Obrázek - Logo Národní knihovna Knihovnická revue Obrázek - Logo Národní knihovna Knihovnická revue
 

obrázek Zpět na obsah čísla

 

Rok 2002, č. 4, s. 315–317

27. zasedání ředitelů národních středisek ISSN v Záhřebu

 

V pořadí již 27. zasedání ředitelů národních středisek (NC) systému ISSN (Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) se konalo ve dnech 25.-27. září 2002 v chorvatské Národní a univerzitní knihovně (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) v Záhřebu.

Jako obvykle mu předcházelo zasedání OSIRIS Users Group (uživatelské skupiny OSIRIS), jejíž hlavní náplní je zejména sledovat a koordinovat využívání a rozvoj programového balíku OSIRIS, vyvinutého pro potřeby národních středisek ISSN a sloužícího k ukládání dat ISSN, jejich udržování, aktualizaci a exportu do Mezinárodního centra (IC) ISSN. Již na loňském zasedání padlo rozhodnutí vytvořit inovovanou verzi této aplikace, jež bude pracovat v prostředí Windows a současně uživatelům nabídne větší komfort a nové funkce, které dosavadní verze (nadstavba CDS/ISIS pracující v DOS) neumožňuje. Ve spolupráci s NC a na základě jejich návrhů byly specifikovány základní a doplňkové funkční požadavky na nový produkt, prozatím pojmenovaný WinOSIR. Ten bude IC ISSN vyvíjet ve spolupráci s externí firmou, jeho dokončení se předpokládá v roce 2004.

Jednání 27. zasedání ředitelů národních středisek ISSN se zúčastnilo celkem 36 zástupců, reprezentujících 25 NC, IC ISSN a další organizace (ISBN, ABES (Agence bibliographique de l’ enseignement supérieur), OPOCE (L’Office des publications officielles des Communautés européennes) a IFLA). Ředitelka IC ISSN pí. F. Pellé informovala o současném stavu systému ISSN:

  • síť ISSN tvoří v současnosti 74 NC, 1 regionální centrum (RC) a Mezinárodní centrum (IC) v Paříži

  • roste počet ISSN přidělených elektronickým zdrojům - do července 2002 to bylo celkem 14 639 zdrojů

  • harmonizace katalogizačních pravidel ISSN s AACR2 a ISBD vyústila v zásadní revizi Manuálu ISSN

  • Valné shromáždění ISSN (GA) zvolilo nový Řídicí výbor (GB), který se skládá ze zástupců Argentiny, Chile, Chorvatska, Finska, Lotyšska, Německa, Švýcarska, Tunisu, Velké Británie a USA; Chorvatsko bylo zvoleno předsedou a USA vicepředsedou Řídicího výboru ISSN

  • koncem roku 2001 obsahoval Registr ISSN celkem 1 037 155 záznamů, přírůstek za rok 2001 činil 48 186 záznamů (momentálně je v Registru ISSN obsaženo 1 056 607 záznamů).

  • odd. výpočetní techniky IC bylo reorganizováno, IC stojí před zásadní obměnou svého výpočetního systému; to přináší určit é technologické potíže v provozu Registru ISSN

Jednání se soustředilo především na následující okruhy problémů:

  • nový Manuál ISSN

  • přidělování ISSN on-line pokračujícím elektronickým zdrojům

  • revize formátu ISSN

  • obnova výpočetního systému

Nový Manuál ISSN

Práce na novém Manuálu ISSN se chýlí ke konci. Za účelem harmonizace katalogizačních pravidel ISSN s ISBD/CR a AACR2 byla již v roce 2000 ustavena pracovní skupina složená ze zástupců ISSN, Library of Congress (MARC), IFLA a dalších expertů. Jejím úkolem bylo mj. postupně sladit zásady nového Manuálu ISSN s názory pracovní skupiny pro revizi ISBD/CR (Working Group on the Revision of ISBD/CR), jejíž předsedkyní je Ingrid Parent. ISSN se aktivně účastnilo práce v této skupině, což výrazně přispělo k formulaci jednotlivých pasáží Manuálu. Přitom byly průběžně konzultovány sporné formulace a hledány cesty ke konsensu. Výsledkem více než dvouletého úsilí je nový text Manuálu ISSN, který v maximální míře respektuje současnou verzi ISBD/CR a AACR2 a přitom používá společnou terminologii, definice a pravidla. Během záhřebského zasedání byly dále velmi podrobně projednány jednotlivé kapitoly Manuálu (zejména ty, které vycházely z ISBD/CR) a odsouhlasen jeho text. Do konce t. r. (2002) proběhnou závěrečné redakční práce. Manuál bude vydán jak v elektronické, tak tištěné formě (nebo ve vazači s volnými listy) pravděpodobně začátkem příštího roku.

Přidělování ISSN on-line pokračujícím elektronickým zdrojům

Koncem srpna 2002 vykazoval Registr ISSN celkem 15 357 on-line pokračujících zdrojů. IC ISSN je názoru, že jejich registrace je nedostatečná a pomalá. Současné podchycení těchto zdrojů členskými středisky systému je dosud velmi nerovnoměrné - 20 zemí registruje 90 % všech registrovaných on-line zdrojů (české NC je na lichotivém 14. místě pomyslného žebříčku s 280 záznamy, což je 1,82 % všech dosud registrovaných zdrojů tohoto typu). Úroveň podchycení těchto zdrojů je tedy nedostatečná - počet registrovaných zdrojů nekoresponduje s celkovým počtem on-line zdrojů v dané zemi. Příčinou jsou zejména technické a organizační problémy v některých NC, nejasná či zcela chybějící legislativa, nedostatek zkušeností se zjišťováním a zpracováním těchto zdrojů a někde též přílišná závislost NC na katalogizační praxi své hostitelské instituce. NC většinou formulovala svá interní pravidla pro registraci těchto zdrojů: z iniciativy NC Velké Británie bude formulována prakticky použitelná sumarizace, která utvoří základ jednotné metodiky zachycování a zpracování on-line zdrojů. IC ISSN rovněž nabídlo metodickou a praktickou instruktáž, kterou některá NC využila. Úkolem systému ISSN by mělo být podchytit především “důležité” on-line zdroje (včetně těch, které jsou abstrahovány), dále on-line zdroje, které vycházejí současně v tištěné formě, a on-line zdroje přinášející denní zpravodajství (tedy mající povahu elektronických novin).

Revize formátu ISSN

Za účelem revize bibliografického formátu používaného v systému ISSN byla ustavena další pracovní skupina, složená ze zástupců ISSN, ABES a MARC. V lednu 2002 byl proveden průzkum používaných bibliografických formátů, kterého se zúčastnilo 47 NC. Průzkum ukázal, že formáty UNIMARC a MARC21 jsou používány jednotlivými NC, resp. jejich hostitelskými institucemi/knihovnami přibližně “půl na půl”. Významná část NC zasílá své záznamy do IC poté, co provedly konverzi do formátu ISSN MARC. IC ISSN proto navrhuje importovat z a exportovat do NC data ISSN, která budou kromě současného ISSN MARC formátu zpra-cována též v hlavních bibliografických formátech UNIMARC a MARC 21. Současné datové elementy budou vyjádřeny jak v UNIMARC, tak v MARC21. Podařilo se z větší části dokončit konkordance mezi všemi třemi formáty - zdá se, že všechna pole ISSN formátu bude možno převést. Počet polí se nebude podstatně zvětšovat. UNIMARC a MARC21 budou současně formáty, na něž se bude orientovat budoucí nový výpočetní systém ISSN (viz dále).

Nový počítačový systém ISSN

Důvodem pro zásadní obměnu počítačového systému v IC je zejména zastaralost vlastními silami vyvíjeného systému, který neumožňuje hladkou integraci vstupu dat a kontrolních modulů a rovněž přístup k datům zvenku. Cílem je získat softwarový balík orientovaný na knihovny/knihovní procesy, založený na RDBMS (Relational Database Management System) přizpůsobeném potřebám řízení Registru ISSN. Ten by měl umožnit: vstup záznamů ISSN zpracovaných v jednom ze dvou hlavních bibliografických formátů: UNIMARC a MARC 21 (a z důvodů kompatibility též v existujícím ISSN MARC formátu), vstup záznamů kódovaných v UNICODE, monitorování žádostí o ISSN a zdrojů čekajících na přidělení, jejich katalogizaci na mezinárodní úrovni pomocí zvláštních modulů a dále prohledávání databáze prostřednictvím protokolu Z 39.50.

Bylo upuštěno od vlastního vývoje systému. Pokud to bude možné, bude preferováno využití základních komponentů existujících integrovaných knihovních systémů (ILS): řízení databáze, katalogizační modul, přístup na web apod. Existující moduly těchto systémů budou případně modifikovány pro specifické potřeby Registru ISSN. IC ISSN rovněž plánuje využití modulu USERMARCON, volně využitelného standardizovaného softwaru vyvinutého v rámci spolupráce evropských knihoven. Do konce roku 2002 budou specifikovány požadavky na nový systém a vyhlášeno nabídkové řízení. Zavedení nového operačního systému (předpoklad je rok 2004) podstatně usnadní přenos dat mezi NC a IC a odstraní zátěž konverze dat z formátů UNIMARC/MARC21. Urychlí se rovněž zpracování dat v IC a zvýší se periodicita aktualizace Registru ISSN. Přechod na nový systém bude znamenat rovněž změnu v kódování dat na systém UNICODE.

Přístup do Registru ISSN bude integrální součástí nového systému. Současné funkce budou k dispozici přes odpovídající modul nového systému. Knihovny ve zvýšené míře využívají možností klienta protokolu Z 39.50, proto bude protokol Z 39.50 klíčovou součástí přístupu k datům ISSN. To umožní NC mj. ověřit existenci dané publikace nejen v Registru ISSN, ale současně i v dalších zdrojích.

Jan Bayer
Státní technická knihovna

obrázek Zpět na obsah čísla