Rok 2004, roč. 15, č. 1, s. 44

CALIMERA
Projekt na podporu spolupráce archivů, knihoven a muzeí při využívání informačních technologií

 

V prosinci 2003 byl zahájen dvouletý koordinační projekt Evropské unie CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access), který vychází z 6. rámcového programu EU. Projekt je orientován na podporu vzájemné spolupráce různých typů paměťových institucí na lokální úrovni při využívání informačních a komunikačních technologií.

Jeho cílem je:
Odrážka

monitorování technického rozvoje a řešení, která se už objevila v nových technologiích nebo v národním výzkumu, a zhodnocení jejich potenciálu co do šíře jejich využitelnosti v podmínkách místních institucí (knihoven, archivů, muzeí)

Odrážka

výběr technických řešení a novinek, které se v oblasti nových technologií a výzkumné činnosti evropských států objevují, a zkoumání možnosti jejich přenosu do místních podmínek

Odrážka

vytvoření referenčních skupin autorit, respektive odborníků, kteří budou schopni posoudit možnosti tohoto transferu a s nimiž bude možné tyto otázky konzultovat

Odrážka

rozvoj dialogu a podpora spolupráce mezi účastníky procesu digitalizace z oblasti kultury, tj. knihovnami, archivy a muzei, a politiky a představiteli firem, které se zabývají digitalizací kulturního dědictví.

Předpokládají se následující výstupy:

  • portál informující o úspěšné praxi, relevantním výzkumu a inovativních řešeních v oblasti knihoven, muzeí a archivů, respektive možnostech jejich kooperace na lokální úrovni

  • směrnice, respektive doporučení technického, sociálně politického a řídícího charakteru nově zaměřené (kromě knihoven) na potřeby archivů, muzeí i koncového uživatele a na možnosti srovnávání výsledků činnosti

  • zásady a pracovní postupy zaměřené na spolupráci s evropskými výzkumnými partnerskými institucemi v oblasti místních služeb.

Akce (http://www.calimera.org) navazuje na aktivity projektu Evropské komise PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Net - http://www.pulmanweb.org), který byl zaměřen na veřejné knihovny a jehož výsledkem bylo publikování Doporučení projektu PULMAN pro rozvoj knihoven v informační společnosti.

Národní knihovna je garantem akce CALIMERA v ČR. Výkonným orgánem projektu CALIMERA v ČR bude pracovní skupina složená ze zástupců místních kulturních institucí a vedená národní koordinátorkou PhDr. Šárkou Kašpárkovou z Knihovny Kroměřížska. V pracovní skupině jsou zástupci muzeí (PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti), archivů (Mgr. Ivo Šulc, ředitel Okresního státního archivu v Chrudimi) a knihoven (PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny v Chrudimi, PhDr. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny v Karlových Varech, a PhDr. Miroslav Ressler z NK ČR).

Jedním z prvních úkolů v projektu CALIMERA bude analýza současného stavu technického vybavení paměťových institucí a také postupů a technologií užívaných v oblasti digitalizace kulturního dědictví a možností jejich transferu do podmínek lokálních kulturních institucí. Zjišťování současného stavu proběhne formou dotazníku. Vzhledem k tomu, že se členové této skupiny při zpracovávání požadovaných materiálů neobejdou bez spolupráce dalších pracovníků muzeí a archivů v ČR, dovolujeme si vás požádat o pomoc při zpracovávání materiálů, které bude nutno pravděpodobně již v příštích měsících předložit.

Uvítáme zájem o spolupráci na výše zmíněné akci, případně tipy na pracovníky, jejichž odborných i jazykových schopností by bylo možno využít. Zájemci o spo-lupráci se mohou obrátit na národní koordinátorku akce PhDr. Šárku Kašpárkovou nebo na jejího zástupce PhDr. Miroslava Resslera.

Kontakt

e-maily: kasparko@knihkm.cz
miroslav.ressler@nkp.cz

 

Vít Richter
Národní knihovna ČR

obrázek-zpět na obsah