Charakteristika serveru a databáze ANL FULL

Obsah

1. Informace o projektech

2. Charakteristika serveru FULL.NKP.CZ

2.1 Základní členění stránek

2.2 Základní nabídky a dílčí nabídky

3. Charakteristika databáze ANL FULL (obsah, zdroje)

4. Další databáze (ANL)

5. Periodika na WWW

6. Jak se zaregistrovat (komentář k registraci v databázi ANL FULL)

7. Jak vyhledávat

7.1 Obecně o vyhledávání v databázi ANL FULL – nástroje pro vyhledávání a zobrazení

7.2 Vyhledávání

7.2.1 Formuláře.

7.2.1.1 Základní formulář

7.2.1.2 Rozšířený formulář

7.2.1.3 Rozšířený formulář s tématy

7.3 Metodika vyhledávání

7.3.1 Pole dotaz, resp. text dotazu

7.3.2 Formulářová pole s implicitními údaji v rozšířených formulářích

7.3.3 Vyhledávání pomocí topiků – Rozšířený formulář s tématy

7.3.4 Rejstříky

7.3.5 Některá doporučení, jak nejlépe vyhledávat

7.4 Výsledky vyhledávání, zobrazení, tisk (všechny formuláře)

7.4.1 Seznam výsledků (seznam článků)

7.4.2 Zobrazení údajů o článku

7.4.2.1 Varianty zobrazení

7.4.2.2 Metadata

7.4.3 Tisk

7.4.4 Stahování, export metadat (údaje o článku) a plných textů

1. Informace o projektech

Přístup uživatelů k plných textů české provenience a integrace zpracování a zpřístupnění elektronických dokumentů do běžných knihovnických činností a služeb je předmětem řešení projektů v rámci grantových programů výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR.

Jedním z nich je výzkumný záměr Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (doba trvání projektu 1999-2003) - koncepční projekt, dalším je programový projekt Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (doba trvání projektu 2000-2004). Oba projekty se řeší v Národní knihovně ČR (hlavní řešitel Ivana Anděrová). Na projektech se účastní v roce 1999-2001 mj. jako spoluřešitel firma Anopress IT, a.s. provozující bázi TAMTAM na základě spolupráce s vydavateli novin a časopisů. Ze zdrojů této databáze jsou plné texty získávány a prostřednictvím speciální programové aplikace dále zpracovávány v Národní knihovně (věcně indexovány) v rámci linky automatické indexace a zpřístupňovány v systému TOPIC v bázi ANL FULL s ohledem na nejnovější trendy v této oblasti (plnotextové pojmové vyhledávání) pomocí tzv. topiků. Pro přístup do celé databáze TAMTAM bylo založeno konzorcium Anopress v r. 2000.

Inspirací a do jisté míry vzorem pro koncipování báze ANL FULL je databáze ProQuest 5000.

Plné texty báze ANL FULL jsou zatím přístupné interním uživatelům NKČR. Externím uživatelům je běžně k dispozici pouze bibliografický popis (metadata), na dobu 7 dnů je možno získat i přístup k plným textům na základě zkušební registrace. Zpřístupnění plných textů externím uživatelům závisí na vývoji a řešení legislativně právních i finančních otázek souvisejících se zpřístupňováním plných textů, na dohodě s vlastníky autorských práv a v neposlední řadě na budoucím majiteli firmy Anopress.

Plný text je funkční v kódu v kódu CP 1250.

[Obsah]

2. Charakteristika serveru FULL.NKP.CZ

Server FULL.NKP.CZ je určen primárně ke zpřístupňování plnotextových dokumentů, v současné fázi zejména těch, které jsou obsaženy v periodicky vydávaných dokumentech české provenience.

[Obsah]

2.1 Základní členění stránek

Stránky jsou tvořeny horní pruhem a základní částí (hlavním prostorem). Horní pruh (frame) je přístupný stále, obsahuje v horní části dynamické rozbalovací menu s jednotlivými nabídkami základních a dílčích funkcí. V základní části se zobrazují požadované funkce.

[Obsah]

2.2 Základní nabídky a dílčí nabídky

Základní informace

Charakteristika db (projekty, charakteristika serveru, charakteritika báze ANL FULL)

Další databáze (databáze NK - charakteristika báze ANL)

Periodika na WWW (volně dostupná periodika na www)

Další informace (seriály-periodika a analytický popis-články v České republice)

Vstup do db (ANL FULL)

Jak se zaregistrovat (komentář)

Registrace (formulář)

Přihlášení (formulář)

Vyhledání (ANL FULL)

Jak vyhledávat (metodika)

Formuláře

Rejstříky

 

[Obsah]

3. Charakteristika databáze ANL FULL (obsah, zdroje)

Databáze ANL FULL - fulltextové vyhledávání ve vybraných článcích z novin a časopisů zatím s retrospektivou od r. 1997. Databáze je provozována na serveru full.nkp.cz v systému TOPIC.

 • Plné texty jsou vybaveny citací (bibliografický popis, resp.metadata), automaticky tvořeným souhrnem (začátek článku)
 • Vyhledávání je možné z každého slova z textu, pomocí slov i frází, pomocí bibliografických údajů, dále pak tzv. topiků (definovaných dotazů, resp. témat v rámci jednotlivých oborů) a pomocí rejstříků
 • Báze obsahuje následující skupiny témat:

- Ekonomika, obchod, finance

- Geografie

- Hospodářství, výroba

- Kultura, umění

- Společenské a humanitní obory

- Přírodní a matematické obory

- Zdravotnictví, lékařství

- Sport volný čas

Výběr plných textů koresponduje s výběrem článků ke zpracování pro bázi ANL, která je vydávána též na CD-ROM jako řada Články v českých novinách, časopisech a sbornících (viz Další databáze). Jsou zpřístupňovány faktograficky přínosné články, odborné články, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, usnesení apod.), informace o kulturních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách apod.), divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, závažné polemiky, diskuze, komentáře. Dále jsou zahrnuty reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky apod.), recenze publikací různě zaměřených, kompaktních desek, filmů apod.

Plné texty v českých novinách a časopisech (ANL FULL, ANL, Anopress, WWW) - statistika 1

Plné texty v českých novinách a časopisech (ANL FULL, ANL, Anopress, WWW) - statistika 2

Databáze je v současné době on-line aktualizována v rámci linky automatické indexace za spolupráce se společností Anopress, s.r.o. Je také průběžně retsrospektivně doplňována off-line.

O databázi ANL FULL viz dále bod 6.-7.

[Obsah]

 

4. Další databáze (ANL)

Souborná databáze báze ANL obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků novin, časopisů a sborníků zpracovávaných v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI). Databáze vychází jako řada České národní bibliografie. Vyhledávání je možné z údajů bibliografického popisu. Některé záznamy báze jsou propojeny na plné texty umístěné v bázi ANL FULL. Báze ANL obsahuje navíc linky na plné texty některých periodik a plná znění některých zákonů volně dostupných na na WWW (odborná knihovnická periodika - Ikaros, U nás, Bulletin SKIP, Daidalos), další odborová periodika (Lesnická práce, Psychiatrie, Psychologie dnes, Vesmír, Harmonie, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Veřejná správa). K článkům pojednávajícím o zákonech jsou připojována plná znění zákonů.

 • Báze obsahuje faktograficky přínosné články, odborné články, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, usnesení apod.), informace o kulturních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách apod.) divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, závažné polemiky, diskuze, komentáře. Dále jsou zpracovávány reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky apod.), recenze publikací různě zaměřených, kompaktních desek, filmů.

 • V analytické bibliografii jsou obsaženy tyto obory: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, ekonomie, sociologie, právo, pedagogika matematika, přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl, hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie a všeobecnosti.
 • Seznam zpracovávaných titulů:

- v NK ČR

- ve spolupracujících institucích

 

[Obsah]

5. Periodika na WWW

Nabídka volně přístupných periodik na Internetu se dále bude doplňovat, event. jejich uspořádání měnit. Nejsou zde zahrnuta periodika firemní, inzertní, bulvární, propagující hnutí potlačující lidská práva, sportovní, zpravodajská (zprávy z tiskových agentur bez dalšího kontextu) aj. periodika efemérní povahy.

U každého periodika je uveden oficiální název, www adresa, popis obsahu, vydavatel, tel., fax, e-mail, adresa. V budoucnu bude možno podle těchto údajů vyhledávat.

 

Dílčí nabídky:

 • regionální periodika (uspořádaná podle krajů)
 • oborová periodika (uspořádaná podle oborů)

Oborová periodika jsou členěna do skupin a v rámci nich do jednotlivých oborů a oblastí:

Kultura a umění

 • film, televize
 • hudba
 • divadlo
 • literatura

Odborná periodika

 • architektura
 • astronomie
 • přírodní vědy
 • filozofie
 • ekonomie a finance
 • historie
 • lékařství
 • stavebnictví
 • technika, IT
 • právo

Společnost

 • náboženství, církev, religionistika
 • životní styl
 • politika, politická scéna, zprávy, komentáře a glosy událostí

Zahraničí

 • zajímavosti, cestování

Zájmy, hobby

Ostatní

Zdroje v ČR

Plné texty v českých novinách a časopisech zpřístupněné v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie

[Obsah]

6. Jak se zaregistrovat (komentář k registraci v bázi ANL FULL)

Bibliografické údaje o článcích, resp. metadata a plné texty jsou k dispozici čtenářům Národní knihovny. Pro externí uživatele jsou běžně k dispozici pouze bibliografické údaje o článcích. Tito uživatelé se musí pro získání plného textu zaregistrovat pomocí formuláře v nabídce Registrace. Po vyplnění povinných údajů je uživatel zaregistrován, registrace je automaticky aktivována a prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla má zajištěn bezplatný zkušební přístup na dobu jednoho dne. Rutinní zpřístupňování plných textů bude možné po vyřešení autorskoprávních, popř. ekonomických otázek souvisejících se zpřístupňováním plných textů.

Nabídka Přihlášení slouží k autentifikaci registrovaného uživatele. Ve formuláři pro přihlášení je třeba vyplnit jméno a přidělené heslo.

Stahovat a exportovat záznamy mohou jen vybraní uživatelé vzhledem k nevyřešeným autorskoprávním záležitostem. Návrh na řešení bude vypracován v r. 2004.

[Obsah]

7. Jak vyhledávat

7.1. Obecně o vyhledávání v databázi ANL FULL – nástroje pro vyhledávání a zobrazení

(viz dále 7.2, 7.3, 7.4)

Báze ANL FULL obsahuje jak bibliografický popis v různé míře podrobnosti podle vývoje systému, tak plný text, přičemž obě tyto části jsou indexovány a lze z nich paralelně vyhledávat a docílit tím větší míru relevance výsledku vyhledávání k položenému dotazu.Vyhledávat lze též pomocí rejstříků. Systém TOPIC navíc umožňuje pojmové vyhledávání podle témat, resp. topiků (viz dále).TOPIC umožňuje velmi sofistikované kladení dotazů vyžadující určitou zkušenost. Na druhé straně je možné položit dotaz velmi jednoduchým způsobem.

Formuláře - tři základní formuláře podle pokročilosti vyhledávání - základní, rozšířený, rozšířený s tématy, resp. s topiky (viz dále 7.2).

Rejstříky - nadefinováno 17 rejstříků, podoba rejstříků se bude dále optimalizovat (viz dále 7.3.4).

Dotazy - druhy dotazů se liší náročností formulace a možností ovlivnit výsledek vyhledávání (viz dále 7.2, 7.3).

Prostý dotaz

Obsahuje slova nebo fráze oddělené čárkami nebo logickými spojkami, formulace mohou obsahovat různé konvence. Při vyhledávání se všechna slova skloňují a mají stejnou váhu.

Formulářový dotaz

Obsahuje kromě možnosti pro zadání hledaného slova nebo fráze jako u prostého dotazu i pole pro zadání podmínek pro jednotlivé položky strukturované části textové databáze. Jde o rozšíření prostého dotazu.

Tématický dotaz, resp. topik - definujeme jednotlivá témata.

Topik je typ dotazu, na jehož základě se vyhledají dokumenty, které se týkají určitého tématu, oboru nebo problému.

Topiky jsou rozděleny v bázi do tří úrovní. Lze zatím vyhledávat podle některých nadefinovaných topiků (označeny šipkou vlevo).

Tématický dotaz je vytvořen v podobě nadefinovaného pojmového stromu v bázi. Skládá se z pojmů - slov, charakteristických pro danou oblast. Ty pak tvoří listy stromu. Témata lze samostatně zároveň používat v prostých i formulářových dotazech. Napojení listů/témat na další úroveň je zajištěno operátorem a přidělením váhy tomuto listu/tématu. Váhy ovlivňují skóre dotazu.TOPIC postupuje od listů až k vrcholu stromu a postupně vypočítává skóre. Topiky viz dále 7.2.3, 7.3.3.

Příklad topiku demografie:

 

 

Pole

Pole dotaz, resp. text dotazu – obsaženo ve všech formulářích.

Implicitní pole - obsažena v rozšířeném formuláři a v rozšířeném formuláři s tématy .

Vazby mezi polem dotaz, dalšími poli a tématy

 • vazba dotaz-pole - vztah mezi polem dotaz a dalšími poli v rozšířeném formuláři pro vyhledávání
 • vazba mezi poli - vztah mezi jednotlivými dalšími poli v rozšířeném formuláři pro vyhledávání
 • vazba mezi tématy - vztah mezi zaškrtnutými tématy v rozšířeném formuláři pro vyhledávání s tématy
 • vazba dotaz - téma - vztah mezi polem dotaz a tématy jako celkem v rozšířeném formuláři pro vyhledávání s tématy

Způsoby zobrazení seznamu výsledků (názvů vyhledaných článků) - viz dále 7.4.1.

záhlaví seznamu výsledků uveden počet vyhledaných článků, možnost listovat v seznamu výsledků.

Seznam výsledků (názvů vyhledaných článků):

 • jednoduchý (standardní zobrazení)
 • se souhrnem (standardní zobrazení plus souhrn)
 • seskupený (standardní zobrazení plus články uspořádané do skupin podle shody v klíčových slovech podle společného kontextu, clustering)

Třídění seznamu výsledků (názvů vyhledaných článků) - viz dále 7.4.1.

Názvy článků je možno zobrazit od určité hranice skóre relevance, v určitém počtu na stránku a třídit dle skóre, názvu, zdroje, data, strany, a to vzestupně či sestupně.

Zobrazení údajů o článku podrobně viz 7.4.2.

 • uživatelské formáty
 • pracovní formáty

[Obsah]

7.2 Vyhledávání

 

Vyhledání probíhá fulltextovou formou, tj. z plného znění jednotlivých dokumentů a z jejich citace, resp. metadat, resp. bibliografického popisu. Systém rozeznává pádové koncovky podstatných a přídavných jmen. Lze vyhledávat podle jednoduchého slova nebo fráze. U rozšířeného formuláře a u rozšířeného formuláře s tématy lze nastavit (ve spodní části formuláře) pro implicitní pole formuláře vyhledávání podle výskytu řetězce kdekoli v poli pomocí operátoru <contains>. Pokud je vyžadováno přesné zadání i porovnání clého řetězce použijeme =. Tyto operátory lze zapsat take přímo do pole dotaz, resp. hledat v textu. Operator <contains> lze v tomto případě zapsat jednoduše jako #. V tomto případě nastavení operátorů nemá vliv při hledání zpolí pomocí návěští a při použití různých konvencí (savored, *, atd.). Doporučujeme však v případě nejistoty nasatvení <contains>.

[Obsah]

7.2.1 Formuláře

Jsou k dispozici tři typy formulářů vzhledem k pokročilosti způsobu vyhledávání a možnostem kombinací při vyhledávání. Jednotlivé funkce formulářů a metodika zápisu údajů pro vyhledávání viz dále 7.3.

[Obsah]

7.2.1.1 Základní formulář

Nabídky:

Dotaz - hledat v textu (formulace dotazu)

Období pro vyhledání od do

Typ seznamu výsledků (článků):

jednoduchý (pouze název s nabídkou zobrazovacích formátů)

se souhrnem (plus souhrn, který je tvořen počátečními větami článku)

seskupený (skupiny článků uspořádané podle shody v klíčových slovech).

 

Příklad základního fomuláře s vyplněným dotazem, typ výsledku dotazu jednoduchý

Typ výsledku seskupený

[Obsah]

 

7.2.1.2 Rozšířený formulář

Obsahuje stejné nabídky jako základní formulář, navíc pak vyhledávání podle imlicitních polích ve struktuře formuláře. Je možno zvolit, zda vyhledávat v těchto implicitních polích způsobem <contains> nebo způsobem =. Pro seznam výsledků je možno navíc navolit oproti základnímu formuláři skóre relevance, od které zobrazovat články, zobrazit určitý počet článků na stránku, dále třídit dle skóre relevance, názvu, zdroje,data vydání, stran, a to sestupně či vzestupně.

Nabídky:

Hledat v textu - odpovídá poli Dotaz v základní formuláři (formulace dotazu)

Období pro vyhledání od do

Implicitní pole:

název, autor (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

číselné údaje (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

předmět (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

další nabídky: typ článku (s nabídkami pro jednotlivé typy článků)

zdrojový dokument (s nabídkami zdrojových dokumentů)

Způsob vyhledání řetězců (v implicitních polích):

<contains> (postačí výskyt řetězce v poli)

= je požadováno přesné zadání i porovnání řetězce

Typ seznamu výsledků (článků):

jednoduchý (pouze název s nabídkou zobrazovacích formátů)

se souhrnem (plus souhrn, který je tvořen počátečními větami článku)

seskupený (skupiny článků uspořádané podle shody v klíčových slovech)

Skóre (relevance, od které zobrazovat články)

Výsl./str. (počet článků na stránku)

Třídění: dle skóre (relevance)

dle názvu

zdroje

data (vydání)

stran

a to sestupně nebo vzestupně.

Příklad rozšířeného fomuláře s vyplněným dotazem, typ výsledku dotazu se souhrnem

[Obsah]

7.2.1.3 Rozšířený formulář s tématy

 

Tento formulář má stejné nabídky pro vyhledávání jako rozšířený formulář, umožňuje vyhledávat navíc podle témat, resp. topiků, resp. dotazů. Pro bázi ANL FULL jsou nadefinovány některé topiky, rozdělené do tří úrovní.Topik slouží k tomu, že hledaný výraz vyplněný do textu dotazu a různě zpřesňovaný je navíc upřesněn topikem, tj. tématem. Tři úrovně topiků viz dále 7.3.3.

Např. hledáme-li v bázi výraz hvězdy, výsledek obsahuje několik tisíc dokumentů. Specifikujeme-li tento výraz pro vyhledávání v rámci astronomie, najdeme pouze několik set dokumentů.

Příklad dotazu "hvězdy" zpřesněné v rámci detailního tématu astronomie, astrofyzika , typ výsledku dotazu jednoduchý .

 

[Obsah]

 

7.3 Metodika vyhledávání

 

Uživatel zvolí typ vyhledávacího formuláře popř. změní jeho implicitní parametry. Vlastní dotaz potom je možné zadat několika způsoby.

 • V poli dotaz, resp. text dotazu pomocí běžných konvencí nebo návěští pro pole (pole dotaz v základním formuláři, text dotazu v rozšířeném formuláři či text dotazu v rozšířeném formuláři s tématy). Jsou nadefinována návěští pro vyhledávání v jednotlivých polích bibliografických údajů, resp. metadat, resp. citace
 • implicitních formulářových polích pomocí údajů obsažených v polích bibliografického popisu, resp metadat, resp. citace a zadáním volby <contains> nebo = pro způsob vyhledání řetězců
 • Dotaz lze zadat v kombinaci s omezením období volbou pro období od do ve všech formulářích.

 • Pomocí témat - topiků (tématických dotazů) připravených v roletových menu v levém pruhu rozšířeného formuláře v tématy
 • Kombinací výše uvedených způsobů :

 • Základní formulář - kombinace pole dotaz, období pro vyhledávání
 • Rozšířený formulář - kombinace dotazového pole, období pro vyhledávání, implicitní pole ve formuláři, nastavení <contains> (hledání po slovech) či = (hledání podle přesného řetězce - podle přesného řetězce je lépe hledat pomocí rejstříků)
 • Rozšířený formulář s tématy - kombinace dotazového pole, období pro vyhledávání, implicitní pole ve formuláři, nastavení <contains> či =, témata

 • Pomocí rejstříků (které jsou tvořeny údaji v příslušných polích)

[Obsah]

 

7.3.1 Pole dotaz, resp. text dotazu

Nejjednodušší dotaz tvoří jediné slovo, fráze.Pro zadávání složitějších nebo víceslovných dotazů je možno použít logické operátory (and, or, not a další), případně další konvence,např. zástupné znaky (wildcards) - viz dále bod Př.:1-9. Uvedením návěští se vyhledávání omezuje na příslušné pole - Př. 10-12 .

 

Základní operátory:

and - v poli jsou osbaženy všechny hledané výrazy

or - pole obsahuje alespoň jeden hledaný výraz

not- hledaný výraz nesmí být v poli přítomen

 

Konvence pro všechny formuláře - dotazovací pole

Př. 1

hvězdy

Vyhledají se dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary zadaného slova (hvězdy, hvězdám...).

Př. 2

hvězdy, asteroidy, planetky

Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov “hvězdy” nebo “asterioidy” nebo “komety” (čárky lze nahradit operátorem or nebo <accrue>, který je přesnější).

Př.: 3

(hvězdy, asteriody) and komety

Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov “hvědy” nebo “asteroidy” a zároveň s nimi nebo některými z nich i slovo “komety”.

Př. 4

(hvězdy and asteriody) not komety

Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov “hvězdy” i “asteriody” a zároveň neobsahují slovo “komety”.

Př.: 5

komety <near> kolize

Vyhledá dokumenty, které zároveň obsahují různé gramatické tvary slov “komety” i “kolize”, a seřadí je podle textové vzdálenosti mezi těmito slovy.

Př. : 6

“meteorický roj” or “padající hvězdy” .

Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary frází “meteorický roj

nebo “padající hvězdy”.

 

Př.: 7

meteo*

Hvězdičková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova začínající na “meteo” (meteor, meteorický, apod.).

Př.: 8

*stvo

Hvězdičková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova končící na “stvo” (družstvo, mužstvo, apod.) .

Př.: 9

??běr

Otazníková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova končící na “běr” a sestávající z pěti znaků (výběr, záběr, apod.).

 

 

Návěští pro všechny formuláře (vyhledávání v polích)

Návěští zapisovaná v poli dotaz, resp. text dotazu

Př.: 10

Data

dat <contains> 8.10.2001

dat# 8.10.2001

dat=8.10.2001

Vyhledá všechny dokumenty vydané v tomto dni.

Pozn.: datum vydání lze jednodušeji navolit v nabídce období od do ve všech formulářích. Zde je možno označit den či interval.

dac=29.10.2001

dac <contains> 29.10.2001

dac#29.10.2001

Vyhledá všechny dokumenty zpracované v tomto dni

Př.:11

zdr=Respekt and naz=Rafinovaný odraz skutečnosti

src=Respekt and ti=Rafinovaný odraz skutečnosti

dc.source=Respekt and dc.title=Rafinovaný odraz skutečnosti

Vyhledávání podle obsahu polí: vyhledá dokumenty názvu zdroje (Respekt) s přesným názvem článku (Rafinovaný odraz skutečnosti). Návěští jsou v češtině nebo v konvenci Dubline Core nebo v angličtině. Text dotazu lze rozšířit o vyhledávání podle dalších polí (návěší viz Tabulka návěští dále). Na tento typ dotazu nemá vliv nastavení <contains> či = ve spodní části formuláře. Pro začátečníky je tento typ dotazu komplikovaný, doporučujeme vyhledávat přímo z rozšířeného formuláře, kde jsou implicitně pole nastavena. V tomto případě je třeba označit volbu <contains> či = v nabídce formuláře v spodní části rozšířeného formuláře.

 

 

Př. 12

zdr <contains>Respekt and naz <contains>odraz

src<contains>Respekt and ti<contains>odraz

dc.source<contains>Respekt and dc.title <contains>odraz

Operátor <contains> lze nahradit #:

zdr#Respekt and naz#odraz

src#Respekt and ti#odraz

dc.source#Respekt and dc.title#odraz

Vyhledá dokumenty z názvu obsahující slovo "Respekt" a z názvu článku obsahující slovo "odraz" .

 

 

Tabulka návěští

Je-li  případě tečkové konvence s dc (Dublin Core) použita ještě tečková konvence s anl. použijte konvenci s anl (ANL Core) - Dublin Core není takto jemně definován nebo TOPIC v současné verzi systému toto vyhledávání nepodporuje. Rovněž nepoužívejte návěští phnk, ale jeho alternativu.

Pozn. 1: při kombinaci návěští na vyhledávání nemá vliv nastavení <contains> a =

Dublin Core prvky s kvalifikátoreM

 

Použité Schéma

(kvalifikátor hodnoty)

ANL CORE  Prvky**

Hodnota

Prefixy pro vyhle-dávání (Čes.)***

Prefixy pro vyhle-dávání (Ang.)***

DC.Title

 

 

Název

naz

ti

DC.Title

 

anl.tipart

Název části/Název článku na pokračování

nan

tip

DC.Subtitle*

 

 

podnázev

pdn

sbt

DC.Creator.

personalName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Creator.

corporateName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Contributor

 

 

Přispěvatel (vedlejší, sekundární, další autor)

auv

aus

DC.Publisher

 

 

Vydavatel

vyd

pub

DC.Source

 

 

Zdroj (název, roč., č. datum, strany)

zdr

src

 

 

anl.so-part

Zdroj (název části)

zdn

sop

 

 

anl.cap

Rubrika

rbr

cap

DC.Source

ISSN

anl.issn

Zdroj (ISSN)

issn

issn

 

 

anl.vol

Svazek/ročník

roc

vol

 

 

anl.nr

Číslo

cis

nr

DC.Date.issued

W3C-DTF

 

Datum (vydání)

 

 

DC.Date.modified

W3C-DTF

 

Datum (zpracování)

dac

dac

DC.Type

DCMI

 

Typ (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Type

 

 

Typ/druh (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Format

 

 

Formát (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Language

RFC1766

 

Jazyk

 

 

DC.Rights

 

 

Práva

 

 

DC.Identifier

SICI

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

URN

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

 

 

Identifikátor (URL)

 

 

 

 

anl.id

Identifikátor (identifikační číslo článku)

id

Id

DC.Coverage.spatial

GAC

 

Pokrytí (prostorové)

zek

gac

DC.Coverage.spatial

 

 

Pokrytí (prostorové)

 

 

DC.Coverage.temporal

 

 

Pokrytí (časové)

 

 

DC.Subject

 

 

Předmět (klíčová slova)

kls

key

 

 

anl.key

Předmět (klíčová slova)

kls

key

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

phnk

phnk

 

 

anl.sub

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

sub

sub

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, geografické jméno jako předmět

phnk

phnk

 

 

anl.geo

 

geo

geo

DC.Subject

ANL-KATEGORIE

anl.topic

Předmět (předmě

tové kategorie ANL)

top

top

DC.Subject

 

 

 

 

 

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (osoba jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.person

Předmět (osoba jako předmět)

oso

per

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (korporace jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.corporation

Předmět (korporace jako předmět

kor

cor

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (akce jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.act

Předmět (akce jako předmět)

akc

act

DC.Relation

zatím nedefinován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využito 14 prvků DC, navíc přidán DC.Subtitle (vzhledem k minimálnímu záznamu pro ANL), 14 prvků anl.core definovaných pro vyhledávání a užívaných v popisu článku (dialogové okno „dotaz“, „text dotazu“)
Př.: zdr=Lidové noviny

 

Zvýraznění vyhledaných údajů pomocí dotazového pole:

Údaje, které nejsou vyhledávány pomocí polí jsou zvýrazněny červeně v citaci článku i v textu článku.

Údaje, které jsou vyhledávány pomocí návěští (polí) nejsou zvýrazněny červeně, jsou obsaženy v citaci článku.

Spíše než návěští doporučujeme používat formulář s implicitně nastavenými poli.

[Obsah]

 

7.3.2 Formulářová pole s implicitními údaji v rozšířených formulářích

Jednotlivé údaje ze stejných polí nebo různých polí z rolovacího menu lze kombinovat pomocí operátorů and, or, not. Ve spodní části obrazovky je možno nastavit vyhledávání <contains> - pro vyhledání daných řetězců kdekoli v poli, tj. po slovech, nebo = vyžadujeme-li přesné znění řetězce. Pro přesná znění je lépe využívat rejstříky. Všeobecně je lépe nastavit operátor <contains>.

Poznámka 1: př. 1 je vždy pro operátor <contains>, př. 2 pro =.

Poznámka 2: doporučuje se nastavení <contains>, přesné znění je lépe vyhledávat z rejstříku.

Poznámka 3. pozor: Příjmení, Křestní jméno - vyhledají se všechna jména obsahující některé ze slov, tvar s čárkou lépe hledat v rejstříku. Příklady uvedené pro výběr "všichni autoři" platí i pro hlavní a vedlejší autory.

Poznámka 4: doporučujeme navolit zdroj spíše mocí nabídky Název zdroje ve spodní části obrazovky.

Poznámka 5: nezobrazuje se v uživatelských formátech.

Poznámka 6: určeno spíše k pracovním účelům.

Poznámka 7: nezobrazuje se v uživatelských formátech, je možno je zobrazit v pracovním formátu při zobrazení plného textu - nabídka key).

Poznámka 8: tento typ vyhledávání se bude ještě vyvíjet.

Poznámka 9:jednotlivé nabídky: všechny články, komentáře, rozhovory, jubilejní články, recenze, .sloupky, novely, povídky, básně .

Poznámka 10: jednotlivé nabídky: názvy jednotlivých zdrojových dokumentů.

Způsoby vyhledávání v bázi ANL FULL

- rozšířený formulář

Implicitní

 

Pole

Název údaje v češtině

Typ údaje

Příklady pro kombinace polí

Poznámka 2

Příklady pro vyhledání údajů v rámci jednoho pole

Poznámka 1

Poznámka 2

Období od do

Datum vydání

 

Je třeba navolit

 

Datum zpracování

 

Je třeba navolit

Název, autor

Všechny názvy

Př:

Rafinovaný

and

Odraz

1.cesta

2.Cesta mezi hlavou a rukou

2. Rafinovaný odraz skutečnosti

 

Všichni autoři

Př.:

Kosatík

and

Pavel

Př.:

Kosatík

and

Hvížďala

Poznámka 2

Poznámka 3

Př.:

Vladimír Dlouhý

and

Petr Šimůnek

Př.:

1.Kosatík

2.Pavel Kosatík

Poznámka 2

Poznámka 3

 

Hlavní autor

Př:

Kosatík

and

Pavel

1.Kosatík

2. Pavel Kosatík

 

Další autor

Př:

Hvížďala

and

Karel

1.Hvížďala

2. Karel Hvížďala

 

 

Název článku

Př:

Čti

and

Skákej

1.skákej

2. Čti a skákej: Nebe, peklo, ráj

 

Podnázev článku

Př.:

Publicista

and

Spisovatel

1.publicista

2. Když některé věci nenapíšu, nikdy se je nedozvím, říká publicista a spisovatel Pavel Kosatík

 

Název zdroje

Př.:

Fronta

and

Dnes

Př. fronta

and

Slovo

Poznámka 4

1.fronta

2.Mladá fronta Dnes

Poznámka 4

 

Název přílohy zdroje

Př.

Čtení

and

Víkend

1.Ekonomika

2. Čtení na víkend

 

Název rubriky

Př.

Kultura

and

Pohledy

1.kultura

2.Kultura-pohledy

 

Název vydavatele

Př.:

Vltava

and

Press

Poznámka 5

1.Vltava

2.Vltava-Labe-Press

Poznámka 5

Číselné údaje

Ročník/svazek

Př.:

12

12

 

Číslo vydání

204

204

 

Strana

C/5

C/5

 

Identifikační číslo

Př.:

HN20010424000077

and

PR20010907000027

Poznámka 5, 6

HN20010424000077

Poznámka 5, 6

 

ISSN

1210-1168

and

1212-4273

1210-1168

Předmět

Poznámka 2

Předmětové kategorie

Př.:

Literatura

and

Česká

Poznámka 2

1.literatura

2.literatura: česká literatura

Poznámka 2, 3

 

Klíčová slova

Př:

Američtí

and

Spisovatelé

Poznámka 7 )

1.američtí

2.američtí spisovatelé

Poznámka 7

 

Předmětová hesla

Př.:

Spisovatelé

and

Československo

Př.:

Spisovatelé

and

r. 2001

1.spisovatelé

2. spisovatelé-Československo-r. 2001

Poznámka 2

 

Osoby

Př.:

Jan

and

Masaryk

Př.:

Masaryk

and

Kohout

Poznámka 3

1.Masaryk

Poznámka 3

 

Akce

Př.: Portréty duší

Př.: portréty

and

Duší

1. portréty

2. Portréty duší

 

Korporace

Př.:

Divadlo

and

Řeznické

Poznámka 2

1.Divadlo

2.Divadlo v Řeznické

Poznámka 2

 

Dílo/dokument

Př.:

Stíny

and

Hudsonem

Poznámka 2

1.Stíny

2.Stíny nad Hudsonem

Poznámka 2

 

Geografické vymezení

e-xr---

and

e-fr---

(pozn.:kód označující Českou republiku a Francii)

Poznámka 8

e-xr---

(pozn.:kód označující Českou republiku)

Poznámka 8

 

Chronologické vymezení

   

Další výběry

Typ článku

Poznámka 9

Je třeba navolit

Je třeba navolit

 

Název zdroje

Je třeba navolit

Je třeba navolit

Údaje, které jsou vyhledávány pomocí implicitních polí, nejsou zvýrazněny červeně.

[Obsah]

7.3.3 Vyhledávání pomocí topiků - Rozšířený formulář s tématy

Tématem se rozumí předem připravený složitý dotaz. Jedno nebo více témat je možno vybrat označením v seznamu v pravém pruhu od formuláře (maximálně 3 témata pomocí klávesy Ctrl). Témata lze kombinovat vzájemně mezi sebou i s dotazem v poli dotazu, resp. textu dotazu. Relace mezi tématy a poli je možné zaškrtnutím voleb příslušných voleb v pravé dolní části formuláře (volba and, or)

Tématický dotaz může obsahovat stovky slov. Je vytvářen speciálním editorem, který umožňuje vložit logické a další operátory dotazovacího jazyka, provádí kontrolu syntaxe a umožňuje proto plně využít výhod pokročilého vyhledávacího systému TOPIC. Pro databázi ANL FULL jsou témata strukturována do tří úrovní: první obsahuje základní tématické oblasti, druhá skupiny témat v těchto oblastech, třetí obsahuje detailní témata ve skupinách témat. Z první úrovně nelze zatím vyhledávat, z druhé a třetí ano - tam, kde je topik nadefinován (označeno šipkou vlevo). Tématická nabídka bude v budoucnu postupně rozšiřována a témata upřesňována.

Topik slouží k tomu, že hledaný výraz vyplněný do textu dotazu a různě zpřesňovaný je navíc upřesněn topikem, tj. tématem.

Přehled dosud nadefinovaných/navržených topiků strukturovaných do tří úrovní

> označuje možnost vyhledávání z této úrovně topiku v současné době

à návrh a postupná realizace propojení jednotlivých úrovní

1. úroveň

2. úroveń

3. úroveń

 

Tématická oblast

Skupiny témat

Detailní témata

Poznámka

 

 

 

 

Ekonomika, obchod, finance

Ekonomika, ekonomieàààààà

ààà

> Ekonomika, ekonomie

> Makroekonomika

> Pozemky, nemovitosti, byt

> Regionální hospodářství

 

 

Finance àààààà

> Bankovnictví

 

 

 

> Daně

 

 

 

> Finance

 

 

 

> Investice

 

 

 

> Kapitálový trh

 

 

 

> Měna

 

 

> Obchod

 

 

 

> Práce

 

 

Země světa a geografie

Země světa

ààà>Filipíny

Bude

 

 

ààà>Francie

rozpraco-váno

 

 

ààà>Malajsie

 

 

 

ààà>Srí Lanka

 

 

àààGeografie

 

 

Hospodářství, výroba

Doprava, spoje ààà

ààà>Doprava

ààà>Pošta, filatelie

ààà>Telekomunikace

 

 

Energetikaààà

 

ààà>Energetika

ààà>Hornictví, těžební průmysl

ààà>Jaderná energetika

ààà>Plynárenství

 

 

>Meteorologie, normy, standardy

 

 

 

>Průmysl ààà

ààà>Automobilový

ààà>Dřevozpracující

ààà>Elektrotechnika

ààà>Farmaceutický

ààà>Hutnictví

ààà>Chemický

ààà>Papírenství

ààà>Petrochemie

ààà>Polygrafie, tiskařský

ààà>Stavebnictví

ààà>Strojírenství

ààà>Textilní

ààà>Zbrojní

 

 

>Výpočetní technika

 

 

 

Zemědělstvíààà

ààà>Lesnictví, myslivectví

ààà>Mlékárenství

ààà>Pivovarnictví

ààà>Potravinářství

ààà>Zemědělství

 

 

Kultura, umění

Kultura

 

 

 

Literatura, písemnictví ààà

ààà>Písmo

ààà>Literatura

ààà>Tisk

ààà>Vzácné tisky

 

 

Umění ààà

ààà>Architektura

ààà>Divadlo

ààà>Film, kinematografie

ààà>Fotografie

ààà>Hudba

ààà>Urbanismus

ààà>Výtvarné umění

 

 

Přírodní a matematické obory

Matematika, fyzika ààà

ààà>Astronomie, astrofyzika

ààà>Fyzika

ààà>Kybernetika, robotika

ààà>Matematika

ààà>Statistika

ààà Umělá inteligence

 

 

Přírodověda ààà

ààà>Biologie

ààà>Botanika

ààà>Ekologie, životní prostředí

ààà>Genetika

ààà>Geodézie, kartografie

ààà>Geografie

ààà>Geologie

ààà>Chemie

ààà>Mykologie

ààà>Příroda obecně

ààà>Veterinářství

ààà>Zoologie

 

Společenské a humanitní obory

Humanitní obory ààà

ààà>Demografie

ààà>Etika

ààà>Etnografie

ààà>Filozofie

ààà>Historie

ààà>Jazykověda, lingvistika

ààà>Psychologie

ààà>Sociologie, společnost

ààà>Společenské vědy obecně

 

 

Knihovnictví a informační vědaààà

ààà>Autority

ààà>Bibliografie

ààà>Databáze

ààà>Dokumentace

ààà>Knihovnictví

ààà>Knihovny

ààà>Informační služby

ààà>Jmenný popis

ààà>Písmo

ààà>Příručky

ààà>Seriály

ààà>Standardizace

ààà>Zpracování dokumentů

 

Tyto topiky jsou provizor-ní. Pro periodi-kum Národní knihovna se počítá s tvorbou tezauru /řízeného hesláře, který bude podkla-dem topiku pro periodi-kum Národní knihovna

 

Společnostààà

ààà>Feminismus

ààà>Náboženství

ààà>Politika

ààà>Právo

ààà>Sociální zabezpečení

ààà>Školství

ààà>Věda a technika

ààà>Veřejná správ

ààà>Vojenství, vojenská technika

 

Sport, volný čas

>Společenské a lidové zábavy

 

 

 

Sport ààà

ààà>Atletika

ààà>Basketbal

ààà>Cyklistika

ààà>Fotbal

ààà>Gymnastika

ààà>Lední hokej

ààà>Motorismus

ààà>Tenis

ààà>Volejbal

 

 

>Volný čas

 

 

Zdravotnictví, lékařství

Zdravotnictví

>Terapie

>Toxikologie

> Zdravotnictví

Bude rozpraco-váno

 

Farmacie, farmakologie

 

 

 

Aktualizovaná tabulka

[Obsah]

7.3.4 Rejstříky

V rejstřících je možno listovat a vybrat výraz, podle kterého chceme vyhledávat. Tyto výrazy jsou hypertextově propojeny v citacích s metadaty, resp.údaji bibliografického popisu. Podle rejstříků doporučujeme vyhledávat údaje zejména týkající se předmětu dokumentu (předmětové kategorie,hesla – věcná a geografická, osoby, korporace, akce, klíčová slova, dokument/dílo). Vyhledané výrazy jsou v bibliografickém popisu, resp. metadatech, resp. citaci vyznačeny červeně.

Obsah rejstříku se zobrazuje v pravém okně, v levém okně se zobrazují vyhledané články.

Bylo nadefinováno 17 rejstříků:

autoři, název zdroje, zdroj ročník číslo, datum vydání, předmětové kategorie, předmět, místo, hesla (věcná a geografická), osoby, korporace, akce, klíčová slova, dokument/dílo, typ článku, MDT, geografické vymezení, časové vymezení.

[Obsah]

7.3.5 Některá doporučení, jak nejlépe vyhledávat.

 • Údaje obsažené v polích bibliografického popisu doporučujeme vyhledávat spíše pomocí implicitních polí v rozšířených formulářů než vypisováním návěští v poli dotaz resp. text dotazu
 • V implicitních polích rozšířených formulářů vyhledávat pomocí nastavení operátoru <contains> či # než pomocí =
 • Přesná znění řetězců vyhledávat spíše pomocí rejstříků
 • Při vyhledávání autorů doporučujeme vyhledávat z nabídky všichni autoři v rámci nabídky autor,název v rozšířeném formuláři
 • Ukončovat jednotlivé akce (nenechávat více otevřených formulářů více najednou, též výsledků vyhledávání)

 

[Obsah]

7.4 Výsledky vyhledávání, zobrazení, tisk (všechny formuláře)

 

7.4.1 Seznam výsledků (seznam článků)

Seznam vyhledaných dokumentů uvádí v záhlaví nadpis a údaje o výsledku hledání. Počet vyhledaných dokumentů na stránku je dán volbou v poli Výsl./str. V závislosti na této volbě se potom zobrazuje počet stran s možností listování.

Druhy seznamu výsledků (seznam článků)

U jednotlivých článků zobrazeno vždy, resp. standardně (zleva): tři formáty pro zobrazení údajů o článku, skóre relevance, datum vydání, název článku, velikost plného textu.

Seznam výsledků (názvů vyhledaných článků):

 • jednoduchý (standardní zobrazení)
 • se souhrnem (standardní zobrazení plus souhrn)
 • seskupený (standardní zobrazení plus články uspořádané do skupin podle shody v klíčových slovech podle společného kontextu, clustering).

Třídění seznamu výsledků (názvů vyhledaných článků)

Skóre (relevance, od které zobrazovat názvy článků)

Výsl./str. (počet článků na stranu)

Třídění: dle skóre (relevance)

dle názvu

zdroje

data (vydání)

stran

a to sestupně nebo vzestupně.

 

[Obsah]

7.4.2 Zobrazení údajů o článku

 

7.4.2.1 Varianty zobrazení

Uživatelské formáty

Každý dokument je možné zobrazit ve třech uživatelských formátech/variantách:

Citace článku, souhrn - bibliografické údaje o článku, resp. metadata s odkazy pro další hledání.

Citace článku, plný text - bibliografické údaje o článků, resp. metadata s odkazy pro další hledání a plný text článku .

DC/HTMLDubline Core Metadata .

Název článku hypertextově aktivní – zobrazení citace a plného textu bez odkazů

Hledané výrazy se zvýrazní červeně pouze vyhledávám-li z dotazového pole, podle topiků a rejstříků, nikoli podle nadefinovaných, resp. implicitních polí.

Pracovní formáty

V záhlaví plného textu jsou navíc různé pracovní formáty - klíčová slova, UNIMARC (komunikativní formát), Dublin Core – formát pro zpřístupňování elektronických dokumentů a jeho aplikace, která obsahují metadata (DC/HTML/META, DC/XHTML kvalifikovaný a nekvalifikovaný, DC/XML kvalifikovaný a nekvalifikovaný, které nejsou určené pro běžného uživatele, ale pro budoucí vývoj systému a zpřístupnění plných textů.

Zvýraznění hledaných slov, frází, jmen, názvů

Hledané výrazy se zvýrazní červeně pouze vyhledáváme-li z dotazového pole, podle topiků a rejstříků, nikoli podle nadefinovaných, resp. implicitních polí.

 

[Obsah]

7.4.2.2 Metadata

Ve všech variantách zobrazení je obsažena citace, resp. biliografické údaje, resp. metadata.

Kompletní seznam metadat:

Název:

Podnázev:  

Hlavní autor:  

Další autor:  

Zdroj:  

Zdroj-příl.:  

ISSN:  

Roč.  

Rubrika:  

Předmět. ktg.:  

MDT:  

Osoba jako předmět:  

Korporace jako předmět:  

Akce jako předmět:  

Dílo jako předmět:  

Téma jako předmět:  

Geograf. jm. jako př.:  

Typ dokumentu:  

Geograf. kód:  

Časový kód:  

Př.1:

Název:  

Cesta mezi hlavou a rukou

Podnázev:  

Když některé věci nenapíšu, nikdy se je nedozvím, říká publicista a spisovatel Pavel Kosatík

Hlavní autor:  

Pavel Kosatík

Další autor:

Karel Hvížďala

Zdroj:  

Mladá fronta Dnes

Zdroj-příl.:

Ekonomika

ISSN:  

1210-1168

Roč.  

12, č. 204 (1.9.2001), s. C/5

Rubrika:  

Kultura - Pohledy

Předmět. ktg.:  

Politika: politici

 

Literatura: česká literatura

 

Hromadné sdělovací prostředky: novináři

MDT:  

323-051, 070-051, 821.162.3-051

Osoba jako předmět:  

Masaryk, Jan, 1886-1948

 

Peroutka, Ferdinand, 1895-1978

 

Kohout, Pavel, 1928-

Téma jako předmět:  

politici-Československo-stol. 20.

 

Novináři-Československo-stol. 20.

 

spisovatelé-Československo-stol. 20.

Typ dokumentu:  

Rozhovory

Př. 2:

Název:  

Rafinovaný odraz skutečnosti

Podnázev:  

Na pultech se objevil další titul singerovské řady

Hlavní autor:  

Hana Ulmanová

Zdroj:  

Respekt

ISSN:  

0862-6545

Roč.  

12, č. 41 (8.10.2001), s. 23

Rubrika:  

KULTURA

Předmět. ktg.:  

Literatura: americká literatura

MDT:  

821.111(73)-31, (070.447)

Osoba jako předmět:  

Singer, Isaac Bashevis, 1904-1991

Dílo jako předmět:  

Stíny nad Hudsonem (kniha)

Téma jako předmět:  

anglicky psaná literatura

 

americká próza

 

spisovatelé-Spojené státy-stol. 20.

Typ dokumentu:  

recenze

 

[Obsah]

7.4.3 Tisk

Tisk seznamu výsledků – z nabídky Tisk seznamu, tisk plného textu – z nabídky Tisk detailu.

Předpokládá se, že v budou bude možné texty dotazu zaslat e-mailem, stahovat větší počet článků, které uživatel zaškrtne ve formátu html, textovém ASCII apod. a ukládat soubory na disketu. Bude řešen export jak citací, resp. bibliografických údajů, resp. metadat, tak plných textů. Stahování a export záznamů viz kap. 7.4.4.

7.4.4 Stahování, export metadat (údaje o článku) a plných textů

Pouze vybraní uživatelé - test (pouze po registraci a přihlášení)

Stahovat a exportovat plné texty s metadaty je možno po vyhledání ve formulářích i rejstřících

Postup:
1. Registrace (formulář pro registraci)
2. Přihlášení (formulář pro přihlášení)
3. V seznamu výsledků označit vybrané články
4. Odrážka "stánout vybrané"
5. Odrážka "zvolit tvar" (formát výstupního souboru)
6. Odrážka "připravit texty ke stažení"
7. Odrážka "stáhnout soubor"
8. Zvolit soubor "otevřít" nebo uložit"

Předkládaná metodika vyhledávání je první verzí nápovědy pro vyhledávání v databázi ANL FULL. Bude se dále optimalizovat. Případné připomínky zasílejte na adresu: ivana.anderova@nkp.cz.

 

6.11.2001

[Obsah]


[Zpět]
 Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ