Rok 2000, č. 4, s. 183

l7. zasedání Komise pro služby

Ve dnech 31. května a 1. června 2000 zasedala ve Státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem Komise pro služby při Národní knihovně ČR, která je poradním orgánem ředitele NK ČR pro otázky knihovnicko-informačních služeb a jejich koordinace v ČR1). Hlavním tématem jednání “komise” byly tentokráte především praktické otázky spolupráce v rámci meziknihovních služeb a využívání nově získaných informačních zdrojů.

Program “komise” zahájil ředitel hostitelské knihovny Ing. A. Brožek, který ve stručnosti seznámil účastníky jednání s plány a perspektivami SVK v Ústí nad Labem. Na jeho přednášku navázali hostitelé podrobnou prohlídkou pracovišť knihovny ve Velké hradební, kde sídlí její vědecká část. Na exkurzi rekonstruovaných prostor knihovny navázal vlastní odborný program jednání. V bloku informační zdroje knihoven se účastníci “komise” seznámili s hlavními projekty, které byly úspěšné v rámci grantového programu MŠMT LI 2000 - informační zdroje pro vědu a výzkum. Dr. Hemola informoval o třech projektech NK ČR - OCLC FirstSearch Service, Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací a s projektem EIFL Direct. Mgr. Kolářová představila projekt STK Virtuální polytechnická knihovna. Kolegové z KnAV představili celoplošnou licenci, která byla získána v rámci programu LI 2000 na Web of Science. Z dalších představených projektů je nutné zmínit projekt MZK na využívání báze JADE a projekt NLK Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK).

Bližšímu seznámení s jedním z nejvýznamnějších zdrojů, OCLC FirstSearch Service, ke kterému získaly přístup v rámci projektu NK ČR všechny SVK, MZK a NK ČR v rámci konsorciální licence, byla věnována další část programu. Mgr. Košťálová a sl. Jelínková z NK ČR poskytly účastníkům jednání základní školení, seznámily s jednotlivými bázemi a s možnostmi rešeršování. Vzhledem k tomu, že právě od 1. června všechny knihovny konsorcia získaly plný přístup k tomuto významnému informačnímu zdroji, měla tato část programu velmi pozitivní ohlas, byť zrovna “internet nebyl v nejlepší kondici” a spojení s OCLC nefungovalo standardně.

Závěr prvního dne jednání byl cele věnován problematice meziknihovních služeb. Na základě usnesení 16. zasedání “komise” připravila NK ČR “Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice” jako metodickou příručku, která konkretizuje Zásady meziknihovních služeb v ČR - doporučení ÚKR ze dne 15. 3. 1999. Tato metodická příručka prošla při jednání závěrečnými připomínkami, které však byly pouze formálního charakteru. “Komise” se vzhledem k pohybům v knihovnické legislativě rozhodla doporučit pouze “elektronické” publikování této příručky, která bude zpřístupněna i s dalšími dokumenty a doporučeními pro meziknihovní služby v ČR na domácí stránce NK ČR. Mgr. Pospíšilová dále seznámila své kolegy s doporučeními IFLA pro používání kódů v meziknihovních službách, pro zasílání objednávek MVS elektronickou poštou a pro používání faxu v meziknihovních službách. NK ČR připravila překlady těchto dokumentů a rovněž je zpřístupnila na domácí stránce NK ČR2).

MZK předložila jednání “komise” pozměněný návrh tzv. jednotné (papírové) žádanky MVS, účastníci jednání tento návrh v závěrech nedoporučili.

Druhý den jednání byl zahájen prohlídkou “lidové” části SVK - budova v ulici W. Churchilla.  Závěrečná část “komise” byla již tradičně věnována výměně praktických zkušeností. Při projednávání otázek soudního vymáhání tzv. nevratných výpůjček přinesly zajímavou informaci slovenské kolegyně o tom, že slovenské knihovny předávají pohledávky k vymáhání finančním úřadům a nejsou tak zatěžovány finančně, ani pracovně. Českým knihovnám však tento postup neumožňuje odlišné právní prostředí. Zajímavé poznatky s vymáháním nevratných výpůjček přinesly zkušenosti SVK Plzeň s tzv. “vymahačem”, který při osobních návštěvách získává knihovně zpět nevrácené knihy. Nová doba přinesla i jiné problémy, knihovny se musí vyrovnávat s narkomany a bezdomovci ve svých prostorách. Stále se zvyšující finanční náročnost v poskytování služeb se odráží i v cenících knihoven, novou finanční politiku představila STK, některé služby začínají být skutečně velmi drahé.

“Komise” na závěr zformulovala doporučení pro ředitele NK ČR a přidělila úkoly svým členům:

  1. NK ČR provede závěrečnou redakci Metodických pokynů pro meziknihovní služby v ČR a zpřístupní je na domácí stránce NK ČR

  2. NK ČR zajistí tisk jednotné žádanky MVS v původně schválené podobě v TÚK, případně prověří možnost tisku žádanek přímo v NK ČR3)

  3. Příští jednání “komise” by se mělo konat v SVK Liberec, předseda “komise” projedná s ředitelkou knihovny

  4. Stěžejním tématem příštího jednání by měl být uživatel knihovny - cílové skupiny, potenciální uživatelé

  5. Členové “komise” budou o průběhu a závěrech jednání informovat své ředitele.

Hanuš Hemola


Poznámky:

1)   Členy “komise” jsou pracovníci oddělení služeb, resp. meziknihovních služeb NK ČR, MZK Brno, všech SVK a dalších českých ústředních knihoven - Státní technické knihovny v Praze, Městské knihovny v Praze, Národní lékařské knihovny, Ústavu vědeckých informací v zemědělství, Knihovny Národního muzea, Státní pedagogické knihovny J. A. Komenského, Centra informačních a knihovnických služeb VŠE. Jako pozorovatelé se účastní pracovníci slovenských knihoven - Univerzitné knižnice v Bratislavě, Centra vedeckých a technických informácií Slovenské republiky, Slovenské národnej knižnice v Martině a ŠVK v Košicích.

2)   Tyto dokumenty jsou přístupné na adrese http://www.nkp.cz/ prostřednictvím “Referenčního centra NK ČR” - meziknihovní služby - legislativní dokumenty nebo prostřednictvím “Informací pro knihovny a vydavatele”.

3)    Po jednání “komise” došlo k dalším jednáním na úrovni ředitelů SVK a MZK k jednotné žádance MVS, oba návrhy jednotné žádanky budou zpřístupněny k diskusi na novém knihovnickém serveru Daidalos.