický datový archiv

Muzea a galerie

Asociace muzeí a galerií ČR

Národní archiv

Projekt ČTE

Národní filmový archiv

Nové knihy - archiv

Národní památkový ústav

Webarchiv

 

 

Nakladatelství, vydavatelství aj.

 

Academia

AVČR – kmenová nakladatelství

Economia

Karolinum

Kosmas (internetové knihkupectví)

LexisNexis cz

Muzikus

Portál

Sagit

Tigis

Unie vydavatelů

ALL Production

SUWECO

 

http://klikni.idnes.cz/klikni.asp?ids=101&pg=1

http://www.nakladatelstvi.cz/_vydavatelstvi/kraje.phtml

 

 

Brány a portály aj.

 

abART

Agronavigator

Brána vědění

CaseMed

Citovanost webových zdrojů medicíny

Česká elektronická knihovna (poezie 19. stol.)

Český právní portál

Divoch

Elektronické informační zdroje na vysokých školách ČR (Asociace knihoven VŠ)

Infozdroje.cz

Edu Brána

ePUSA

Jednotná informační brána JIB

Konjunktura.cz

Medvik

Moje škola

Multikulturní centrum

muzikus.cz

Osel (Open Source E-Learning)

Elektronické informační zdroje UK

První český zdravotnický portál

Portál ČGS

Portál české literatury

Portál pro osoby se specifickými potřebami

Portál územního plánování

Portál STM

Europa

Portál veřejné správy

Portál životního prostředí

portály.cz

Sbírky zákonů

Server českého soudnictví

ŠkolaOnLine

Veda.cz  (průvodce informacemi o vědě a výzkumu, konference, instituce, vědecké portály aj.)

Virtuální umělecká knihovna

 

Národní program retrokonverze

 

Retrokon

 

Elektronické dodávání dokumentů (není úplné)

 

Virtuální polytechnická knihovna 

Econlib 

Virtuální medicínská knihovna MEDVIK

Národní knihovna ČR

ČVUT

UMPRUM

Národní pedagogická knihovna J.A. Komenského

Vysoká škola báňská

Knihovna Ostravské univerzity

 

Internetové vyhledávače

 

http://www.alenka.cz

http://www.atlas.cz

http://www.centrum.cz

http://www.google.com

http://www.najdi.to

http://scholar.google.com/

http://www.scirus.com

http://www.seznam.cz

 

 

Média

Český rozhlas

Rozhlas

Česká televize

Nova

Prima

 

 

 

Zpravodajské servery aj.

 

Centrum monitorování internetu

České noviny

IDNES

Jyxo články

Lidové noviny

iHNED

Právědnes

Právo

Mojenoviny

Volný

Novinky.cz

 

 

Adresáře knihoven

 

České a zahraniční knihovny

 

 

Zahraniční zdroje

 

 

Slovensko

 

Slovenská národná knižnica

 

 

Některé otevřené zdroje na WWW (OA, RSS … )

 

Science Preprints and Open Access Servers

ArXiv.org

DLIST

DoIS

E-LIS

EPrints.org

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Internet Archive

OAIster

Registered Service OA Providers

Top 10 Open Source

Wikipedie

 

 

Citační indexační služby aj. služby

 

CiteSeer.IST (Scientific Literature Digital Library)

Google Scholar

Citebase Search

CrossRef - Univerzita Karlova

EconLit

ISI Web of Knowledge

EconLit

PubMed

Refworks   (umožňuje vytvářet osobní bibliografické databáze ze záznamů stažených z online i offline zdrojů )

Social Sciences Citation Index

SCOPUS

 

Některé další zahraniční zdroje

 

British Library

Národní knihovny & národní bibliografie

The European Library 

The Royal Library (Dánsko)

 

Museoalan ontologia

 

CERN

EAGLE/SIGLE

INIST

 

Česká, národní  digitální knihovna a repozitář, aj.

 

Česká digitální matematická knihovna

Národní digitální knihovna

Kramerius

Digitální knihovna AVČR

Digitální knihovna (VK v Olomouci)

Manuscriptorium (NKČR)

Webarchiv

 

 

Centrální digitální repozitář

Institucionální digitální repozitář

Digitální knihovny

 

Knihovnictví a informační věda

 

Digitální knihovna webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

Oborová brána Knihovnictví a informační věda

Informace pro knihovny

 

Databáze autorit

 

Databáze Národních autorit NKČR

Databáze REGO

Databáze REOS

 

 

Nástroje pro vytváření citací

 

Nástroje pro správu osobních bibliografií aneb jak si ulehčit život a šetřit nervy

Projekt bibliografické citace

Metodika tvorby bibliografických citací

 

Licence

Licence CC

 

 

 

 

září 2010

Anděrová