Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů

Přehledová studie

verze 2.0

zpracoval Josef Schwarz
informační konzultant
tel.: 602 411 887
schwarzjv@seznam.cz
http://schwarz.webpark.cz

Praha, říjen 2002 (verze 1.2), leden 2003 (verze 2.0)


Studie vznikla v rámci řešení grantových projektů č. MKOCE99F2003 Propojení analytických záznamů s plnými texty (výzkumný záměr, VaV, MKČR, 1999-2003, řeší Národní knihovna ČR) a č. KZ00P02OLK011 Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie : optimalizace integrace a správy heterogenních dat (programový projekt, VAV, MKCR, 2002-2004, řeší Národní knihovna ČR).

OBSAH

SOUHRNNÉ INFORMACE O STUDII
      Klíčová slova
      Abstrakt
      Annotation
      Profil autora
ÚVOD
      Terminologické poznámky
      Automatická indexace vs intelektuální indexace
      Kontexty a souvislosti
TYPY A TECHNIKY AUTOMATICKÉ INDEXACE
      Automatická extrakce
            Postup při extrakci termínů
            Lexikální analýza
            Odstranění nevýznamových a nespecifických slov pomocí negativního slovníku
            Lematizace
            Vážení
            Hodnocení automatické extrakce
      Automatické přiřazování
            Základní popis
            Hodnocení automatického přiřazování
CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUČASNÝCH VÝSLEDKŮ A TRENDŮ AUTOMATICKÉ INDEXACE
PRAKTICKÉ ASPEKTY IMPLEMENTACE AUTOMATICKÉ INDEXACE
PŘÍKLADY SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ INDEXACE
      Media On Line Project
      NASA MAI Tool
      Automatická indexace sněmovních tisků v KPS PČR
AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU V ČR : HISTORICKO-BIBLIOGRAFICKÝ EXKURZ
      Stručný souhrn
            Vývoj před rokem 1989
            Vývoj po roce 1989
      Popis vybraných českých systémů pro automatizované zpracování textu
            SEMAN
            MOZAIKA
            Systém LEGSYS a pojmové modelování právního jazyka
      Přehledová bibliografie automatizovaného zpracování textu v ČR
            Automatizované zpracování textu
            Komputační lingvistika
            Automatická indexace
            Automatická tvorba tezauru
            MOZAIKA
            SEMAN
POZNÁMKY
REFERENCE