Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek

Rok 2001, č. 4, s. 301–302

Tematický katalog díla hudebního skladatele Vinzenze Maschka (1755-1831) a “Maškov simpozij”

Před 170 lety, dne 15. listopadu 1831, zemřel v Praze na Malé Straně v č. p. 178 významný český hudební skladatel, divadelní kapelník, klavírní virtuos, pedagog, hráč na skleněnou harmoniku, ředitel kůru v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, Mozartův současník Vinzenz Maschek. Shodou okolností právě v jubilejním roce 2001 jsem začal díky čtyřletému grantu Ministerstva kultury České republiky a pochopení mého zaměstnavatele Národního muzea - Českého muzea hudby s přípravou tematického katalogu děl tohoto skladatele. První verze tohoto katalogu by měla být dokončena v prosinci roku 2004. Vzhledem k tomu, že neexistuje skladatelova pozůstalost a nemáme tudíž až na několik výjimek k dispozici autografy Maschkových skladeb či korespondenci, jde o obtížný úkol. V současné době vím pouze o existenci několika nedatovaných autografních partitur V. Maschka. Ostatních přibližně 400 údajných kompozic tohoto skladatele je dochováno v dobových opisech a tiscích rozesetých nejenom v mnoha lokalitách v České republice, ale též v zahraničí (např. v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Slovensku, Švýcarsku aj.).

Základním a svou důležitostí zásadním zdrojem informací o výskytu děl V. Maschka na našem území pro mne zůstává Souborný hudební katalog (SHK) v hudebním oddělení Národní knihovny ČR. Díky informacím získaným v SHK jsem během letošního roku nalezl další údajné skladby tohoto skladatele a v několika archivech (Beroun, Cheb, Plzeň, Sokolov) jsem objevil autentické kopie Maschkových děl, tj. rukopisné hudebniny, které částečně či zcela opsal sám skladatel a prodával přímo ve svém bytě. Tyto autentické kopie nahrazují neexistující kompoziční autografní partitury.

Přestože převážnou část informací o výskytu děl V. Maschka v zahraničí čerpám z CD-ROM RISM A/II, podařilo se mi nedávno získat nové důležité informace o existenci skladeb Vinzenze Maschka na zajímavém jednodenním muzikologickém sympoziu konaném ve Slovinsku. Toto sympozium, nazvané Maškov simpozij, uspořádaly dva ústavy lublaňské univerzity (Universa Ljubljana) - Hudební akademie (Akademija za glasbo) a Teologická fakulta (Teološka fakulteta) ve spolupráci s kulturním domem Nová Gorica (Kulturni dom Nova Gorica). Sympozium se konalo 27. října 2001 v renesančním dvorci Dobrovo (z části v tamější vinotéce) vzdáleném asi 13 km od města Nova Gorica, které leží na slovinsko-italské hranici.

Sympozium bylo věnováno životu a dílu syna a vnuka Vinzenze Maschka. Syn Vinzenze Maschka Kašpar [slovinsky Gašpar Mašek (1794-1873)] byl významným představitelem hudebního života Lublaně v první polovině 19. století. Jeho syn (vnuk Vinzenze Maschka) Camillo [slovinsky Kamilo Mašek (1831-1859)] byl významným slovinským skladatelem, autorem řady písní a sborů na texty slovinských básníků první poloviny 19. století.

Dopolední část sympozia byla věnována životu a dílu Gašpara Maška. Na začátku tohoto zasedání jsem jako jediný zahraniční host přednesl referát s názvem Das Ehepaar Maschek bedeutende Darsteller des Prager Musiklebens auf der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Prostřednictvím tohoto referátu jsem slovinské kolegy seznámil se životem a uměleckou činností Vinzenze Maschka a jeho ženy Johanny (1764-1808). V úvodní části referátu, kterou jsem přečetl ve slovinštině, jsem přítomné seznámil se současným stavem bádání o životě a díle Vinzenze Maschka.

Poté následoval blok referátů věnovaných už přímo Gašparu Maškovi. Primož Kuret přednesl referát Gašpar Mašek in Ljubljanski kongres, ve kterém informoval o hudebních aktivitách Gašpara Maška v době Lublaňského kongresu. Andrej Misson seznámil účastníky sympozia s dochovanými díly Gašpara Maška. Pedagogickou činností Gašpara Maška se zabývala ve svém referátu Branka Rotar Pance. Dopolední zasedání uzavřel Igor Grdina informací o kulturně-společenské situaci ve Slovinsku v Maškově době.

Odpolední zasedání bylo věnováno životu a dílu Kamila Maška. Životem tohoto skladatele se zabýval ve svém referátu Kamilo Mašek v prostoru in času Aleš Nagode. Skladatelským odkazem Kamila Maška se zabýval Tomaž Faganel. O hudebně-pedagogické literatuře Kamila Maška referovala Darja Koter. Sympozium zakončil referátem Kamilo Mašek - urednik Caecilie Edo Škulj. Díky referátu A. Missona jsem se dozvěděl o existenci několika opisů děl Vinzenze Maschka dochovaných v lublaňské Univerzitní a národní knihovně (Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Glasbena zbirka). Tomaž Faganel v úvodní části svého referátu podal přehled o dobových opisech děl Vinzenze Maschka dochovaných v katedrálním archivu v Lublani (Ljubljana, Stolnica, Arhiv stolnega kora). Svůj referát dokonce obohatil obrazovou dokumentací. Na vlastní oči jsem např. uviděl kopii titulního listu opisu skladby Vinzenze Maschka pořízeného v Praze z originální partitury jeho synem Albínem. S panem Faganelem jsme se dohodli na další spolupráci.

V rámci sympozia se konaly dva koncerty, na nichž zazněla díla Kamila Maška. Na hradě Dobrovo se uskutečnil zahajovací koncert 10. ročníku abonentní řady koncertů nazvané Hitove muze. Tato abonentní řada je součástí koncertní sezóny 2001/2002 pořádané kulturním domem v Nove Gorici. V podání sboru, komorního orchestru a sólistů lublaňské hudební akademie (Akademie za glasbo) zazněla díla Kamila Maška a Franze Schuberta. Studenti hudební akademie koncert pečlivě nastudovali a připravili tak posluchačům vskutku nevšední zážitek. Ze sólistů vynikla sopranistka Marta Močnik. Její půvabný soprán i velké hudební nadání jí časem otevřou dveře významných světových hudebních festivalů. První polovina tohoto koncertu byla věnována skladbám Kamila Maška. Nejprve posluchači vyslechli sbory a písně na slovinské texty, poté byly na programu dvě chrámové skladby - Ave Maria a Maša v A duru (Mše A dur). Tato mše zde zazněla v novodobé světové premiéře. Jediný dosud známý dobový opis tohoto díla je dochován v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Na titulním listu je uvedeno pouze C. Maschek. Není tedy jisté, zda jde skutečně o dílo Kamila Maška, či jeho otce Gašpara. Skladba Kamila Maška (Ave Maria Stella pro soprán, housle a varhany) zazněla též na varhanním recitálu holandského varhaníka a dirigenta Petera van Oudena konaném u příležitosti zakončení sympozia v novém (jen několik let starém) velkém a krásném kostele v Nove Gorici (Cerkev Kristusa Odrešenika Nova Gorica).

Ze sympozia jsem si přivezl nejen neobyčejně důležité informace pro připravovaný tematický katalog děl Vinzenze Maschka, ale také se mi podařilo navázat osobní kontakty a slibnou spolupráci se vstřícnými slovinskými kolegy.

Jiří Mikuláš
České muzeum hudby