SOUČASNÝ STAV A TRENDY AUTOMATICKÉ INDEXACE DOKUMENTŮ

Schwarz, Josef. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů : přehledová studie. Praha, říjen 2002.

PODROBNÝ OBSAH
Souhrnné informace o studii | Úvod | Typy a techniky automatické indexace | Celkové hodnocení současných výsledků a trendů automatické indexace | Praktické aspekty implementace automatické indexace | Příklady systémů automatické indexace | Automatizované zpracování textu v ČR | Poznámky | Reference |


Souhrnné informace o studii

Studie vznikla v rámci řešení grantových projektů č. MKOCE99F2003 Propojení analytických záznamů s plnými texty (výzkumný záměr, VaV, MKČR, 1999-2003, řeší Národní knihovna ČR) a č. KZ00P02OLK011 Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie : optimalizace integrace a správy heterogenních dat (programový projekt, VAV, MKCR, 2002-2004, řeší Národní knihovna ČR).

Klíčová slova

Věcná klíčová slova - hlavní:
automatická extrakce, automatická indexace, automatické přiřazování, intelektuální indexace
Věcná klíčová slova - vedlejší:
automatická klasifikace, automatická tvorba tezauru, automatizované zpracování textu, KPS PČR, LEGSYS, Media On Line Projekt, MOZAIKA, NASA MAI Tool, SEMAN, vyhledávání informací
Formální klíčová slova:
přehledová studie, teorie, metodika, historie, bibliografie

Abstrakt

Příspěvek je přehledovou studií stručně pojednávající o současném stavu a trendech vývoje, výzkumu a implementace automatické indexace dokumentů. Problematika automatické indexace je zasazena do širších souvislostí automatizovaného zpracování textu a vyhledávání informací a je hodnocena zejména ve srovnání s intelektuální indexací. Stručně jsou popsány základní koncepce a metody automatické indexace, mezi něž patří automatická extrakce a automatické přiřazování, a jsou uvedeny jejich vybrané techniky. Automatická indexace je zhodnocena i z hlediska možností její praktické implementace v současných informačních systémech a jsou uvedeny vybrané příklady úspěšných aplikací automatické indexace v ČR i zahraničí. Podrobněji je také popsána historie a současný stav automatické indexace v České republice (připojena je rozsáhlá bibliografie).

Annotation

Title: AUTOMATIC INDEXING : SURVEY OF STATE-OF-THE-ART AND RECENT TRENDS
Keywords: automatic extraction indexing, automatic indexing, automatic assignment indexing, intelectual indexing, automated text processing
Abstract: This paper describes state-of-the-art of automatic indexing in theory and practice and is focused also to the recent trends in the research and development. The automatic indexing is considered in the context of automated text processing and information retrieval and is evaluated especially from the view of intellectual indexing. Basic concepts and methods of automatic indexing are shortly described, including automatic extraction indexing and automatic assignment indexing. Possibilities of automatic indexing implementation into information systems are investigated and supported by specific examples. Short history, recent development and biblography of automatic indexing and automated text processing in the Czech Republic are added.

Profil autora

Josef Schwarz (*1974) se kromě dalších odborných otázek zabývá problematikou selekčních jazyků se zaměřením na tvorbu a administraci oborových tezaurů a věcné zpracování dokumentů. Součástí jeho odborných aktivit je i rešeršní činnost, obsahová správa databází, analýza oborových informačních zdrojů a terminologická činnost. V letech 1993-1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor informační studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví. V letech 1995-1999 působil v knihovně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy při tvorbě a vývoji Českého teologického tezauru, správě oborových databází a rešeršní činnosti. V období 1998-2001 pracoval v Parlamentní knihovně, hlavní náplní činnosti byla zejména správa tezauru Eurovoc a rešeršní činnost. V současnosti působí jako nezávislý informační konzultant.

-->DALŠÍ KAPITOLA