Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek
zpět na obsah čísla - tlačítko
 
Rok 2001, č. 1, s. 64-65

krátké zprávy 

 •  Šedesátá šestá konference IFLA se v minulém roce konala od 13. do 18. srpna v Jeruzalémě za účasti více než 1800 delegátů a hostů z 93 zemí. Chyběli knihovníci z arabských a islámských států, kteří jednání konference bojkotovali na protest proti izraelské politice vůči Palestině a údajným snahám Izraele ovládnout celý Jeruzalém na úkor palestinského obyvatelstva. Představitelé  IFLA však tento protestní akt oficiálně odmítli jako nepatřičnou politizaci ryze odborných snah a cílů konference.
Z České republiky bylo na konferenci přítomno 7 účastníků, z nichž B. Stoklasová  se spoluautorkou  M. Balíkovou přispěly ke konferenčnímu programu referátem The national bibliography of a small country in international context. Text referátu najdou zájemci na internetové adrese:
<http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/093-123e.htm>. Obsažen je rovněž v tradičním  konferenčním sborníku  Booklet 4. Všechny konferenční materiály včetně Book-lets 0-8 s referátovými příspěvky jsou díky K. Sosnovi, řediteli Parlamentní knihovny ČR a účastníku generální konference, uloženy v Odboru knihovnictví NK ČR, který je mu za jeho dar velmi zavázán.
 Programy, referáty a informace související s minulými i budoucími generálními konferencemi IFLA najdou zájemci na stránkách IFLANET:
<http://www.ifla.org/IV/index.htm>.

Hlavním heslem konference bylo téma: Informace pro spolupráci: Vytváření globální knihovny budoucnosti.
Během konference se uskutečnily volby do vedoucích orgánů IFLA, valné shromáždění přijalo revidované stanovy, které obsahují určité změny, zejména v pravidlech pro volení a navrhování ústředních představitelů organizace. Změnu doznal také systém plateb členských příspěvků, jejichž výše se bude nově řídit podle zařazení členů do 3 skupin, určených hodnotícími kritérii ekonomické vyspělosti, která uplatňuje UNESCO. Budou tak významně zvýhodněny  snížením poplatků účastníci z rozvojových zemí a menší venkovské knihovny. Velká pozornost byla na konferenci věnována  přípravě nové koncepce 8. oddělení IFLA, jehož náplní jsou regionální aktivity, a návazné koordinaci jeho činnosti s klíčovým programem ALP (Rozvoj knihovnictví). Diskutovalo se i  o nutnosti nově uvážit efektivnost a další existenci klíčových programů, zejména z hlediska možností jejich financování a využitelnosti.
 Celkově bylo na konferenci uvedeno 179 referátů a 51 příspěvků  v rámci dílen. Výbor  odborníků zahájil přípravu nového střednědobého programu na léta 2002-2006. Během konference byl také navržen velký počet  směrnic a doporučení pro knihovnickou práci, např.  směrnice pro veřejné knihovny,  směrnice pro knihovnické služby postiženým, nemocničním pacientům, přestárlým a invalidním lidem v zařízeních dlouhodobé péče, nevidomým a dětem, směrnice pro knihovnické a informační studium aj. - viz: <http://www.ifla.org/IV/index.htm>.

Delegáti také přijali zásadní stanovisko IFLA k autorským právům v digitálním prostředí (viz IFLA Journal, roč. 26, č. 5-6 (2000), s. 374-376, nebo <http://www.ifla.org/V/press/copydig.htm>). Prosazování tohoto stanoviska na mezinárodní úrovni má zabránit nepřiměřenému omezování  možnosti knihoven pořizovat pro studijní, archivní, informační a veřejně prospěšné účely  kopie autorským právem chráněných dokumentů.   Účastníci jednali i o transparentnějším systému řízení a financování organizace a o její účasti na programech UNESCO,  zejména na obecném informačním programu (General Information Programme - PGI) a mezinárodním programu zaměřeném na informatiku (Intergovernmental Informatics Programme - ITP). Zdůrazněna byla role veřejných a školních knihoven v programu všeobecné dostupnosti vzdělávání (Education for All)  a  význam úzké spolupráce těchto knihoven se vzdělávacími institucemi. O stavu knihoven v Kosovu podal zprávu  FAIFE (Výbor pro svobodný přístup k informacím a pro svobodu projevu). Zpracoval ji zároveň jako doporučení pro konkrétní akce zaměřené na obnovu infrastruktury knihoven  tamního území.
Informace o průběhu konference najdou čtenáři v článcích některých českých účastníků (např. článek  J. Burgetové v časopisu Knihovny AV ČR  Informace, č. 2-3 (2000), s. 15-18 a  v Bulletinu SKIP, roč. 9,  č.  3-4 (2000), s. 8-10,  zajímavé ohlédnutí za jeruzalémskou konferencí K. Sosny ve Čtenáři, roč. 52, č. 11 (2000), s. 311-312 či série příspěvků B. Stoklasové  v elektronickém časopise Daidalos  - listopad, prosinec 2000, leden 2001).
Na konferenci bylo schváleno jako místo konání 71. generální konference IFLA v roce 2005 norské Oslo.
V letošním roce se uskuteční  67. ročník této konference v Bostonu ve dnech 16.-25. srpna, a to pod hlavním heslem Libraries and Librarians: Making a Difference in the Knowledge Age (Knihovny a knihovníci: změna situace v epoše vědění).

Další informace

- Nejnovější verzi doporučení IFLA (ověřenou 13.12.2000) pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě najdete na stránce
-    Český překlad směrnice IFLA pro zasílání objednávek MVS elektronickou poštou: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/IFLA_Mail.htm

- Směrnice IFLA o užívání faxu: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/IFLA_Fax.htm

- Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Manifest_sk.htm

- Článek IFLA - Služby veřejných knihoven autorky Jany Sodomkové, věnovaný návrhu pokynů IFLA pro zřizování a fungování služeb veřejných knihoven, najdete ve Čtenáři, roč. 52, č.11 (2000), s. 308 -310.

-S-
•  9. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN (International Standard Music Number) proběhne v letošním roce ve dnech 18. a 19. dubna 2001 v budově Národní knihovny ČR v Praze.
Předmětem tohoto jednání bude zhodnocení současného stavu systému ISMN, rozvoj dalších systémů mezinárodního standardního číslování, mezinárodní adresář hudebních vydavatelů, financování systému atd.
Zasedání se zúčastní zástupci Mezinárodní agentury ISMN v čele s jejím ředitelem Hartmutem  Walravensem, vedoucí národních agentur ISMN a hosté (zástupci IAML, ISO, UNESCO, hudebních knihoven a hudebních vydavatelství).
 

•  Ve dnech 6.-8. června 2001 se bude konat v Praze 25. mezinárodní seminář ELAG. ELAG je zkratka pro European Library Automation Group; jde v podstatě o dobrovolnou ale velmi vlivnou platformu výměny a tříbení názorů na nejnovější aspekty zavádění moderních technologií v knihovnách. ELAG má vždy velmi pracovní expertní charakter a jeho jednání bývají velmi konkrétní. Hovoří se na nich vždy o aktuálních věcech. Je to de facto pracovní společenství lidí, jejichž výsledky se po čase objevují na dalších mezinárodních fórech a jsou vždy respektovány.  Letošním tématem je Integrace heterogenních zdrojů.
 Program ELAG se vždy skládá z několika málo referátů zpracovaných na objednávku řídícího výboru a zhruba deseti workshopů, které probíhají paralelně v době mezi referáty; ty pak tvoří společný program. Předsedkyní ELAG je již několik let paní Paula Goossens z Královské knihovny v Bruselu. Letošní zasedání se koná v pronajatém sále Městské knihovny a workshopy ve Státní technické knihovně a Národní knihovně ČR. Za asistence těchto dvou posledně jmenovaných  institucí také ELAG v Praze probíhá.
Kromě problematiky knihovnických informačních systémů je stále více v poslední době na pořadu programu ELAG oblast elektronických dokumentů a problematika s tím spojená. Webovská stránka ELAG 2001 je na URL http://www.stk.cz/elag2001/. Tam lze také získat další informace o programu a postupně i další materiály s programem související.
V minulých letech se seminářů ELAG pravidelně účastnili představitelé Národní knihovny ČR a Státní technické knihovny, na ELAG zazněly i naše referáty a byly organizovány workshopy pod naším vedením (Martin Svoboda, Adolf Knoll). Je tedy celkem přirozené, že náš aktivní přístup k ELAG se promítl do požadavku na jeho uspořádání v Praze.
 

• 14. ročník mezinárodní konference CS ONLINE určené nejen pro informační profesionály nebo experty informačního a znalostního managementu, ale i pro další profese v podnicích, státní správě a dalších institucích se bude konat ve dnech 5.-8.11. 2001 ve Staré Lesné ve  Vysokých Tatrách. Bližší informace k programu a zaměření konference včetně kontaktů získáte na URL http://www.csonline.sk.
 

• Dne  2. ledna 2001 zemřel PhDr. Rudolf Málek,  jedna z významných osobností, které zásadně zasáhly do vývoje našeho knihovnictví.
 Působil jako ředitel Městské knihovny v Praze a jako pedagog na katedře knihovnictví FF UK. Byl iniciátorem a spoluzakladatelem mezinárodní asociace metropolitních knihoven INTAMEL a v letech 1969-1972 místopředsedou IFLA. V roce 1968 se angažoval při ustavení profesní organizace - Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a stal se na 2 roky, než byl Svaz zrušen, jeho předsedou.
Po nuceném odchodu z místa ředitele MK se stal vedoucím knihovny Akademie múzických umění, kterou vedl až do důchodu. V listopadu 1989 se opět účastnil snahy o obnovení SKIPu v nových podmínkách. Významná byla také účast dr. Málka na projektu "Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa" na jehož realizaci v České republice se v 90. letech podílel především v jeho počáteční a koordinační fázi.
 

zpět na obsah čísla - tlačítko